Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin ELY-keskus
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Työttömyys väheni Lapissa viime vuoteen verrattuna, mutta lomautukset lisääntyivät

Työt­tö­myys väheni Lapissa viime vuoteen ver­rat­tu­na, mutta lo­mau­tuk­set li­sään­tyi­vät

21.11.2023 14:54
Tilaajille
Harva arvaa, mitä yhteistyöllä saa aikaan! Paikallisesta ruokakulttuurista on moneksi
Mainos Lapin ELY-keskus

Harva arvaa, mitä yh­teis­työl­lä saa aikaan! Pai­kal­li­ses­ta ruo­ka­kult­tuu­ris­ta on moneksi

31.10.2023 06:00
Lapin lääninhallituksen alueen lisärakentaminen halutaan estää suojelulla –  asukasyhdistyksen suojeluesityksen ratkaisee Lapin ely-keskus

Lapin lää­nin­hal­li­tuk­sen alueen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen ha­lu­taan estää suo­je­lul­la – asu­kas­yh­dis­tyk­sen suo­je­lu­esi­tyk­sen rat­kai­see Lapin ely-kes­kus

20.10.2023 18:57 7
Tilaajille
Talvinopeusrajoitukset otetaan käyttöön Lapissa ensi viikon torstaina

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set otetaan käyt­töön Lapissa ensi viikon tors­tai­na

19.10.2023 09:44
Tilaajille
Auraamattomista teistä tuli viikonloppuna paljon palautetta Lapin ely-keskukselle – Destian työmaapäällikkö: "Kaikki kalusto oli liikkeellä"

Au­raa­mat­to­mis­ta teistä tuli vii­kon­lop­pu­na paljon pa­lau­tet­ta Lapin ely-kes­kuk­sel­le – Destian työ­maa­pääl­lik­kö: "Kaikki kalusto oli liik­keel­lä"

16.10.2023 16:10 61
Tilaajille
Toimittajalta: Purkupäätöstä ei purematta nielty – seuraavaksi Auttin kappelin kohtaloa puntaroivat hallinto-oikeus ja ely
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pur­ku­pää­tös­tä ei pu­re­mat­ta nielty – seu­raa­vak­si Auttin kap­pe­lin koh­ta­loa pun­ta­roi­vat hal­lin­to-oi­keus ja ely

11.10.2023 10:33 6

Destia va­lit­tiin maan­tei­den kun­nos­sa­pi­don vas­taa­vak­si Tun­tu­ri-La­pin alueel­la

29.09.2023 15:40 5
Tilaajille
Asuntorakentamisessa pientä hiipumista Rovaniemellä – kaikkiaan Lapin työttömyys väheni elokuussa vuoden takaisesta

Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa pientä hii­pu­mis­ta Ro­va­nie­mel­lä – kaik­kiaan Lapin työt­tö­myys väheni elo­kuus­sa vuoden ta­kai­ses­ta

26.09.2023 09:47 3
Tilaajille
Kyläverkon rakentamiseen voi hakea tukea Lapin ely-keskukselta

Ky­lä­ver­kon ra­ken­ta­mi­seen voi hakea tukea Lapin ely-kes­kuk­sel­ta

25.09.2023 10:53
Tilaajille
Rovaniemen Sierilässä havaittu rauhoitettu kirjojokikorento – havainnolla ei ole toistaiseksi vaikutusta voimalaitoshankkeeseen

Ro­va­nie­men Sie­ri­läs­sä ha­vait­tu rau­hoi­tet­tu kir­jo­jo­ki­ko­ren­to – ha­vain­nol­la ei ole tois­tai­sek­si vai­ku­tus­ta voi­ma­lai­tos­hank­kee­seen

14.09.2023 14:18 4
Tilaajille
Kustannukset yllättivät ely-keskuksen: Nelostien ja Lentokentäntien risteys on yhä ilman liikennevaloja

Kus­tan­nuk­set yl­lät­ti­vät ely-kes­kuk­sen: Ne­los­tien ja Len­to­ken­tän­tien risteys on yhä ilman lii­ken­ne­va­lo­ja

01.09.2023 12:59 38
Tilaajille
Suomi on lähettänyt valituslupahakemuksen Pajalan kaivoksen ympäristöluvasta – vaikutukset Suomen puolelle ovat viranomaisten mukaan täysi arvoitus

Suomi on lä­het­tä­nyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen Pajalan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta – vai­ku­tuk­set Suomen puo­lel­le ovat vi­ran­omais­ten mukaan täysi ar­voi­tus

01.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Sakatti-hankkeelle on yhä vahvat perusteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­kat­ti-hank­keel­le on yhä vahvat pe­rus­teet

24.08.2023 08:14 7
Vastuullinen yhtiö vetäytyisi nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­nen yhtiö ve­täy­tyi­si nyt

22.08.2023 05:30 4
Ely-keskuksen lausunto Sakatin kaivoshankkeesta herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia – varmaa on vain, että homma jatkuu ja selvityksiä tarvitaan lisää
Pääkirjoitus

Ely-kes­kuk­sen lau­sun­to Sakatin kai­vos­hank­kees­ta he­rät­tää enemmän ky­sy­myk­siä kuin antaa vas­tauk­sia – varmaa on vain, että homma jatkuu ja sel­vi­tyk­siä tar­vi­taan lisää

18.08.2023 19:16 10
Ely-keskus antoi Sakatin kaivoshankkeesta lausunnon: YVA-selostus on lain mukainen – menettely kesti poikkeuksellisen pitkään

Ely-kes­kus antoi Sakatin kai­vos­hank­kees­ta lau­sun­non: YVA-se­los­tus on lain mu­kai­nen – me­net­te­ly kesti poik­keuk­sel­li­sen pitkään

17.08.2023 14:00 16
Tilaajille
Kittilä rahoittaa Pokan tien toimenpideselvitystä enintään 35 000 eurolla – Kittilä ja Inari haluaisivat huonokuntoisen tien peruskorjaukseen ja luokituksen valtatieksi

Kittilä ra­hoit­taa Pokan tien toi­men­pi­de­sel­vi­tys­tä enin­tään 35 000 eurolla – Kittilä ja Inari ha­luai­si­vat huo­no­kun­toi­sen tien pe­rus­kor­jauk­seen ja luo­ki­tuk­sen val­ta­tiek­si

15.08.2023 17:10 5
Tilaajille
Kakslauttasen iglukylässä poltettiin satoja tonneja rakennusjätettä – kävimme katsomassa, miltä alueella näyttää nyt

Kaks­laut­ta­sen ig­lu­ky­läs­sä pol­tet­tiin satoja tonneja ra­ken­nus­jä­tet­tä – kävimme kat­so­mas­sa, miltä alueel­la näyttää nyt

14.08.2023 20:05 12
Tilaajille
Pohjavesialueiksi luokiteltujen paikkojen määrä vähenee Enontekiöllä

Poh­ja­ve­si­alueik­si luo­ki­tel­tu­jen paik­ko­jen määrä vähenee Enon­te­kiöl­lä

11.08.2023 13:33
Tilaajille