Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Fortum
Kuukausi
Kemijoki oy:n osakkeille tarvitaan suunnattu anti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy:n osak­keil­le tar­vi­taan suun­nat­tu anti

04.08.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko maal­lam­me malttia vau­ras­tua?

28.07.2022 05:00
Tilaajille
Analyysi: Kun valtio-omisteinen pörssiyhtiö ajaa karille, kukaan ei kanna poliittista vastuuta – valtion roolia pörssiyhtiöissä pitää selkeyttää

Ana­lyy­si: Kun val­tio-omis­tei­nen pörs­si­yh­tiö ajaa ka­ril­le, kukaan ei kanna po­liit­tis­ta vas­tuu­ta – valtion roolia pörs­si­yh­tiöis­sä pitää sel­keyt­tää

26.07.2022 18:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ke­ta­lou­del­li­set nä­kö­kul­mat eivät ota huo­mioon maail­man­po­liit­ti­sia suh­dan­tei­ta

26.07.2022 02:01
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:41
Saksan valtio hankkii 30 prosenttia Uniperista ja tarjoaa miljardien rahoitusta, Fortum pysyy pääomistajana

Saksan valtio hankkii 30 pro­sent­tia Uni­pe­ris­ta ja tarjoaa mil­jar­dien ra­hoi­tus­ta, Fortum pysyy pää­omis­ta­ja­na

22.07.2022 17:44 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uni­per-kau­pan riskit rea­li­soi­tui­vat, eivätkä Fortum ja Suomen valtio voi väistää vas­tuu­taan

21.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Näin Uniper voi käydä sinun kukkarollesi – vaikeat pelastusneuvottelut herkässä vaiheessa ja kansanedustajien suut sulkee rikoslaki

Näin Uniper voi käydä sinun kuk­ka­rol­le­si – vaikeat pe­las­tus­neu­vot­te­lut her­käs­sä vai­hees­sa ja kan­san­edus­ta­jien suut sulkee ri­kos­la­ki

19.07.2022 17:00 7
Tilaajille
Tuppurainen: Fortumin kahdeksan miljardin pääomituksesta Uniperille informoitiin omistajaohjausta

Tup­pu­rai­nen: For­tu­min kah­dek­san mil­jar­din pää­omi­tuk­ses­ta Uni­pe­ril­le in­for­moi­tiin omis­ta­ja­oh­jaus­ta

19.07.2022 13:37
Eduskunnasta: Suomi pidetään turvassa, mutta hallituksen tulee lopettaa lomailu, jotta energiaturvallisuudesta päästään keskustelemaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomi pi­de­tään tur­vas­sa, mutta hal­li­tuk­sen tulee lo­pet­taa lo­mai­lu, jotta ener­gia­tur­val­li­suu­des­ta pääs­tään kes­kus­te­le­maan

19.07.2022 08:36
Tilaajille
Analyysi: Fortum yrittää välttää loppusotkun venäläisessä ruletissaan – Siperian opetukset toistuvat taas, mutta voivat tällä kertaa myös muuttaa suomalaista päätöksentekoa

Ana­lyy­si: Fortum yrittää välttää lop­pu­sot­kun ve­nä­läi­ses­sä ru­le­tis­saan – Si­pe­rian ope­tuk­set tois­tu­vat taas, mutta voivat tällä kertaa myös muuttaa suo­ma­lais­ta pää­tök­sen­te­koa

16.07.2022 18:30 5
Tilaajille
Tytti Tuppurainen pitää selvänä, että saksalaisten pitää maksaa enemmän kaasustaan – Ministerin mukaan Uniperin talouskriisissä on kyse Saksan ottamista riskeistä ja niiden seurauksista

Tytti Tup­pu­rai­nen pitää sel­vä­nä, että sak­sa­lais­ten pitää maksaa enemmän kaa­sus­taan – Mi­nis­te­rin mukaan Uni­pe­rin ta­lous­krii­sis­sä on ky­se ­Sak­san ot­ta­mis­ta ris­keis­tä ja niiden seu­rauk­sis­ta

13.07.2022 18:30 2
Tilaajille
Liiketoiminnan riski realisoitui Fortumille Uniperin myötä – veronmaksajien on syytä varautua menetyksiin
Pääkirjoitus

Lii­ke­toi­min­nan riski rea­li­soi­tui For­tu­mil­le Uni­pe­rin myötä – ve­ron­mak­sa­jien on syytä va­rau­tua me­ne­tyk­siin

13.07.2022 12:40 11
Tilaajille
Vanhemmat
Suomi ja Saksa käyvät tuijotuskisaa Fortumin tytäryhtiön kaasukurimuksessa – "On vaikea nähdä, että Suomen hallituksen tehtävä olisi huolehtia siitä, että saksalaiset saavat kaasunsa alle markkinahinnan"

Suomi ja Saksa käyvät tui­jo­tus­ki­saa For­tu­min ty­tär­yh­tiön kaa­su­ku­ri­muk­ses­sa – "On vaikea nähdä, että Suomen hal­li­tuk­sen tehtävä olisi huo­leh­tia siitä, että sak­sa­lai­set saavat kaa­sun­sa alle mark­ki­na­hin­nan"

11.07.2022 16:45 4
Tilaajille
Saksan talousministeri: Fortumin pitää osallistua Uniperin pelastamiseen

Saksan ta­lous­mi­nis­te­ri: For­tu­min pitää osal­lis­tua Uni­pe­rin pe­las­ta­mi­seen

09.07.2022 14:56 5
Hyväuskoisuudesta maksetaan nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vä­us­koi­suu­des­ta mak­se­taan nyt

02.03.2022 06:04 1
Tilaajille
Outokummun terästehtaan jätesuolasta aiotaan jalostaa hyötytuotteita uudessa käsittelylaitoksessa

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan jä­te­suo­las­ta aiotaan ja­los­taa hyö­ty­tuot­tei­ta uudessa kä­sit­te­ly­lai­tok­ses­sa

05.01.2021 18:51
Tilaajille
Fortum alkaa kierrättää sähköautojen akkujen litiumin Harjavallassa – Suomi voi nousta Euroopan johtavaksi akkukierrättäjäksi

Fortum alkaa kier­rät­tää säh­kö­au­to­jen akkujen li­tiu­min Har­ja­val­las­sa – Suomi voi nousta Eu­roo­pan joh­ta­vak­si ak­ku­kier­rät­tä­jäk­si

19.11.2020 11:00
Uniperissa riittää työmaata myös Markus Rauramolle – valtionyhtiö Fortum saa toimitusjohtajan yhtiön sisältä

Uni­pe­ris­sa riittää työ­maa­ta myös Markus Rau­ra­mol­le – val­tion­yh­tiö Fortum saa toi­mi­tus­joh­ta­jan yhtiön sisältä

24.06.2020 13:52
Fortum hiilivoimasta kritisoidun Uniperin strategiasta: "Haluamme sopia toimenpiteistä, joilla päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa"

Fortum hii­li­voi­mas­ta kri­ti­soi­dun Uni­pe­rin stra­te­gias­ta: "Ha­luam­me sopia toi­men­pi­teis­tä, joilla pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teet voidaan saa­vut­taa"

13.03.2020 11:58