Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Sähköpula
Fingrid purkaa sähköjärjestelmän valmiustason noston

Fingrid purkaa säh­kö­jär­jes­tel­män val­mius­ta­son noston

05.01.2024 16:59 3
Väylävirasto on varautunut sammuttamaan maantievalaistusta osittain – "säästö olisi varsin merkittävä"

Väy­lä­vi­ras­to on va­rau­tu­nut sam­mut­ta­maan maan­tie­va­lais­tus­ta osit­tain – "säästö olisi varsin mer­kit­tä­vä"

05.01.2024 15:45 10
Tilaajille
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

16.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Näin saat tietoa sähkökatkoista Rovaniemellä – yhteystiedot kannattaa päivittää ajan tasalle

Näin saat tietoa säh­kö­kat­kois­ta Ro­va­nie­mel­lä – yh­teys­tie­dot kan­nat­taa päi­vit­tää ajan tasalle

05.01.2023 12:53 2
Tilaajille
Sähköä riittänee, vaikka pakkanen paukkuu koko Suomessa loppuviikon ajan – kovimpien pakkaspäivien osuminen loppiaiselle ja lauantaille auttaa

Sähköä riit­tä­nee, vaikka pak­ka­nen paukkuu koko Suo­mes­sa lop­pu­vii­kon ajan – ko­vim­pien pak­kas­päi­vien osu­mi­nen lop­piai­sel­le ja lauan­tail­le auttaa

05.01.2023 11:39
Tilaajille
Jääkö energiakriisistä perinnöksi muuta kuin velka?
Kolumni

Jääkö ener­gia­krii­sis­tä pe­rin­nök­si muuta kuin velka?

21.12.2022 04:00 5
Tilaajille
"Pandemia oli hyvä harjoitus" – Lapin matkailussa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin keskellä huippusesonkia

"Pan­de­mia oli hyvä har­joi­tus" – Lapin mat­kai­lus­sa va­rau­du­taan mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin kes­kel­lä huip­pu­se­son­kia

18.12.2022 17:32 10
Tilaajille
Miten lapsi pärjää yksin kotona, jos sähköt katkeavat? Päiväkoteja ja kouluja kannustetaan pitämään varautumisen vanhempainiltoja

Miten lapsi pärjää yksin kotona, jos sähköt kat­kea­vat? Päi­vä­ko­te­ja ja kouluja kan­nus­te­taan pi­tä­mään va­rau­tu­mi­sen van­hem­pain­il­to­ja

15.12.2022 11:10
Tilaajille
Mahdollisista sähkökatkoista aiheutuisi yrityksille suurta haittaa – kauppakamarien kyselyn mukaan yli puolet yrityksistä ei ole varautunut katkoihin vielä mitenkään

Mah­dol­li­sis­ta säh­kö­kat­kois­ta ai­heu­tui­si yri­tyk­sil­le suurta haittaa – kaup­pa­ka­ma­rien kyselyn mukaan yli puolet yri­tyk­sis­tä ei ole va­rau­tu­nut kat­koi­hin vielä mi­ten­kään

15.12.2022 07:00
Tilaajille
Sähkön katkeaminen voi hyydyttää verkon jo vartissa – asiantuntijan mukaan harvaan asutuilla alueilla on paremmat edellytykset selviytyä katkoista kuin isoilla keskuksilla

Sähkön kat­kea­mi­nen voi hyy­dyt­tää verkon jo var­tis­sa – asian­tun­ti­jan mukaan harvaan asu­tuil­la alueil­la on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set sel­viy­tyä kat­kois­ta kuin isoilla kes­kuk­sil­la

13.12.2022 16:30 13
Tilaajille
Kommentti: Sähköpula on koko ajan lähempänä
Kolumni

Kom­ment­ti: Säh­kö­pu­la on koko ajan lä­hem­pä­nä

13.12.2022 16:30 1
Tilaajille
Teollisuus lisää kulutusjoustoa sähköpulan torjumiseksi – Metsä Groupilta mukaan pienempiäkin tehtaita

Teol­li­suus lisää ku­lu­tus­jous­toa säh­kö­pu­lan tor­ju­mi­sek­si – Metsä Grou­pil­ta mukaan pie­nem­piä­kin teh­tai­ta

08.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin – näihin ai­koi­hin valoja aiotaan sam­mut­taa säh­kö­pu­lan uha­tes­sa

02.12.2022 20:38 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan enemmän kuin koskaan

01.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Sähkönkulutuksen mobiilisovellusten suosio räjähti – Fingrid kertoo jatkossa sähköpulasta, muissa sovelluksissa hintavahteja ja aikasuosituksia

Säh­kön­ku­lu­tuk­sen mo­bii­li­so­vel­lus­ten suosio räjähti – Fingrid kertoo jat­kos­sa säh­kö­pu­las­ta, muissa so­vel­luk­sis­sa hin­ta­vah­te­ja ja ai­ka­suo­si­tuk­sia

13.11.2022 12:30
Kunnat hankkivat nyt varavoimakoneita – Keminmaa tilasi kunnanvirastolle aggregaatin, mutta se saadaan vasta keväällä

Kunnat hank­ki­vat nyt va­ra­voi­ma­ko­nei­ta – Ke­min­maa tilasi kun­nan­vi­ras­tol­le agg­re­gaa­tin, mutta se saadaan vasta ke­vääl­lä

22.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Fingrid: Sähkön tuontikapasiteetti Ruotsista pienenee – sähkökatkoihin pitää varautua, kaikki voivat pienentää sähkön kulutushuippuja

Fing­rid: Sähkön tuon­ti­ka­pa­si­teet­ti Ruot­sis­ta pie­ne­nee – ­säh­kö­kat­koi­hin pitää va­rau­tua, kaikki voivat pie­nen­tää sähkön ku­lu­tus­huip­pu­ja

19.09.2022 14:10 8
Fingrid: Sähköpula voi aiheuttaa sähkökatkoja ensi talvena – pahin tilanne, jos koko Itämeren alueella on yhtä aikaa kovat pakkaset

Fing­rid: Säh­kö­pu­la voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja ensi talvena – pahin ti­lan­ne, jos koko Itä­me­ren alueel­la on yhtä aikaa kovat pak­ka­set

01.09.2022 17:21 2
Tilaajille
Energiapula voi aiheuttaa hamstraamista, kun tunne tavaran loppumisesta saa vallan – hamstraus voi kohdistua esimerkiksi bensiiniin tai jauhoihin, Aalto-yliopiston tutkija kertoo

Ener­gia­pu­la voi ai­heut­taa hamst­raa­mis­ta, kun tunne tavaran lop­pu­mi­ses­ta saa vallan – hamst­raus voi koh­dis­tua esi­mer­kik­si ben­sii­niin tai jau­hoi­hin, Aal­to-yli­opis­ton tutkija kertoo

05.08.2022 06:00
Tilaajille
Sattumien summa voisi johtaa sähkön katkaisemiseen kodeista keskellä pakkaskautta

Sat­tu­mien summa voisi johtaa sähkön kat­kai­se­mi­seen ko­deis­ta kes­kel­lä pak­kas­kaut­ta

21.11.2019 12:09
Tilaajille