Poikkeusolot
Kuka keksi tartuntataudin? Tarinan mukaan parin kansanedustajan aktiivisuus johti "hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin" lisäämiseen valmiuslakiin

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00 0
Eduskunnasta: Maltti on nyt valttia – pidetään epidemia kurissa ilman rajuja rajoituksia
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Maltti on nyt valttia – pi­de­tään epi­de­mia kurissa ilman rajuja ra­joi­tuk­sia

17.06.2020 08:21 0
Hallitus: Poikkeusolot ovat nyt ohi ja valmiuslain käytöstä luovutaan – päätös vierailuista hoivakoteihin lykkääntyy

Hal­li­tus: Poik­keus­olot ovat nyt ohi ja val­mius­lain käy­tös­tä luo­vu­taan – päätös vie­rai­luis­ta hoi­va­ko­tei­hin lyk­kään­tyy

15.06.2020 14:36 1
Hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan valmiuslakien purkamisesta ja hoivakotien tilanteesta –  Marin: ratkaisut Suomen koronatilanteen perusteella, joka on parantunut

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­lol­le neu­vot­te­le­maan val­mius­la­kien pur­ka­mi­ses­ta ja hoi­va­ko­tien ti­lan­tees­ta – Marin: rat­kai­sut Suomen ko­ro­na­ti­lan­teen pe­rus­teel­la, joka on pa­ran­tu­nut

15.06.2020 06:00 0
"Valmiuslaissa on valuvika" – Poikkeusolojen lopetus jää presidentti Niinistön ja PeV:n puheenjohtajan Ojala-Niemelän mukaan lainsäädännöllisesti avoimeksi

"Val­mius­lais­sa on va­lu­vi­ka" – Poik­keus­olo­jen lopetus jää pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ja PeV:n pu­heen­joh­ta­jan Oja­la-Nie­me­län mukaan lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti avoi­mek­si

11.06.2020 06:00 0
Yli kolmannes yrityksistä on kehittänyt uusia tuotteita ja palveluita selviytyäkseen koronakriisistä – Yrityksistä 13 prosenttia on pystynyt kasvattamaan liiketoimintaansa

Yli kol­man­nes yri­tyk­sis­tä on ke­hit­tä­nyt uusia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta sel­viy­tyäk­seen ko­ro­na­krii­sis­tä – Yri­tyk­sis­tä 13 pro­sent­tia on pys­ty­nyt kas­vat­ta­maan lii­ke­toi­min­taan­sa

10.06.2020 08:58 0
Hallitus käsittelee rajoitusten purkua tällä viikolla - Lapin kunnat ja yrittäjät vaativat pohjoisen maarajoja auki

Hal­li­tus kä­sit­te­lee ra­joi­tus­ten purkua tällä vii­kol­la - Lapin kunnat ja yrit­tä­jät vaa­ti­vat poh­joi­sen maa­ra­jo­ja auki

08.06.2020 20:09 3
Korona-arki koettelee nuoria – Sami Kieksin tuoreessa dokumenttisarjassa eletään poikkeuskevättä viiden nuoren aikuisen kotona

Ko­ro­na-ar­ki koet­te­lee nuoria – Sami Kieksin tuo­rees­sa do­ku­ment­ti­sar­jas­sa eletään poik­keus­ke­vät­tä viiden nuoren ai­kui­sen kotona

08.06.2020 07:00 0
Etäkokkikurssi ilahdutti omaishoitajaa: "Siinä kun oli ruudulla viisi-kuusi ihmistä, niin tuntui kuin olisimme nähneet kasvokkain!"

Etä­kok­ki­kurs­si ilah­dut­ti omais­hoi­ta­jaa: "Siinä kun oli ruu­dul­la vii­si-kuu­si ih­mis­tä, niin tuntui kuin oli­sim­me nähneet kas­vok­kain!"

04.06.2020 14:30 0
Nuorten raati: Luvassa rento ja leppoisa kesä erikoisen kevään jälkeen

Nuorten raati: Luvassa rento ja lep­poi­sa kesä eri­koi­sen kevään jälkeen

04.06.2020 13:39 0
Toimittajalta: Poikkeusajan ostopäätöksiä - Mitä yhteistä on polkupyörällä ja hamsterilla
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Poik­keus­ajan os­to­pää­tök­siä - Mitä yh­teis­tä on pol­ku­pyö­räl­lä ja hams­te­ril­la

04.06.2020 09:06 0
Korona ei näytä pilaavan lohikesää – Lappiin on tulossa kohtuullisen paljon kalastusmatkailijoita

Korona ei näytä pi­laa­van lo­hi­ke­sää – Lappiin on tulossa koh­tuul­li­sen paljon ka­las­tus­mat­kai­li­joi­ta

28.05.2020 06:30 3
Tilaajille
Lapin ravintoloissa toivotaan, että ihmiset tohtisivat lähteä liikkeelle eristäytymisen jälkeen

Lapin ra­vin­to­lois­sa toi­vo­taan, että ihmiset toh­ti­si­vat lähteä liik­keel­le eris­täy­ty­mi­sen jälkeen

19.05.2020 20:10 0
Tilaajille
Toimittajalta: Korona kilkattaa ruokakaupan kassalla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona kil­kat­taa ruo­ka­kau­pan kas­sal­la

13.05.2020 14:49 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaveria ei jätetä

13.05.2020 12:39 0
Tilaajille
Lue viisi lappilaista tarinaa yksinyrittäjien selviämisestä koronan aikaan– "On luotettava siihen, että syksy on jo parempi"

Lue viisi lap­pi­lais­ta tarinaa yk­sin­yrit­tä­jien sel­viä­mi­ses­tä koronan aikaan– "On luo­tet­ta­va siihen, että syksy on jo pa­rem­pi"

12.05.2020 18:34 0
Tilaajille
Analyysi: Tutkijat esittävät uutta "nyrkkiä" valmistamaan Suomea poikkeusoloihin – pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää epäselväksi

Ana­lyy­si: Tut­ki­jat esit­tä­vät uutta "nyrk­kiä" val­mis­ta­maan Suomea poik­keus­oloi­hin – pää­mi­nis­te­ri joh­tai­si, pre­si­den­tin rooli jää epä­sel­väk­si

08.05.2020 18:52 0
Rovaniemi-avussa jo liki 5 000 puhelua – Seitsemänkymppiset eivät jouda rupattelemaan ja valtaosalla senioreista asiat ovat hyvin

Ro­va­nie­mi-avus­sa jo liki 5 000 puhelua – Seit­se­män­kymp­pi­set eivät jouda ru­pat­te­le­maan ja val­ta­osal­la se­nio­reis­ta asiat ovat hyvin

06.05.2020 10:30 0
Maailman koronarajoitusten voi kuvitella suitsivan huumekauppaa rajusti – totuus on kuitenkin toinen

Maail­man ko­ro­na­ra­joi­tus­ten voi ku­vi­tel­la suit­si­van huu­me­kaup­paa rajusti – totuus on kui­ten­kin toinen

02.05.2020 10:57 0
Tilaajille