Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lapin ELY-keskus
Kemijärvellä pohditaan Luusuantien turvallisuutta

Ke­mi­jär­vel­lä poh­di­taan Luu­suan­tien tur­val­li­suut­ta

03.02.2023 13:20 3
Tilaajille
Marraskuussa työttömyys oli Lapissa jo ennätysalhaalla – viimeksi vastaavaa on koettu yli 30 vuotta sitten

Mar­ras­kuus­sa työt­tö­myys oli Lapissa jo en­nä­ty­sal­haal­la – vii­mek­si vas­taa­vaa on koettu yli 30 vuotta sitten

21.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Maahanmuuttajien halutaan juurtuvan Lappiin – tuore Lapin maahanmuuttostrategia keskittyy tulijoiden houkuttelun sijaan siihen, että muualta tulleet jäävät pysyvästi alueelle

Maa­han­muut­ta­jien ha­lu­taan juur­tu­van Lappiin – tuore Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gia kes­kit­tyy tu­li­joi­den hou­kut­te­lun sijaan siihen, että muualta tulleet jäävät py­sy­väs­ti alueel­le

09.12.2022 15:55 8
Tilaajille
Työttömien määrä laski Lapissa lokakuussa verrattuna vuodentakaiseen – ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden tarve kasvaa vielä enemmän tulevaisuudessa

Työt­tö­mien määrä laski Lapissa lo­ka­kuus­sa ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen – ul­ko­mail­ta rek­ry­toi­ta­vien työn­te­ki­jöi­den tarve kasvaa vielä enemmän tu­le­vai­suu­des­sa

22.11.2022 08:56 2
Tilaajille
Lapin ely-keskus kysyy maakunnan asukkailta: Miten maahanmuuttajat saadaan juurtumaan pohjoiseen – näkemyksen voi antaa sähköisesti lausuntopalvelussa

Lapin ely-kes­kus kysyy maa­kun­nan asuk­kail­ta: Miten maa­han­muut­ta­jat saadaan juur­tu­maan poh­joi­seen – nä­ke­myk­sen voi antaa säh­köi­ses­ti lau­sun­to­pal­ve­lus­sa

08.11.2022 07:00 3
Pimeät valopylväät herättävät hämmennystä eri puolilla Rovaniemeä – Vikajärvellä poistettiin valotolppia, jotta tuulivoimalan osia kuljettavat ajoneuvot mahtuivat kääntymään

Pimeät va­lo­pyl­väät he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä eri puo­lil­la Ro­va­nie­meä – ­Vi­ka­jär­vel­lä pois­tet­tiin va­lo­tolp­pia, jotta tuu­li­voi­ma­lan osia kul­jet­ta­vat ajo­neu­vot mah­tui­vat kään­ty­mään

27.10.2022 19:44 7
Tilaajille
Lappilaisten työttömien määrä laski jälleen syyskuussa – kasvua vain Kemijärvellä ja Simossa

Lap­pi­lais­ten työt­tö­mien määrä laski jälleen syys­kuus­sa – kasvua vain Ke­mi­jär­vel­lä ja Simossa

25.10.2022 09:22 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastuu Je­ris­joen kun­nos­ta­mi­sen jäl­ki­töis­tä on ely-kes­kuk­sel­la

25.10.2022 05:08
Tilaajille
Kunnostus sai Jerisjoen tulvimaan – Alamuonion osakaskunta teki tutkintapyynnön kunnostustöistä, joita se kutsuu epäonnistuneiksi

Kun­nos­tus sai Je­ris­joen tul­vi­maan – Ala­muo­nion osa­kas­kun­ta teki tut­kin­ta­pyyn­nön kun­nos­tus­töis­tä, joita se kutsuu epä­on­nis­tu­neik­si

21.10.2022 08:05 8
Tilaajille
Talvinopeusrajoitukset tulevat voimaan Lapissa torstain ja perjantain aikana

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan Lapissa tors­tain ja per­jan­tain aikana

19.10.2022 09:07 4
Tilaajille
Teiden talvihoidon laatuvaatimukset kiristyvät Lapissa – myös aurausvallien aurauksiin tulee muutoksia

Teiden tal­vi­hoi­don laa­tu­vaa­ti­muk­set ki­ris­ty­vät Lapissa – myös au­raus­val­lien au­rauk­siin tulee muu­tok­sia

14.10.2022 10:10 16
Tilaajille
Poliisi ja ely-keskus valvoivat tehostetusti jätteenkuljetusta Lapissa – puutteita havaittiin noin kolmasosalla tarkastetuista

Poliisi ja ely-kes­kus val­voi­vat te­hos­te­tus­ti jät­teen­kul­je­tus­ta Lapissa – puut­tei­ta ha­vait­tiin noin kol­mas­osal­la tar­kas­te­tuis­ta

06.10.2022 15:10 5
Tilaajille
Lapin työllisyyskehitys jatkunut myönteisenä – viimeksi työttömien määrä ollut alemmalla tasolla vuonna 1990

Lapin työl­li­syys­ke­hi­tys jat­ku­nut myön­tei­se­nä – vii­mek­si työt­tö­mien määrä ollut alem­mal­la tasolla vuonna 1990

20.09.2022 10:47 4
Tilaajille
Kemijoen sivuvesissä on suuri kunnostustarve – "Pienien virtavesien suhteen korjausvelkaa on hävyttömän paljon"

Ke­mi­joen si­vu­ve­sis­sä on suuri kun­nos­tus­tar­ve – "­Pie­nien vir­ta­ve­sien suhteen kor­jaus­vel­kaa on hä­vyt­tö­män paljon"

16.09.2022 10:48 5
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja Destia kokeilevat uutta sorateiden kunnostusmenetelmää – tiehen sekoitetaan kuituliuosta

Lapin ely-kes­kus ja Destia ko­kei­le­vat uutta so­ra­tei­den kun­nos­tus­me­ne­tel­mää – ­tie­hen se­koi­te­taan kui­tu­liuos­ta

12.09.2022 14:50
Tilaajille
Lappilaisten yrittäjien positiiviset suhdannenäkymät kääntyivät laskuun Ukrainan sodan takia – myös osaavan työvoiman puute vaivaa edelleen

Lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien po­si­tii­vi­set suh­dan­ne­nä­ky­mät kään­tyi­vät laskuun Uk­rai­nan sodan ta­kia – ­myös osaavan työ­voi­man puute vaivaa edel­leen

07.09.2022 10:01
Tilaajille
Jäätynyt ja homeinen maa tekivät porojen talvesta tukalan – "Kyseessä on akuutti kriisi, jossa poroista ei saada teuraskuluja ja pääoma on kuollut"

Jää­ty­nyt ja ho­mei­nen maa tekivät porojen tal­ves­ta tukalan – "Ky­sees­sä on akuutti kriisi, jossa po­rois­ta ei saada teu­ras­ku­lu­ja ja pääoma on kuol­lut"

31.08.2022 18:01 32
Tilaajille
Jäljellä ovat enää raakkuvanhukset – metsätalous on suurin syypää simpukkalajikannan romahdukseen Lapissa

Jäl­jel­lä ovat enää raak­ku­van­huk­set – met­sä­ta­lous on suurin syypää sim­puk­ka­la­ji­kan­nan ro­mah­duk­seen Lapissa

13.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Kahdelle porotaloutta koskevalle hankkeelle 350 000 euron rahoitus – tutkimuskohteina tuulivoimarakentaminen sekä rehujen ja lääkityksen vaikutus poroihin

Kah­del­le po­ro­ta­lout­ta kos­ke­val­le hank­keel­le 350 000 euron ra­hoi­tus – tut­ki­mus­koh­tei­na tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen sekä rehujen ja lää­ki­tyk­sen vai­ku­tus po­roi­hin

12.08.2022 10:50 3
Tilaajille
Vesistöjen kunnostamishankkeille yhteensä 65 000 euroa avustusta – järviä kunnostetaan Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kolarissa

Ve­sis­tö­jen kun­nos­ta­mis­hank­keil­le yh­teen­sä 65 000 euroa avus­tus­ta – järviä kun­nos­te­taan Ro­va­nie­mel­lä, So­dan­ky­läs­sä ja Ko­la­ris­sa

11.08.2022 08:43 3
Tilaajille