Valmiuslaki
Kuka keksi tartuntataudin? Tarinan mukaan parin kansanedustajan aktiivisuus johti "hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin" lisäämiseen valmiuslakiin

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Hallitus: Poikkeusolot ovat nyt ohi ja valmiuslain käytöstä luovutaan – päätös vierailuista hoivakoteihin lykkääntyy

Hal­li­tus: Poik­keus­olot ovat nyt ohi ja val­mius­lain käy­tös­tä luo­vu­taan – päätös vie­rai­luis­ta hoi­va­ko­tei­hin lyk­kään­tyy

15.06.2020 14:36 1
Suomi palaa arkeen: Poikkeusaikojen lainsäädäntö puretaan

Suomi palaa arkeen: Poik­keus­ai­ko­jen lain­sää­dän­tö pu­re­taan

15.06.2020 13:59 0
"Valmiuslaissa on valuvika" – Poikkeusolojen lopetus jää presidentti Niinistön ja PeV:n puheenjohtajan Ojala-Niemelän mukaan lainsäädännöllisesti avoimeksi

"Val­mius­lais­sa on va­lu­vi­ka" – Poik­keus­olo­jen lopetus jää pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ja PeV:n pu­heen­joh­ta­jan Oja­la-Nie­me­län mukaan lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti avoi­mek­si

11.06.2020 06:00 0
Perusteettomia sakkoja Uudenmaan rajalla arviolta 10–20, poliisi on yhteydessä sakotettuihin – epäselvyyksiä myös sisärajojen valvonnassa

Pe­rus­teet­to­mia sakkoja Uu­den­maan rajalla ar­viol­ta 10–20, poliisi on yh­tey­des­sä sa­ko­tet­tui­hin – epä­sel­vyyk­siä myös si­sä­ra­jo­jen val­von­nas­sa

11.05.2020 19:30 0
Pääkirjoitus: Avattiinko Uudenmaan raja sittenkin liian aikaisin?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Avat­tiin­ko Uu­den­maan raja sit­ten­kin liian ai­kai­sin?

15.04.2020 17:29 0
Tilaajille
Lapin kunnat: Paikallislehtien toiminta on turvattava erityisesti poikkeusolojen aikana

Lapin kunnat: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta on tur­vat­ta­va eri­tyi­ses­ti poik­keus­olo­jen aikana

14.04.2020 13:52 0
Tilaajille
Kriisissä ei heti osattu löytää oikeaa työkalua – Valmiuslain lisäksi muutimme myös perustuslakia, jotta poikkeusoloissa tavallisen lain saa eduskunnasta läpi hyvin nopeasti, muistuttaa Tuija Brax (vihr.)

Krii­sis­sä ei heti osattu löytää oikeaa työ­ka­lua – Val­mius­lain lisäksi muu­tim­me myös pe­rus­tus­la­kia, jotta poik­keus­olois­sa ta­val­li­sen lain saa edus­kun­nas­ta läpi hyvin no­peas­ti, muis­tut­taa Tuija Brax (vihr.)

08.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Hoitajilta kysytään nyt talvisodan henkeä – työvelvollisuus otetaan käyttöön, jos työvoima ei muuten riitä

Hoi­ta­jil­ta ky­sy­tään nyt tal­vi­so­dan henkeä – työ­vel­vol­li­suus otetaan käyt­töön, jos työ­voi­ma ei muuten riitä

30.03.2020 05:00 0
Tilaajille
Lentoasemille tulee uudet tiukemmat keinot kotiinpalaajien saattamiseksi karanteeniin – kukaan saapunut ei enää pääse livahtamaan huomaamatta ulos lentoasemalta

Len­to­ase­mil­le tulee uudet tiu­kem­mat keinot ko­tiin­pa­laa­jien saat­ta­mi­sek­si ka­ran­tee­niin – kukaan saa­pu­nut ei enää pääse li­vah­ta­maan huo­maa­mat­ta ulos len­to­ase­mal­ta

27.03.2020 19:30 0
Perustuslakivaliokunta puoltaa yksimielisesti Uudenmaan eristämistä – "Opiskelu saattaa muodostaa välttämättömän syyn liikkumiselle myöhemmin"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta puoltaa yk­si­mie­li­ses­ti Uu­den­maan eris­tä­mis­tä – "O­pis­ke­lu saattaa muo­dos­taa vält­tä­mät­tö­män syyn liik­ku­mi­sel­le myö­hem­min"

27.03.2020 16:21 0
Useat sadat poliisit ovat valmiina töihin, jos Uusimaa päätetään eristää tänään

Useat sadat po­lii­sit ovat val­mii­na töihin, jos Uusimaa pää­te­tään eristää tänään

27.03.2020 10:27 0
Poliisijärjestö tänään käynnistyvien liikkumisrajoitusten valvonnasta: "Vahvistettuihin työvuorolistoihin tehtävistä muutoksista pitää erikseen sopia"

Po­lii­si­jär­jes­tö tänään käyn­nis­ty­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­von­nas­ta: "Vah­vis­tet­tui­hin työ­vuo­ro­lis­toi­hin teh­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta pitää erik­seen sopia"

27.03.2020 09:21 0
Perustuslakivaliokunta ryhtyy heti aamusta käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ryhtyy heti aamusta kä­sit­te­le­mään Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

27.03.2020 07:53 0
Pääministeri Sanna Marin perustelee Uudenmaan liikkumisrajoituksen lyhyttä kestoa: "Valmiuslain 118. pykälä on kova toimenpide"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin pe­rus­te­lee Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sen lyhyttä kestoa: "Val­mius­lain 118. pykälä on kova toi­men­pi­de"

25.03.2020 20:43 0
Eduskunnan perustuslakivaliokunta: Kohtuulliset korvaukset tarpeen ravintoloiden sulkemisesta

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Koh­tuul­li­set kor­vauk­set tarpeen ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta

25.03.2020 18:46 0
Jäävätkö työttömät ilman päivärahaa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työllisyysrahasto pyytää hallitukselta pikaista apua

Jää­vät­kö työt­tö­mät ilman päi­vä­ra­haa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työl­li­syys­ra­has­to pyytää hal­li­tuk­sel­ta pi­kais­ta apua

25.03.2020 18:19 0
Vielä ei tiedetä, milloin ravintolat pakotetaan sulkemaan –Vanhanen kiirehtii eduskunnan tämän illan aikataulua

Vielä ei tie­de­tä, milloin ra­vin­to­lat pa­ko­te­taan sul­ke­maan –Van­ha­nen kii­reh­tii edus­kun­nan tämän illan ai­ka­tau­lua

25.03.2020 16:55 0
Uudenmaan alueen eristämisen valmistelu jatkuu – vastauksia odotetaan illalla

Uu­den­maan alueen eris­tä­mi­sen val­mis­te­lu jatkuu – vas­tauk­sia odo­te­taan illalla

25.03.2020 12:44 0
Hallitus esitti ravintoloita suljettavaksi kesään asti – ruuan ulosmyynti on sallittu, mutta alkoholin myynti ravintoloista pääosin loppumassa

Hal­li­tus esitti ra­vin­to­loi­ta sul­jet­ta­vak­si kesään asti – ruuan ulos­myyn­ti on sal­lit­tu, mutta al­ko­ho­lin myynti ra­vin­to­lois­ta pääosin lop­pu­mas­sa

24.03.2020 19:44 0