Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Lapin ELY-keskus
Viimeisin 24 tuntia
Työttömyys on vähentynyt Lapissa – avointen työpaikkojen määrä kasvussa

Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

24.05.2022 09:54
Tilaajille
Vanhemmat
Lapissa etsitään ratkaisua työvoimapulaan – "Kaikki merkit viittaavat ihan selkeästi siihen, että meidän oma työvoima ei tule riittämään"

Lapissa et­si­tään rat­kai­sua työ­voi­ma­pu­laan – "Kaikki merkit viit­taa­vat ihan sel­keäs­ti siihen, että meidän oma työ­voi­ma ei tule riit­tä­mään"

06.05.2022 12:58 17
Tilaajille
Tavanomaista kylmempi sää hidastaa Lapin tulvatilanteen etenemistä – vapun jälkeen luvassa on lunta

Ta­van­omais­ta kyl­mem­pi sää hi­das­taa Lapin tul­va­ti­lan­teen ete­ne­mis­tä – vapun jälkeen luvassa on lunta

29.04.2022 08:14
Kesän päällystystyöt painottuvat Lapissa valta- ja kantateille – Lapissa päällystettä uusitaan reilut 100 kilometriä, koko Suomessa noin 2300 kilometriä

Kesän pääl­lys­tys­työt pai­not­tu­vat Lapissa valta- ja kan­ta­teil­le – Lapissa pääl­lys­tet­tä uu­si­taan reilut 100 ki­lo­met­riä, koko Suo­mes­sa noin 2300 ki­lo­met­riä

29.04.2022 07:00 8
Tilaajille
Lapissa korjataan tänä vuonna siltoja noin 3,5 miljoonalla eurolla – yhteensä Lapissa on yli 1300 maantiesiltaa

Lapissa kor­ja­taan tänä vuonna siltoja noin 3,5 mil­joo­nal­la eurolla – yh­teen­sä Lapissa on yli 1300 maan­tie­sil­taa

25.04.2022 10:41 1
Tilaajille
Hangen paksuus vaihtelee Lapissa 32–128 sentin välillä – lumimäärät ovat Lapissa vaihtelevuudesta huolimatta melko tavanomaisia

Hangen paksuus vaih­te­lee Lapissa 32–128 sentin välillä – lu­mi­mää­rät ovat Lapissa vaih­te­le­vuu­des­ta huo­li­mat­ta melko ta­van­omai­sia

13.04.2022 19:26 4
Tilaajille
Selvitys: Maaseuturahaston hankkeilla on positiivista vaikuttavuutta lappilaisten elämään – Lapissa yleishyödyllisille hankkeille myönnettiin tukia vuosina 2014–2020 yhteensä 32,8 miljoonaa euroa

Sel­vi­tys: Maa­seu­tu­ra­has­ton hank­keil­la on po­si­tii­vis­ta vai­kut­ta­vuut­ta lap­pi­lais­ten elämään – Lapissa yleis­hyö­dyl­li­sil­le hank­keil­le myön­net­tiin tukia vuosina 2014–2020 yh­teen­sä 32,8 mil­joo­naa euroa

09.04.2022 15:26 1
Tilaajille
Varoitus! Tornionjoen suualueella Hellälässä tehdään jäänsahauksia ensi maanantaina – katso tästä alue

Va­roi­tus! Tor­nion­joen suu­alueel­la Hel­lä­läs­sä tehdään jään­sa­hauk­sia ensi maa­nan­tai­na – katso tästä alue

08.04.2022 09:36
Lappiin tulossa jälleen vaikea kelirikko – Lapin ely-keskus käyttää kelirikkoisten sorateiden korjauksiin tänä vuonna 140 000 euroa

Lappiin tulossa jälleen vaikea ke­li­rik­ko – Lapin ely-kes­kus käyttää ke­li­rik­kois­ten so­ra­tei­den kor­jauk­siin tänä vuonna 140 000 euroa

07.04.2022 09:40
Tilaajille
Lapissa työttömiä 2 440 vähemmän kuin vuotta aiemmin – avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen määrä yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna

Lapissa työt­tö­miä 2 440 vä­hem­män kuin vuotta aiemmin – a­voi­mek­si il­moi­tet­tu­jen työ­paik­ko­jen määrä yli kak­sin­ker­tais­tui vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

22.03.2022 08:56
Tilaajille
Uusia perinneympäristökohteita etsitään kunnostettavaksi Lapissa – viime vuonna kunnostettiin viisi kohdetta

Uusia pe­rin­ne­ym­pä­ris­tö­koh­tei­ta et­si­tään kun­nos­tet­ta­vak­si Lapissa – viime vuonna kun­nos­tet­tiin viisi koh­det­ta

07.03.2022 13:00
Tilaajille
Lapin metsämiljoonista vielä iso osa käyttämättä – sata aloitetta yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi yhä vireillä

Lapin met­sä­mil­joo­nis­ta vielä iso osa käyt­tä­mät­tä – sata aloi­tet­ta yk­si­tyi­sik­si luon­non­suo­je­lu­alueik­si yhä vi­reil­lä

03.03.2022 18:11
Tilaajille
Lapin maahanmuuttostrategian laadinta käynnistyy – tavoitteena edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä

Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gian laa­din­ta käyn­nis­tyy – ­ta­voit­tee­na edistää maa­han­muut­ta­nei­den ko­tou­tu­mis­ta ja työ­mark­ki­noil­le pääsyä

24.02.2022 14:55
Tilaajille
Yrittäjien odotukset paranivat Lapissa – työvoiman saatavuusongelmat ja vähäinen halukkuus investointeihin hidastavat kasvua maakunnan pk-yrityksissä

Yrit­tä­jien odo­tuk­set pa­ra­ni­vat Lapissa – työ­voi­man saa­ta­vuus­on­gel­mat ja vä­häi­nen ha­luk­kuus in­ves­toin­tei­hin hi­das­ta­vat kasvua maa­kun­nan pk-yri­tyk­sis­sä

14.02.2022 16:00 4
Tilaajille
Lapissa kunnostetaan ensi kesänä lintuvesiä ja kosteikkoja – kunnostustoimia muun muassa Torniossa, Ylitorniolla ja Muoniossa

Lapissa kun­nos­te­taan ensi kesänä lin­tu­ve­siä ja kos­teik­ko­ja – kun­nos­tus­toi­mia muun muassa Tor­nios­sa, Yli­tor­niol­la ja Muo­nios­sa

08.02.2022 15:44
Tilaajille
Lapin ely-keskus esittää muutoksia Kittilän pohjavesialueiden luokituksiin

Lapin ely-kes­kus esittää muu­tok­sia Kit­ti­län poh­ja­ve­si­aluei­den luo­ki­tuk­siin

02.02.2022 10:13
Tilaajille

Naa­pan­ki­vaa­ran met­sän­var­ti­jan tila suo­jel­tiin – Muonion Kih­lan­gis­sa si­jait­se­va tila on maa­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä kohde

24.01.2022 15:12
Tilaajille
Tukea tarvitsevien työllistämistä edistetään Lapissa uudella tavalla

Tukea tar­vit­se­vien työl­lis­tä­mis­tä edis­te­tään Lapissa uudella tavalla

10.01.2022 14:48
Tilaajille
Maanteitä hoidetaan valtakunnallisin periaattein
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­tei­tä hoi­de­taan val­ta­kun­nal­li­sin pe­ri­aat­tein

22.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Liikenteen joulurauha julistettiin virtuaalisesti Rovaniemellä

Lii­ken­teen jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin vir­tuaa­li­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

16.12.2021 20:53
Tilaajille