pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Uusiutuva energia
Maanantaiaamuna syntyi uusi tuulivoimaennätys, ja tuulivoimayhdistys ennustaa lisää kasvua

Maa­nan­tai­aa­mu­na syntyi uusi tuu­li­voi­maen­nä­tys, ja tuu­li­voi­ma­yh­dis­tys en­nus­taa lisää kasvua

29.01.2024 14:53 5
Tilaajille
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 07:00 19
Tilaajille
Simo kääri hurjat 1,65 miljoonan euron kiinteistöverot tuulivoimaloilla

Simo kääri hurjat 1,65 mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rot tuu­li­voi­ma­loil­la

13.11.2023 10:56 19
Tilaajille
Energiayhtiö St1 suunnittelee Saamenmaalle valtavaa tuulivoimapuistoa, jota saamelaiset yli valtiorajojen vastustavat – saamelaiskäräjien puheenjohtaja: "Klassinen tapaus"

Ener­gia­yh­tiö St1 suun­nit­te­lee Saa­men­maal­le val­ta­vaa tuu­li­voi­ma­puis­toa, jota saa­me­lai­set yli val­tio­ra­jo­jen vas­tus­ta­vat – saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja: "K­las­si­nen tapaus"

13.11.2023 09:44 28
Outokumpu siirtyy Kemin kaivoksella ja Tornion tehtailla uusiutuviin polttoaineisiin

Ou­to­kum­pu siirtyy Kemin kai­vok­sel­la ja Tornion teh­tail­la uu­siu­tu­viin polt­to­ai­nei­siin

06.10.2023 08:31
Tilaajille
Nuuppaan kylään Ranualle suunnitellaan kolmen hehtaarin kokoista aurinkovoimalaa – kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaina

Nuup­paan kylään Ra­nual­le suun­ni­tel­laan kolmen heh­taa­rin ko­kois­ta au­rin­ko­voi­ma­laa – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na

20.09.2023 12:33 1
Tilaajille
Neve suunnittelee 14 hehtaarin kokoista aurinkopuistoa Rovaniemen Alakorkaloon – "Teollisen mittaluokan hanke"

Neve suun­nit­te­lee 14 heh­taa­rin ko­kois­ta au­rin­ko­puis­toa Ro­va­nie­men Ala­kor­ka­loon – "Teol­li­sen mit­ta­luo­kan hanke"

20.09.2023 15:41 2
Tilaajille
Kauko Varangan keksimällä laitteella voi keittää kahvit missä tahansa, missä ei ole sähköverkkoa

Kauko Va­ran­gan kek­si­mäl­lä lait­teel­la voi keittää kahvit missä ta­han­sa, missä ei ole säh­kö­verk­koa

03.07.2023 16:47 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hirvittääkö Lapin tuulivoima-aikeiden määrä? – Lähivuosina voi olla yllättävän hiljaista

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Hir­vit­tää­kö Lapin tuu­li­voi­ma-ai­kei­den määrä? – Lä­hi­vuo­si­na voi olla yl­lät­tä­vän hil­jais­ta

26.02.2023 19:30 30
Tilaajille
Maakotka voi estää tuulivoimahankkeen Pohjois-Suomessa – Metsähallitus julkaisi uuden oppaan auttamaan tuulivoimayhtiöiden suunnittelua

Maa­kot­ka voi estää tuu­li­voi­ma­hank­keen Poh­jois-Suo­mes­sa – ­Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si uuden oppaan aut­ta­maan tuu­li­voi­ma­yh­tiöi­den suun­nit­te­lua

18.01.2023 14:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­dyn­ne­tään tur­ve­va­ro­jen kasvu

16.01.2023 05:00 1
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – kun toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – kun toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 13:37 1
Tilaajille
Simon iso aurinkovoimala vaatii yli 50 hehtaaria tilaa – hyödyntäisi lunta ja viileää ilmastoa, sähköä tulisi vuodessa miljoonien eurojen arvosta

Simon iso au­rin­ko­voi­ma­la vaatii yli 50 heh­taa­ria tilaa – hyö­dyn­täi­si lunta ja viileää il­mas­toa, sähköä tulisi vuo­des­sa mil­joo­nien eurojen arvosta

12.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­ve­tuo­tan­non alas­ajos­ta puuttuu järki

07.10.2022 05:00 3
Tilaajille
Suomalaisille tärkeä puun poltto piinasi EU-parlamentissa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiukentumassa

Suo­ma­lai­sil­le tärkeä puun poltto piinasi EU-par­la­men­tis­sa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiu­ken­tu­mas­sa

25.09.2022 06:30 23
Tilaajille
Muhokselta Pohjois-Ruotsiin rakentuva uusi voimajohto herättää toivoa  lähestyvien pakkasten kohmettamissa lämmittäjissä  – Fingridin päällikkö: "Sähkön kuluttajahintoihin tulee laskua"

Mu­hok­sel­ta Poh­jois-Ruot­siin ra­ken­tu­va uusi voi­ma­joh­to he­rät­tää toivoa lä­hes­ty­vien pak­kas­ten koh­met­ta­mis­sa läm­mit­tä­jis­sä – Fing­ri­din pääl­lik­kö: "Sähkön ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin tulee laskua"

22.09.2022 06:31 1
Tilaajille
EU haluaa päättää yhä jäsenmaiden metsäpolitiikasta, vaikka se ei kuulu unionin päätösvaltaan – Suomen on pidettävä kiinni oikeuksistaan
Pääkirjoitus

EU haluaa päättää yhä jä­sen­mai­den met­sä­po­li­tii­kas­ta, vaikka se ei kuulu unionin pää­tös­val­taan – Suomen on pi­det­tä­vä kiinni oi­keuk­sis­taan

16.09.2022 18:11 17
Tilaajille
Lapin Kodinkonehuolto myy, huoltaa ja asentaa aurinkopaneelit jokaiseen kotiin Lapissa – ‬‬lue, miten voit säästää sähkökuluissa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ uusiutuvan aurinkoenergian avulla‬‬
Mainos Lapin Kodinkonehuolto

Lapin Ko­din­ko­ne­huol­to myy, huoltaa ja asentaa au­rin­ko­pa­nee­lit jo­kai­seen kotiin Lapissa – ‬‬lue, miten voit säästää säh­kö­ku­luis­sa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ uu­siu­tu­van au­rin­ko­ener­gian avul­la‬‬

09.07.2022 06:00
Tornion biokaasulaitos näyttäisi toteutuvan: "Tavoitteena on, että kaasun tuotanto alkaa vuonna 2024"

Tornion bio­kaa­su­lai­tos näyt­täi­si to­teu­tu­van: "Ta­voit­tee­na on, että kaasun tuo­tan­to alkaa vuonna 2024"

30.06.2022 19:30 1
Tilaajille