lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tiedotustilaisuus
THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertovat Suomen koronatilanteesta ja rokotuksista – katso tiedotustilaisuus suorana tästä

THL ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ker­to­vat Suomen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

25.11.2021 09:20
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40 1
STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronatilanteesta klo 10 – Seuraa tilaisuutta suorana tästä

STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­ti­lan­tees­ta klo 10 – Seuraa ti­lai­suut­ta suorana tästä

03.06.2021 09:46
Tilaajille
Millainen on Suomen päivitetty exit-strategia? Hallituksen tiedotustilaisuus maan tautitilanteesta kello 9 – katso suorana tästä

Mil­lai­nen on Suomen päi­vi­tet­ty exit-stra­te­gia? Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus maan tau­ti­ti­lan­tees­ta kello 9 – katso suorana tästä

21.04.2021 08:58 1
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
Torstain koronaseuranta: Kolarissa yksi uusi koronatartunta, Suomessa on annettu yli miljoona rokoteannosta, kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta raportoitu

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Suo­mes­sa on annettu yli mil­joo­na ro­ko­tean­nos­ta, kaksi uutta ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta ra­por­toi­tu

01.04.2021 14:32 2
Miten koronarokotukset ovat alkaneet Suomessa? – STM:n tiedotustilaisuuden voi katsoa tästä

Miten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet Suo­mes­sa? – STM:n tie­do­tus­ti­lai­suu­den voi katsoa tästä

05.01.2021 19:06
Tilaajille
STM järjesti infotilaisuuden kasvomaskeista, taustalla maskeista noussut kohu ja julkinen keskustelu – katso  tallenne tilaisuudesta

STM jär­jes­ti in­fo­ti­lai­suu­den kas­vo­mas­keis­ta, taus­tal­la mas­keis­ta noussut kohu ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

14.10.2020 12:32
Koronaepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan Suomessa eritoten HUSin alueella – osassa Suomea epidemiatilanne yhä rauhallinen

Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­nen näyttää jat­ku­van Suo­mes­sa eri­to­ten HUSin alueel­la – osassa Suomea epi­de­mia­ti­lan­ne yhä rau­hal­li­nen

01.10.2020 11:42
Hallituksen päätös: Ravintolat kiinni yhdeltä ja anniskelu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä pysähtyä kysymään, onko järkevää ja tarpeellista ottaa kontakteja lisää"

Hal­li­tuk­sen päätös: Ra­vin­to­lat kiinni yhdeltä ja an­nis­ke­lu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä py­säh­tyä ky­sy­mään, onko jär­ke­vää ja tar­peel­lis­ta ottaa kon­tak­te­ja lisää"

29.09.2020 21:34 2
Tilaajille
Suomen rajat avataan kolmessa vaiheessa, vartiointi länsirajalta poistuu lauantaina 19.9., marraskuussa käyttöön lopullinen kahden testin malli –  katso tallenne ja pääkohdat hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomen rajat avataan kol­mes­sa vai­hees­sa, var­tioin­ti län­si­ra­jal­ta poistuu lauan­tai­na 19.9., mar­ras­kuus­sa käyt­töön lo­pul­li­nen kahden testin malli – katso tal­len­ne ja pää­koh­dat hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.09.2020 12:17 1
Hallitus käsitteli koronatilannetta, mutta päätökset Lapin matkailukuplan suhteen jäävät ensi viikkoon – Kiuru: "Matkailuelinkeinon näkökulmasta iso kysymys on se, miten taudin kanssa opitaan elämään"

Hal­li­tus kä­sit­te­li ko­ro­na­ti­lan­net­ta, mutta pää­tök­set Lapin mat­kai­lu­kup­lan suhteen jäävät ensi viik­koon – Kiuru: "Mat­kai­lue­lin­kei­non nä­kö­kul­mas­ta iso kysymys on se, miten taudin kanssa opitaan elä­mään"

03.09.2020 16:23 1
Tilaajille
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 14:24 1
Matti Vanhanen esittelee ensi vuoden budjettiesityksen – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Matti Van­ha­nen esit­te­lee ensi vuoden bud­jet­ti­esi­tyk­sen – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

12.08.2020 15:37
"Tarpeeton matkustelu näillä alueilla tulee jättää pois" – Lapin sairaanhoitopiirin koronatartuntaketjuja jäljitetään iltoja myöten

"Tar­pee­ton mat­kus­te­lu näillä alueil­la tulee jättää pois" – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja jäl­ji­te­tään iltoja myöten

08.07.2020 19:40 1
Tilaajille
Sisä- ja ulkoministeri kertovat rajapäätöksistä sekä marjanpoimijoiden tilanteesta – katso tiedotustilaisuus suorana tästä

Sisä- ja ul­ko­mi­nis­te­ri ker­to­vat ra­ja­pää­tök­sis­tä sekä mar­jan­poi­mi­joi­den ti­lan­tees­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

08.07.2020 18:10 1
Tilaajille
Suomen koronavirustilanne nyt – katso tiedotustilaisuus tästä

Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne nyt – katso tie­do­tus­ti­lai­suus tästä

25.06.2020 10:00
Tilaajille
Koronavirus jyllää Pohjois-Ruotsissa – Katso tästä tiedotustilaisuus Norrbottenin koronatilanteesta nyt

Ko­ro­na­vi­rus jyllää Poh­jois-Ruot­sis­sa – Katso tästä tie­do­tus­ti­lai­suus Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta nyt

24.06.2020 14:05 1
Tilaajille
Mikä on Suomen tilanne koronaviruksen kanssa? Tiedotustilaisuus tautitilanteesta ja terveydenhuollon kantokyvystä menossa nyt – katso suorana tästä

Mikä on Suomen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen kanssa? Tie­do­tus­ti­lai­suus tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vys­tä menossa nyt – katso suorana tästä

28.05.2020 10:04
Hallitus linjasi uudesta yritystuesta, mediatietojen mukaan kokoluokka 500–600 miljoonaa euroa – katso suora lähetys tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus linjasi uudesta yri­tys­tues­ta, me­dia­tie­to­jen mukaan ko­ko­luok­ka 500–600 mil­joo­naa euroa – katso suora lähetys tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

14.05.2020 08:59