suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tietyöt
Viimeisin tunti
Simossa rakentuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Ukrainan sota vaikuttaa työvaiheiden aikatauluihin

Simossa ra­ken­tuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Uk­rai­nan sota vai­kut­taa työ­vai­hei­den ai­ka­tau­lui­hin

19:43
Tilaajille
Kuukausi
Vt 4:ää korjataan Ruikan kylän kohdalla Rovaniemellä – työt haittaavat jonkin verran liikennettä, valmista elokuun lopussa

Vt 4:ää kor­ja­taan Ruikan kylän koh­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – työt hait­taa­vat jonkin verran lii­ken­net­tä, val­mis­ta elokuun lopussa

22.06.2022 09:53
Tilaajille
Etätyön suosio on juhannusliikenteen kysymysmerkki – ”Menoliikenne voi tänä vuonna jakautua entistä pidemmälle ajalle”

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

18.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Posion kiertoliittymän rakennustyöt alkavat juhannusviikolla – samalla rakennetaan uutta kävely- ja pyöräilytietä

Posion kier­to­liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat ju­han­nus­vii­kol­la – samalla ra­ken­ne­taan uutta kävely- ja pyö­räi­ly­tie­tä

07.06.2022 10:47
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat kesäkuussa Rovaniemen Norvatiellä – murskepintainen väylä ja liikennevalot aiheuttavat haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Tietyöt jat­ku­vat ke­sä­kuus­sa Ro­va­nie­men Nor­va­tiel­lä – murs­ke­pin­tai­nen väylä ja lii­ken­ne­va­lot ai­heut­ta­vat haittaa lii­ken­teen su­ju­vuu­del­le.

31.05.2022 21:25 1
Tilaajille
Vanhemmat
Nelostietä halutaan kehittää Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välillä – tavoitteena keskikaiteellinen ohituskaistatie ja satasen nopeusrajoitukset

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

21.04.2022 20:53
Tilaajille
Norvasalmen putkisilta Rovaniemellä uusitaan

Nor­va­sal­men put­ki­sil­ta Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan

16.03.2022 09:55
Tilaajille
Raja-Joosepin ylityspaikan parantaminen valmistuu

Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­pai­kan pa­ran­ta­mi­nen val­mis­tuu

16.11.2021 08:37
Tilaajille
Ylikuohunkijoen silta Rovaniemen eteläpuolella uusitaan – silta pois käytöstä parin viikon ajan

Yli­kuo­hun­ki­joen silta Ro­va­nie­men ete­lä­puo­lel­la uu­si­taan – silta pois käy­tös­tä parin viikon ajan

01.11.2021 17:35
Tilaajille
Kantatien 92 tietyöt valmiiksi Inarissa – remontin hinta 4,5 miljoonaa euroa

Kan­ta­tien 92 tietyöt val­miik­si Ina­ris­sa – re­mon­tin hinta 4,5 mil­joo­naa euroa

26.10.2021 14:13 2
Tilaajille
Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta on suljettu liikenteeltä huoltotöiden takia

Pe­tä­jäs­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­sil­ta on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä huol­to­töi­den takia

26.10.2021 08:25
Tilaajille
Kittilään Könkään kylälle valmistui uusi kävely- ja pyöräilytie

Kit­ti­lään Könkään kylälle val­mis­tui uusi kävely- ja pyö­räi­ly­tie

25.10.2021 13:01
Tilaajille
Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 miljoonaa euroa

Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 mil­joo­naa euroa

18.10.2021 16:27
Tilaajille

Ve­si­ver­kos­ton huol­to­työt kat­kai­se­vat Jo­ki­väy­län – Lin­ja-au­toil­la myös poik­keus­reit­ti

23.09.2021 08:25
Tilaajille
Älä lähde hopussa Pyhä-Nattasille tai Lokan erämaihin – tieremontista jopa tunnin katkoksia liikenteeseen

Älä lähde hopussa Py­hä-Nat­ta­sil­le tai Lokan erä­mai­hin – tie­re­mon­tis­ta jopa tunnin kat­kok­sia lii­ken­tee­seen

16.09.2021 10:27 1
Tilaajille
Metsäteiden rummut laitetaan remonttiin – vesistörummut ovat usein este kalojen vapaalle liikkumiselle

Met­sä­tei­den rummut lai­te­taan re­mont­tiin – ve­sis­tö­rum­mut ovat usein este kalojen va­paal­le liik­ku­mi­sel­le

16.09.2021 07:55 1
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuistoon johtava tie on suljettu ensi viikon

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­toon johtava tie on sul­jet­tu ensi viikon

13.08.2021 15:20
Tilaajille

Ki­vi­ka­tu kat­kais­taan ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä viikon ajaksi Ro­va­nie­mel­lä – Kevyt lii­ken­ne pääsee läpi

10.08.2021 16:03
Tilaajille
Rovaniemellä Ylikorvantiellä ajoneuvoliikenne katkaistaan keskiviikkona vesiverkoston huoltotöiden vuoksi

Ro­va­nie­mel­lä Yli­kor­van­tiel­lä ajo­neu­vo­lii­ken­ne kat­kais­taan kes­ki­viik­ko­na ve­si­ver­kos­ton huol­to­töi­den vuoksi

28.06.2021 11:46
Tilaajille
Luonto kiittää asfalttiteiden kehityksestä – "Kuumennuksessa pyritään pitämään lämpötilat mahdollisimman matalina, ja myös silloin hiilidioksidipäästöt pienenevät"

Luonto kiittää as­falt­ti­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä – "Kuu­men­nuk­ses­sa py­ri­tään pi­tä­mään läm­pö­ti­lat mah­dol­li­sim­man ma­ta­li­na, ja myös silloin hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät"

22.06.2021 07:00 1
Tilaajille