Fortum
Fortum alkaa kierrättää sähköautojen akkujen litiumin Harjavallassa – Suomi voi nousta Euroopan johtavaksi akkukierrättäjäksi

Fortum alkaa kier­rät­tää säh­kö­au­to­jen akkujen li­tiu­min Har­ja­val­las­sa – Suomi voi nousta Eu­roo­pan joh­ta­vak­si ak­ku­kier­rät­tä­jäk­si

19.11.2020 11:00 0
Uniperissa riittää työmaata myös Markus Rauramolle – valtionyhtiö Fortum saa toimitusjohtajan yhtiön sisältä

Uni­pe­ris­sa riittää työ­maa­ta myös Markus Rau­ra­mol­le – val­tion­yh­tiö Fortum saa toi­mi­tus­joh­ta­jan yhtiön sisältä

24.06.2020 13:52 0
Fortum hiilivoimasta kritisoidun Uniperin strategiasta: "Haluamme sopia toimenpiteistä, joilla päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa"

Fortum hii­li­voi­mas­ta kri­ti­soi­dun Uni­pe­rin stra­te­gias­ta: "Ha­luam­me sopia toi­men­pi­teis­tä, joilla pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teet voidaan saa­vut­taa"

13.03.2020 11:58 0
WWF vie ilmastoesityksensä Fortumin uudelle toimitusjohtajalle vastattavaksi - "Toivottavasti henkilö, jolla vastuullisuustyössä tavoitteellisuutta"

WWF vie il­mas­to­esi­tyk­sen­sä For­tu­min uudelle toi­mi­tus­joh­ta­jal­le vas­tat­ta­vak­si - "Toi­vot­ta­vas­ti hen­ki­lö, jolla vas­tuul­li­suus­työs­sä ta­voit­teel­li­suut­ta"

02.03.2020 13:14 0
Gigawatit vaihtuvat terabitteihin – tällaisia yhtiöitä ovat Fortum ja Nokia

Gi­ga­wa­tit vaih­tu­vat te­ra­bit­tei­hin – täl­lai­sia yh­tiöi­tä ovat Fortum ja Nokia

02.03.2020 12:32 0
Fortumin Lundmark siirtyy Nokiaan Rajeev Surin tilalle

For­tu­min Lund­mark siirtyy Nokiaan Rajeev Surin tilalle

02.03.2020 08:36 0
Pekka Lundmark jättää Fortumin – siirtyy toisen yhtiön palvelukseen

Pekka Lund­mark jättää For­tu­min – siirtyy toisen yhtiön pal­ve­luk­seen

02.03.2020 08:15 0
Analyysi: Sanna Marin loistaa Saksan mediassa – Fortumin uusi hiilivoimalahanke voi tuoda pääministerille myös kritiikkiä

Ana­lyy­si: Sanna Marin loistaa Saksan me­dias­sa – For­tu­min uusi hii­li­voi­ma­la­han­ke voi tuoda pää­mi­nis­te­ril­le myös kri­tiik­kiä

19.02.2020 18:59 0
"Luvassa on kuuma kesä" – Fortumin Uniper-kauppa tuomassa Saksan mielenosoitukset Suomeen

"Lu­vas­sa on kuuma kesä" – For­tu­min Uni­per-kaup­pa tuo­mas­sa Saksan mie­len­osoi­tuk­set Suomeen

24.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Pohjoismaiden kannattaisi aloittaa kantaverkkojen yhteistyö – voisi halventaa kalliita sähkön siirtohintoja

Poh­jois­mai­den kan­nat­tai­si aloit­taa kan­ta­verk­ko­jen yh­teis­työ – voisi hal­ven­taa kal­lii­ta sähkön siir­to­hin­to­ja

07.11.2019 08:00 0
Tilaajille
Neste hankkii tuntuvan siivun jalostamoidensa käyttämästä sähköstä jatkossa Fortumilta tuulivoimana

Neste hankkii tun­tu­van siivun ja­los­ta­moi­den­sa käyt­tä­mäs­tä säh­kös­tä jat­kos­sa For­tu­mil­ta tuu­li­voi­ma­na

22.10.2019 10:16 0
Tilaajille
Jasper Pääkkönen ja vaelluskaladelegaatio: Valtionyhtiöt toimivat hallitusohjelman vastaisesti

Jasper Pääk­kö­nen ja vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tio: Val­tion­yh­tiöt toi­mi­vat hal­li­tus­oh­jel­man vas­tai­ses­ti

17.10.2019 11:34 0
Tilaajille
Fortum hankkii osake-enemmistön saksalaisyritys Uniperista

Fortum hankkii osa­ke-enem­mis­tön sak­sa­lais­yri­tys Uni­pe­ris­ta

08.10.2019 10:11 0