Lapin ELY-keskus

ELY-kes­kuk­sen ko­ro­na­ra­hoi­tus­ta Lapin yri­tyk­sil­le lähes 15 mil­joo­naa euroa

17.09.2020 15:45 0
Tilaajille
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Keski-Lapin lettosoilla tehdään valtakunnallista pilotointia – mielenkiintoisten soidemme tietojenkeruu tapahtuu jalkatyönä

Kes­ki-La­pin let­to­soil­la tehdään val­ta­kun­nal­lis­ta pi­lo­toin­tia – mie­len­kiin­tois­ten soi­dem­me tie­to­jen­ke­ruu ta­pah­tuu jal­ka­työ­nä

14.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin Vihreät kannattaa Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta

Lapin Vihreät kan­nat­taa Lapin ELY-kes­kuk­sen ha­ke­mus­ta Ke­mi­joen voi­ma­lai­tos­ten ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta

10.08.2020 18:35 4
Tilaajille
Porotuen haku käynnistyi – Tänä vuonna tukea on mahdollista hakea ensimmäistä kertaa verkossa

Po­ro­tuen haku käyn­nis­tyi – Tänä vuonna tukea on mah­dol­lis­ta hakea en­sim­mäis­tä kertaa ver­kos­sa

10.08.2020 16:13 1
Tilaajille
Lapin Kokoomus ja Keskusta vaativat vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen – "Nykyinen tilanne on kohtuuton"

Lapin Ko­koo­mus ja Kes­kus­ta vaa­ti­vat vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta Ke­mi­jo­keen – "Ny­kyi­nen tilanne on koh­tuu­ton"

09.08.2020 10:40 3
Tilaajille
Työttömien ja lomautettujen määrät laskevat Lapissa – Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa työttömyys on vieläkin huomattavan korkealla

Työt­tö­mien ja lo­mau­tet­tu­jen määrät las­ke­vat Lapissa – Eri­tyi­ses­ti mat­kai­luun pai­not­tu­vis­sa kun­nis­sa työt­tö­myys on vie­lä­kin huo­mat­ta­van kor­keal­la

21.07.2020 10:09 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Pa­lau­te­taan lohi Ke­mi­jo­keen

11.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Läh­tee­kö lohi ja maa­kun­ta nou­suun?

02.07.2020 12:19 1
Tilaajille
Korona kasvatti Lapin työttömyyslukuja – Utsjoella ja Kittilässä työttömyyden kasvu yli 100 prosenttia viime vuodesta

Korona kas­vat­ti Lapin työt­tö­myys­lu­ku­ja – Uts­joel­la ja Kit­ti­läs­sä työt­tö­myy­den kasvu yli 100 pro­sent­tia viime vuo­des­ta

24.06.2020 09:01 0
Tilaajille
Lapin tulvat ovat ohi ja vedenkorkeudet laskussa – Laajamittaisen varautumisen ansiosta tulvavahingot jäivät vähäisiksi

Lapin tulvat ovat ohi ja ve­den­kor­keu­det las­kus­sa – Laa­ja­mit­tai­sen va­rau­tu­mi­sen an­sios­ta tul­va­va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

12.06.2020 15:44 1
Tilaajille
Epäilty ympäristön turmeleminen Kittilässä siirtyi syyteharkintaan – taloudellinen hyöty yhteensä jopa 100 000 euroa

Epäilty ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen Kit­ti­läs­sä siirtyi syy­te­har­kin­taan – ta­lou­del­li­nen hyöty yh­teen­sä jopa 100 000 euroa

11.06.2020 13:55 0
Tilaajille
Tornionjoen tulvahuippu tulossa vasta ensi viikolla - Luonnon ihmettä käydään katsomassa matkalla Pellon kesäkotiin.

Tor­nion­joen tul­va­huip­pu tulossa vasta ensi vii­kol­la - Luonnon ihmettä käydään kat­so­mas­sa mat­kal­la Pellon ke­sä­ko­tiin.

29.05.2020 20:29 1
Tilaajille
Suurtulvien riski on pienentynyt hieman – Sulaminen jakautuu luultavasti pitkälle aikavälille

Suur­tul­vien riski on pie­nen­ty­nyt hieman – Su­la­mi­nen ja­kau­tuu luul­ta­vas­ti pit­käl­le ai­ka­vä­lil­le

20.05.2020 10:29 1
Tilaajille
”Näistä montuista ei enää pelkällä öljysorapaikkauksilla selvitä.” Torniossa yksityistie kaipaa kipeästi remonttia – kunto on osakkaiden vastuulla

”Näistä mon­tuis­ta ei enää pel­käl­lä öl­jy­so­ra­paik­kauk­sil­la sel­vi­tä.” Tor­nios­sa yk­si­tyis­tie kaipaa ki­peäs­ti re­mont­tia – kunto on osak­kai­den vas­tuul­la

11.05.2020 06:30 1
Tilaajille
Tornionjoen tulvahuipulle ei varmaa aikaa – viileä toukokuu hidastaa tulvahuippua

Tor­nion­joen tul­va­hui­pul­le ei varmaa aikaa – viileä tou­ko­kuu hi­das­taa tul­va­huip­pua

05.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Koronarahaa Lappiin myönnetty nyt kaksi miljoonaa euroa, haettu 14 miljoonaa – Lapin yritysten hakemusten käsittely voi hidastua

Ko­ro­na­ra­haa Lappiin myön­net­ty nyt kaksi mil­joo­naa euroa, haettu 14 mil­joo­naa – Lapin yri­tys­ten ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly voi hi­das­tua

16.04.2020 17:46 0
Tilaajille
Paksu hanki ei aina tarkoita isoa tulvaa, viileä kevät voi tasata tulvahuippuja – "Nyt ei kaivata sateita ennen kesäkuuta"

Paksu hanki ei aina tar­koi­ta isoa tulvaa, viileä kevät voi tasata tul­va­huip­pu­ja – "Nyt ei kaivata sateita ennen ke­sä­kuu­ta"

14.04.2020 17:36 0
Tilaajille

Lapissa kor­ja­taan siltoja 4,8 mil­joo­nal­la eurolla

06.04.2020 10:45 0
Tilaajille
Koronavirus vaikuttaa Lapin joukkoliikenteeseen – "Jos on välttämätöntä matkustaa bussilla, selvitä suoraan liikennöitsijältä, ajetaanko vuoroa"

Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa Lapin jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Jos on vält­tä­mä­tön­tä mat­kus­taa bus­sil­la, selvitä suoraan lii­ken­nöit­si­jäl­tä, aje­taan­ko vuoroa"

18.03.2020 10:47 0