Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ely-keskus
Viidelle rakennusperintötilalle Rovaniemellä myönnettiin hoitoavustusta – vanhin kohde on 1600-luvulta

Vii­del­le ra­ken­nus­pe­rin­tö­ti­lal­le Ro­va­nie­mel­lä myön­net­tiin hoi­to­avus­tus­ta – vanhin kohde on 1600-lu­vul­ta

27.07.2023 11:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ras­kos­ken vaa­ral­li­ses­ta le­väh­dys­pai­kas­ta on il­moi­tet­tu ely-kes­kuk­sel­le

13.07.2023 20:00 1
Kesänopeuksiin siirrytään pääsiäisen jälkeen portaittain

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään pää­siäi­sen jälkeen por­tait­tain

05.04.2023 13:52 1
Tilaajille
Lisäsuojelua Inarijärvelle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­suo­je­lua Ina­ri­jär­vel­le?

07.03.2023 06:05 1
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille

Ok­to­murs­ket­ta vielä kah­dek­san vuotta Poh­jois-Poh­jan­maan val­ta­teil­lä – ely-kes­kus ei ole myön­tä­nyt ja­ko­pää­re­mon­teis­ta kor­vauk­sia niitä ha­ke­neil­le

01.02.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka ai­heut­taa luon­to­ka­toa?

29.12.2022 05:00
Tilaajille
Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin avustusta noin 3,4 miljoonaa euroa – Lappiin kymmenelle hankkeelle yhteensä vajaa miljoona

Harvaan asut­tu­jen aluei­den mat­kai­lu­hank­kei­siin avus­tus­ta noin 3,4 mil­joo­naa euroa – Lappiin kym­me­nel­le hank­keel­le yh­teen­sä vajaa mil­joo­na

07.12.2022 16:35 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi jokien kun­nos­tus ei on­nis­tu?

04.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Ympäristöviranomaiset lyttäävät PEFC:n uudet standardit, joita pidetään metsätaloutta suosivina: "Käytännössä ympäristönäkökulma on PEFC:ssä alisteinen puuntuotannolle"

Ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­set lyt­tää­vät PEFC:n uudet stan­dar­dit, joita pi­de­tään met­sä­ta­lout­ta suo­si­vi­na: "Käy­tän­nös­sä ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­ma on PEFC:s­sä alis­tei­nen puun­tuo­tan­nol­le"

26.08.2022 18:07 9
Tilaajille
Tulisiko uhanalaisten riistalintujen metsästys kieltää? Savukosken Kuoskunjärvellä laskettiin lintuja, joista yli kolmasosa on uhanalaisia

Tu­li­si­ko uhan­alais­ten riis­ta­lin­tu­jen met­säs­tys kiel­tää? Sa­vu­kos­ken Kuos­kun­jär­vel­lä las­ket­tiin lin­tu­ja, joista yli kol­mas­osa on uhan­alai­sia

31.07.2022 06:00 28
Tilaajille
Peltovalvonnat käynnistyvät Lapissa – tänä vuonna valvontakäyntejä tehdään noin 55 lappilaisella maatilalla

Pel­to­val­von­nat käyn­nis­ty­vät Lapissa – tänä vuonna val­von­ta­käyn­te­jä tehdään noin 55 lap­pi­lai­sel­la maa­ti­lal­la

04.07.2022 17:20 2
Tilaajille
Lampaat elvyttävät äärimmäisen uhanalaista tulvaniittyä Rovaniemen Koivusaaressa – saaressa liikkuvien tulee huomioida eläimet, koirat pidettävä kytkettyinä

Lampaat el­vyt­tä­vät ää­rim­mäi­sen uhan­alais­ta tul­va­niit­tyä Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­res­sa – saa­res­sa liik­ku­vien tulee huo­mioi­da eläi­met, koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä

14.06.2022 13:37 1
Tilaajille
Lappiin myönnettiin viime vuonna poikkeuksellisen suuri summa yritysrahoitusta –  erityisesti saha- ja puutuoteteollisuuden investoinnit nostivat rahoituksen määrää

Lappiin myön­net­tiin viime vuonna poik­keuk­sel­li­sen suuri summa yri­tys­ra­hoi­tus­ta – eri­tyi­ses­ti saha- ja puu­tuo­te­teol­li­suu­den in­ves­toin­nit nos­ti­vat ra­hoi­tuk­sen määrää

25.01.2022 14:59
Tilaajille
Sinilevää on havaittu heinäkuussa myös Lapissa – Pintavesien lämpeneminen on edesauttanut esiintymien kehittymistä

Si­ni­le­vää on ha­vait­tu hei­nä­kuus­sa myös Lapissa – Pin­ta­ve­sien läm­pe­ne­mi­nen on edes­aut­ta­nut esiin­ty­mien ke­hit­ty­mis­tä

22.07.2021 15:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­tok­set ely-kes­kuk­sel­le

20.04.2021 08:30
Tilaajille
Pohjavesimallinnuksessa epävarmuustekijöitä – Lapin ely-keskus vaatii täydentämään Sakatin kaivoshankkeen Natura-arviointia

Poh­ja­ve­si­mal­lin­nuk­ses­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­tä­mään Sakatin kai­vos­hank­keen Na­tu­ra-ar­vioin­tia

18.03.2021 16:35 3
Tilaajille
Ely-keskus myönsi Lappiin rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin kaksi vuotta sitten – Kehittämishankkeiden rahoitus kasvoi yli 6,7 miljoonalla eurolla

Ely-kes­kus myönsi Lappiin ra­hoi­tus­ta yli 10 mil­joo­naa euroa enemmän kuin kaksi vuotta sitten – Ke­hit­tä­mis­hank­kei­den ra­hoi­tus kasvoi yli 6,7 mil­joo­nal­la eurolla

04.02.2021 09:52
Tilaajille

Inarin taa­ja­man pa­ran­nus­työt ovat val­mis­tu­neet

21.10.2020 08:43
Tilaajille
Suojeltu merikotka poromiesten liipaisimella – "Vasonta-aidoilla porojen saalistukseen erikoistuneet merikotkat pitäisi saada poistaa", sanoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja

Suo­jel­tu me­ri­kot­ka po­ro­mies­ten lii­pai­si­mel­la – "Va­son­ta-ai­doil­la porojen saa­lis­tuk­seen eri­kois­tu­neet me­ri­kot­kat pitäisi saada pois­taa", sanoo Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja

16.10.2020 06:30 3
Tilaajille
Uusia yrityksiä valtion kehittämisavustuksen piiriin – väliaikaisesti

Uusia yri­tyk­siä valtion ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sen piiriin – vä­li­ai­kai­ses­ti

15.10.2020 15:30