kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Tiestö
EU antoi Lappiin yli 23 miljoonaa euroa teiden ja junaradan kunnostamiseen – tavoitteena parantaa sotilaallista liikkuvuutta ja huoltovarmuutta

EU antoi Lappiin yli 23 mil­joo­naa euroa teiden ja ju­na­ra­dan kun­nos­ta­mi­seen – ta­voit­tee­na pa­ran­taa so­ti­laal­lis­ta liik­ku­vuut­ta ja huol­to­var­muut­ta

24.01.2024 14:55 25
Tilaajille

Posion Sir­niö­joen silta kun­nos­te­taan – tie sul­jet­tu ainakin viikon ajan

25.09.2023 09:48
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa maksavan kaivostien rakentaminen alkaa Ranualla – kaivosyhtiö kustantaa aluksi rakentamisen

Yli kuusi mil­joo­naa euroa mak­sa­van kai­vos­tien ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ra­nual­la – kai­vos­yh­tiö kus­tan­taa aluksi ra­ken­ta­mi­sen

19.06.2023 12:05 9
Tilaajille
Pohjoisimpaan Lappiin ennustetaan vaikeaa kelirikkoa

Poh­joi­sim­paan Lappiin en­nus­te­taan vaikeaa ke­li­rik­koa

01.03.2023 09:25 4
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja Destia kokeilevat uutta sorateiden kunnostusmenetelmää – tiehen sekoitetaan kuituliuosta

Lapin ely-kes­kus ja Destia ko­kei­le­vat uutta so­ra­tei­den kun­nos­tus­me­ne­tel­mää – ­tie­hen se­koi­te­taan kui­tu­liuos­ta

12.09.2022 14:50
Tilaajille
Lappiin tulossa jälleen vaikea kelirikko – Lapin ely-keskus käyttää kelirikkoisten sorateiden korjauksiin tänä vuonna 140 000 euroa

Lappiin tulossa jälleen vaikea ke­li­rik­ko – Lapin ely-kes­kus käyttää ke­li­rik­kois­ten so­ra­tei­den kor­jauk­siin tänä vuonna 140 000 euroa

07.04.2022 09:40
Tilaajille
Talvihoitoluokkia on muutettu Lapin tiestöllä – Tienkäyttäjien tyytyväisyys ei ole parantunut, vaikka vuosien saatossa on tehty useita toimenpiteitä

Tal­vi­hoi­to­luok­kia on muu­tet­tu Lapin ties­töl­lä – Tien­käyt­tä­jien tyy­ty­väi­syys ei ole pa­ran­tu­nut, vaikka vuosien saa­tos­sa on tehty useita toi­men­pi­tei­tä

05.11.2020 10:18 5
Tilaajille

So­ra­teil­lä on nyt syys­ke­li­rik­koa – ely-kes­kus pyytää ras­kas­ta lii­ken­net­tä kes­kit­tä­mään ajoa pääl­lys­te­tyil­le teille jok­si­kin aikaa

29.10.2020 11:42
Tilaajille

Ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä tiellä 5 So­dan­ky­läs­sä lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

01.07.2020 18:25
Tilaajille

Sil­ta­työ haittaa lii­ken­net­tä Yli­tor­niol­la – Hon­ku­rin silta sujettu lii­ken­teel­tä öisin

29.06.2020 18:48
Tilaajille

Vant­taus­kos­ken pa­to­sil­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä tors­tai­aa­muun asti

17.06.2020 19:27
Tilaajille

Kur­ta­kon liit­ty­män pa­ran­ta­mi­nen Ko­la­ris­sa alkaa heti ju­han­nuk­sen jälkeen

16.06.2020 17:55
Tilaajille
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

02.04.2020 11:56
Tilaajille
Lapin tiestölle ennustetaan paikoin vaikeaa kelirikkoa

Lapin ties­töl­le en­nus­te­taan paikoin vaikeaa ke­li­rik­koa

27.03.2020 15:37
Tilaajille
Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

18.11.2019 06:30
Tilaajille
Kittiläläiset pistivät karvalakin päähän ja  lähtivät ministerin puheille Helsinkiin – Teiden kehno kunto jarruttaa matkailua ja uhkaa autioittaa kylät

Kit­ti­lä­läi­set pis­ti­vät kar­va­la­kin päähän ja läh­ti­vät mi­nis­te­rin pu­heil­le Hel­sin­kiin – Teiden kehno kunto jar­rut­taa mat­kai­lua ja uhkaa au­tioit­taa kylät

22.10.2019 12:56
Tilaajille