Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lapin ELY-keskus
Kuukausi
Lapin työllisyyskehitys jatkunut myönteisenä – viimeksi työttömien määrä ollut alemmalla tasolla vuonna 1990

Lapin työl­li­syys­ke­hi­tys jat­ku­nut myön­tei­se­nä – vii­mek­si työt­tö­mien määrä ollut alem­mal­la tasolla vuonna 1990

20.09.2022 10:47 4
Tilaajille
Kemijoen sivuvesissä on suuri kunnostustarve – "Pienien virtavesien suhteen korjausvelkaa on hävyttömän paljon"

Ke­mi­joen si­vu­ve­sis­sä on suuri kun­nos­tus­tar­ve – "­Pie­nien vir­ta­ve­sien suhteen kor­jaus­vel­kaa on hä­vyt­tö­män paljon"

16.09.2022 10:48 5
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja Destia kokeilevat uutta sorateiden kunnostusmenetelmää – tiehen sekoitetaan kuituliuosta

Lapin ely-kes­kus ja Destia ko­kei­le­vat uutta so­ra­tei­den kun­nos­tus­me­ne­tel­mää – ­tie­hen se­koi­te­taan kui­tu­liuos­ta

12.09.2022 14:50
Tilaajille
Lappilaisten yrittäjien positiiviset suhdannenäkymät kääntyivät laskuun Ukrainan sodan takia – myös osaavan työvoiman puute vaivaa edelleen

Lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien po­si­tii­vi­set suh­dan­ne­nä­ky­mät kään­tyi­vät laskuun Uk­rai­nan sodan ta­kia – ­myös osaavan työ­voi­man puute vaivaa edel­leen

07.09.2022 10:01
Tilaajille
Vanhemmat
Jäätynyt ja homeinen maa tekivät porojen talvesta tukalan – "Kyseessä on akuutti kriisi, jossa poroista ei saada teuraskuluja ja pääoma on kuollut"

Jää­ty­nyt ja ho­mei­nen maa tekivät porojen tal­ves­ta tukalan – "Ky­sees­sä on akuutti kriisi, jossa po­rois­ta ei saada teu­ras­ku­lu­ja ja pääoma on kuol­lut"

31.08.2022 18:01 32
Tilaajille
Jäljellä ovat enää raakkuvanhukset – metsätalous on suurin syypää simpukkalajikannan romahdukseen Lapissa

Jäl­jel­lä ovat enää raak­ku­van­huk­set – met­sä­ta­lous on suurin syypää sim­puk­ka­la­ji­kan­nan ro­mah­duk­seen Lapissa

13.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Kahdelle porotaloutta koskevalle hankkeelle 350 000 euron rahoitus – tutkimuskohteina tuulivoimarakentaminen sekä rehujen ja lääkityksen vaikutus poroihin

Kah­del­le po­ro­ta­lout­ta kos­ke­val­le hank­keel­le 350 000 euron ra­hoi­tus – tut­ki­mus­koh­tei­na tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen sekä rehujen ja lää­ki­tyk­sen vai­ku­tus po­roi­hin

12.08.2022 10:50 3
Tilaajille
Vesistöjen kunnostamishankkeille yhteensä 65 000 euroa avustusta – järviä kunnostetaan Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kolarissa

Ve­sis­tö­jen kun­nos­ta­mis­hank­keil­le yh­teen­sä 65 000 euroa avus­tus­ta – järviä kun­nos­te­taan Ro­va­nie­mel­lä, So­dan­ky­läs­sä ja Ko­la­ris­sa

11.08.2022 08:43 3
Tilaajille
Lapissa on 300 kilometriä tietä päällystämisen tarpeessa, mutta rahat riittävät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tietöitä tehdään

Lapissa on 300 ki­lo­met­riä tietä pääl­lys­tä­mi­sen tar­pees­sa, mutta rahat riit­tä­vät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tie­töi­tä tehdään

04.07.2022 12:00 5
Tilaajille
Kemissä yritetään perua ympäristölupa romuyritykseltä – "Poikkeuksellinen toimi"

Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

28.06.2022 18:47 1
Tilaajille
Työttömyyden kehitys jatkuu myönteisenä Lapissa – toukokuussa ilmoitettiin lähes 5 000 avointa työpaikkaa

Työt­tö­myy­den kehitys jatkuu myön­tei­se­nä Lapissa – tou­ko­kuus­sa il­moi­tet­tiin lähes 5 000 avointa työ­paik­kaa

21.06.2022 08:38
Tilaajille
Lampaat huolehtivat Pielpajärven kirkon perinnemaisemasta – kirkolle vievän polun viitoitusta parannetaan ja polkusilta uusitaan

Lampaat huo­leh­ti­vat Piel­pa­jär­ven kirkon pe­rin­ne­mai­se­mas­ta – kir­kol­le vievän polun vii­toi­tus­ta pa­ran­ne­taan ja pol­ku­sil­ta uu­si­taan

20.06.2022 13:51
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta perustaa Illinvuopajan luonnonsuojelualueen

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta pe­rus­taa Il­lin­vuo­pa­jan luon­non­suo­je­lu­alueen

17.06.2022 13:01 3
Tilaajille
Lampaat elvyttävät äärimmäisen uhanalaista tulvaniittyä Rovaniemen Koivusaaressa – saaressa liikkuvien tulee huomioida eläimet, koirat pidettävä kytkettyinä

Lampaat el­vyt­tä­vät ää­rim­mäi­sen uhan­alais­ta tul­va­niit­tyä Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­res­sa – saa­res­sa liik­ku­vien tulee huo­mioi­da eläi­met, koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä

14.06.2022 13:37 1
Tilaajille
Natura 2000 -verkoston yhdeksäs päivityskierros pyrkii turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta – Lapissa tarkastetaan tänä kesänä 19 Natura-aluetta ja kartoitetaan luhtakultasiiven esiintymisalueita

Natura 2000 -ver­kos­ton yh­dek­säs päi­vi­tys­kier­ros pyrkii tur­vaa­maan met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta – Lapissa tar­kas­te­taan tänä kesänä 19 Na­tu­ra-aluet­ta ja kar­toi­te­taan luh­ta­kul­ta­sii­ven esiin­ty­mis­aluei­ta

13.06.2022 11:58
Tilaajille
Posion kiertoliittymän rakennustyöt alkavat juhannusviikolla – samalla rakennetaan uutta kävely- ja pyöräilytietä

Posion kier­to­liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat ju­han­nus­vii­kol­la – samalla ra­ken­ne­taan uutta kävely- ja pyö­räi­ly­tie­tä

07.06.2022 10:47
Tilaajille
Letto on Etelä-Suomessa harvinainen suotyyppi – Lapin ely-keskus kartoittaa taas soita osana Helmi-ohjelmaa

Letto on Ete­lä-Suo­mes­sa har­vi­nai­nen suo­tyyp­pi – Lapin ely-kes­kus kar­toit­taa taas soita osana Hel­mi-oh­jel­maa

06.06.2022 15:13
Tilaajille
Metsämarjojen ja -sienten varastointituki on taas haettavana

Met­sä­mar­jo­jen ja -sien­ten va­ras­toin­ti­tu­ki on taas haet­ta­va­na

06.06.2022 10:43
Tilaajille
Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia kesän ja syksyn aikana – toimenpiteet eivät jätä jälkiä maastoon

Lapin poh­ja­ve­si­alueil­la tehdään maas­to­tut­ki­muk­sia kesän ja syksyn aikana – toi­men­pi­teet eivät jätä jälkiä maas­toon

31.05.2022 11:31
Tilaajille
Lapin suhdannekehitys kääntyi kasvuun vuonna 2021 – vahvimmin liikevaihto kasvoi kaivostoiminnassa ja teollisuudessa

Lapin suh­dan­ne­ke­hi­tys kääntyi kasvuun vuonna 2021 – vah­vim­min lii­ke­vaih­to kasvoi kai­vos­toi­min­nas­sa ja teol­li­suu­des­sa

30.05.2022 14:02
Tilaajille