Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Viihde: Jope Ite -do­ku­ment­ti on kai­hoi­sa kuvaus ujosta ke­mi­läis­po­jas­ta, jota pii­nat­tiin kou­lus­sa

Kolumni: Po­pu­lis­ti­nen Teemu Selänne pelkää, että kom­ma­ri-Ma­rin vie pihvin lau­ta­sel­ta – näin idolini olikin idioot­ti

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Valmiuslaki
Perussuomalaiset voi halutessaan hidastaa valmiuslain voimaan tuloa yli vuodella, mikä tarjoaisi Venäjälle hybridi-iskun paikan
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set voi ha­lu­tes­saan hi­das­taa val­mius­lain voimaan tuloa yli vuo­del­la, mikä tar­joai­si Ve­nä­jäl­le hyb­ri­di-is­kun paikan

07.06.2022 20:17 3
Tilaajille
Valmiuslakia on muutettava niin, että se mahdollistaa hybridipakolaisten pysäyttämisen rajalle – EU-tuomioistuin sanokoon asiassa viimeisen sanan
Pääkirjoitus

Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

18.05.2022 21:41 7
Tilaajille
HS: Hallitus valmistelee poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa

HS: Hal­li­tus val­mis­te­lee poik­keus­olo­jen to­tea­mis­ta ja val­mius­lain käyt­töön­ot­toa

12.01.2022 22:05 1
Uhkaavatko poikkeusolot suomalaisten joulun viettoa? – näin pääministeri Marin arvioi tilannetta

Uh­kaa­vat­ko poik­keus­olot suo­ma­lais­ten joulun viet­toa? – näin pää­mi­nis­te­ri Marin arvioi ti­lan­net­ta

16.12.2021 18:30 3
Tilaajille
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38
Tilaajille
Tehy esittää muutoksia valmiuslakiin hoitohenkilökunnan perusoikeuksien turvaamiseksi koronapandemian aikana – vaatii korvauksia lomien siirtämisestä tai peruutuksesta

Tehy esittää muu­tok­sia val­mius­la­kiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan pe­rusoi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si ko­ro­na­pan­de­mian aikana – vaatii kor­vauk­sia lomien siir­tä­mi­ses­tä tai pe­ruu­tuk­ses­ta

19.03.2021 08:32 1
Pääministeri Marinin mukaan koronavirustilanne on pahentunut huomattavasti Suomessa, joten hallitus näki tarvetta valmiuslain pykälille

Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on pa­hen­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti Suo­mes­sa, joten hal­li­tus näki tar­vet­ta val­mius­lain py­kä­lil­le

05.03.2021 14:48
Kriisiajan lakipykälissä riittää korjattavaa, kunhan poikkeusajasta päästään
Pääkirjoitus

Krii­si­ajan la­ki­py­kä­lis­sä riittää kor­jat­ta­vaa, kunhan poik­keus­ajas­ta pääs­tään

05.03.2021 13:45 3
Tilaajille
Hallitus tiedottaa valmiuslaeista – Tiedotustilaisuus lykkääntyi, katso suorana tästä noin kello 13.00

Hal­li­tus tie­dot­taa val­mius­laeis­ta – Tie­do­tus­ti­lai­suus lyk­kään­tyi, katso suorana tästä noin kello 13.00

05.03.2021 12:58
Marin A-studiossa: Hallitus tulee ottamaan valmiuslaista useita pykäliä käyttöön

Marin A-stu­dios­sa: Hal­li­tus tulee ot­ta­maan val­mius­lais­ta useita pykäliä käyt­töön

02.03.2021 23:15 1
Eduskuntaryhmillä on tarvittaessa valmius kokoontua nopeasti, jos koronatilanne pahenee ja tarvitaan valmiuslakia

Edus­kun­ta­ryh­mil­lä on tar­vit­taes­sa valmius ko­koon­tua no­peas­ti, jos ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee ja tar­vi­taan val­mius­la­kia

21.12.2020 20:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­mius­la­ki vii­mei­nen vaih­to­eh­to

11.12.2020 05:10
Tilaajille
Sanna Marin: "Valmiuslaki otetaan käsittelyyn, jos terveydenhuolto alkaa ylikuormittua"

Sanna Marin: "Val­mius­la­ki otetaan kä­sit­te­lyyn, jos ter­vey­den­huol­to alkaa yli­kuor­mit­tua"

09.12.2020 19:05 1
Marin Ylen A-studiossa: Hallitus varautuu ennalta koronatilanteen pahenemiseen – kansalaisilta toivotaan malttia arjessa, laajoja sukujouluja syytä välttää

Marin Ylen A-stu­dios­sa: Hal­li­tus va­rau­tuu ennalta ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malttia ar­jes­sa, laajoja su­ku­jou­lu­ja syytä välttää

24.11.2020 22:15 1
Henriksson: Valmiuslain käyttöönotosta ei ole keskusteltu, mutta asian käsittely jatkuu

Hen­riks­son: Val­mius­lain käyt­töön­otos­ta ei ole kes­kus­tel­tu, mutta asian kä­sit­te­ly jatkuu

23.10.2020 14:15
Kuka keksi tartuntataudin? Tarinan mukaan parin kansanedustajan aktiivisuus johti "hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin" lisäämiseen valmiuslakiin

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00
Tilaajille
Hallitus: Poikkeusolot ovat nyt ohi ja valmiuslain käytöstä luovutaan – päätös vierailuista hoivakoteihin lykkääntyy

Hal­li­tus: Poik­keus­olot ovat nyt ohi ja val­mius­lain käy­tös­tä luo­vu­taan – päätös vie­rai­luis­ta hoi­va­ko­tei­hin lyk­kään­tyy

15.06.2020 17:07 1
Suomi palaa arkeen: Poikkeusaikojen lainsäädäntö puretaan

Suomi palaa arkeen: Poik­keus­ai­ko­jen lain­sää­dän­tö pu­re­taan

15.06.2020 14:25
"Valmiuslaissa on valuvika" – Poikkeusolojen lopetus jää presidentti Niinistön ja PeV:n puheenjohtajan Ojala-Niemelän mukaan lainsäädännöllisesti avoimeksi

"Val­mius­lais­sa on va­lu­vi­ka" – Poik­keus­olo­jen lopetus jää pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ja PeV:n pu­heen­joh­ta­jan Oja­la-Nie­me­län mukaan lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti avoi­mek­si

11.06.2020 06:00
Perusteettomia sakkoja Uudenmaan rajalla arviolta 10–20, poliisi on yhteydessä sakotettuihin – epäselvyyksiä myös sisärajojen valvonnassa

Pe­rus­teet­to­mia sakkoja Uu­den­maan rajalla ar­viol­ta 10–20, poliisi on yh­tey­des­sä sa­ko­tet­tui­hin – epä­sel­vyyk­siä myös si­sä­ra­jo­jen val­von­nas­sa

11.05.2020 19:30