Tiedotustilaisuus
STM järjesti infotilaisuuden kasvomaskeista, taustalla maskeista noussut kohu ja julkinen keskustelu – katso  tallenne tilaisuudesta

STM jär­jes­ti in­fo­ti­lai­suu­den kas­vo­mas­keis­ta, taus­tal­la mas­keis­ta noussut kohu ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

14.10.2020 12:32 0
Koronaepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan Suomessa eritoten HUSin alueella – osassa Suomea epidemiatilanne yhä rauhallinen

Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­nen näyttää jat­ku­van Suo­mes­sa eri­to­ten HUSin alueel­la – osassa Suomea epi­de­mia­ti­lan­ne yhä rau­hal­li­nen

01.10.2020 09:55 0
Hallituksen päätös: Ravintolat kiinni yhdeltä ja anniskelu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä pysähtyä kysymään, onko järkevää ja tarpeellista ottaa kontakteja lisää"

Hal­li­tuk­sen päätös: Ra­vin­to­lat kiinni yhdeltä ja an­nis­ke­lu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä py­säh­tyä ky­sy­mään, onko jär­ke­vää ja tar­peel­lis­ta ottaa kon­tak­te­ja lisää"

29.09.2020 19:26 2
Tilaajille
Suomen rajat avataan kolmessa vaiheessa, vartiointi länsirajalta poistuu lauantaina 19.9., marraskuussa käyttöön lopullinen kahden testin malli –  katso tallenne ja pääkohdat hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomen rajat avataan kol­mes­sa vai­hees­sa, var­tioin­ti län­si­ra­jal­ta poistuu lauan­tai­na 19.9., mar­ras­kuus­sa käyt­töön lo­pul­li­nen kahden testin malli – katso tal­len­ne ja pää­koh­dat hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.09.2020 10:45 1
Hallitus käsitteli koronatilannetta, mutta päätökset Lapin matkailukuplan suhteen jäävät ensi viikkoon – Kiuru: "Matkailuelinkeinon näkökulmasta iso kysymys on se, miten taudin kanssa opitaan elämään"

Hal­li­tus kä­sit­te­li ko­ro­na­ti­lan­net­ta, mutta pää­tök­set Lapin mat­kai­lu­kup­lan suhteen jäävät ensi viik­koon – Kiuru: "Mat­kai­lue­lin­kei­non nä­kö­kul­mas­ta iso kysymys on se, miten taudin kanssa opitaan elä­mään"

03.09.2020 14:10 1
Tilaajille
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13 1
Matti Vanhanen esittelee ensi vuoden budjettiesityksen – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Matti Van­ha­nen esit­te­lee ensi vuoden bud­jet­ti­esi­tyk­sen – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

12.08.2020 14:44 0
"Tarpeeton matkustelu näillä alueilla tulee jättää pois" – Lapin sairaanhoitopiirin koronatartuntaketjuja jäljitetään iltoja myöten

"Tar­pee­ton mat­kus­te­lu näillä alueil­la tulee jättää pois" – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja jäl­ji­te­tään iltoja myöten

08.07.2020 19:22 1
Tilaajille
Sisä- ja ulkoministeri kertovat rajapäätöksistä sekä marjanpoimijoiden tilanteesta – katso tiedotustilaisuus suorana tästä

Sisä- ja ul­ko­mi­nis­te­ri ker­to­vat ra­ja­pää­tök­sis­tä sekä mar­jan­poi­mi­joi­den ti­lan­tees­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

08.07.2020 18:10 1
Tilaajille
Suomen koronavirustilanne nyt – katso tiedotustilaisuus tästä

Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne nyt – katso tie­do­tus­ti­lai­suus tästä

25.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Koronavirus jyllää Pohjois-Ruotsissa – Katso tästä tiedotustilaisuus Norrbottenin koronatilanteesta nyt

Ko­ro­na­vi­rus jyllää Poh­jois-Ruot­sis­sa – Katso tästä tie­do­tus­ti­lai­suus Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta nyt

24.06.2020 14:05 1
Tilaajille
Mikä on Suomen tilanne koronaviruksen kanssa? Tiedotustilaisuus tautitilanteesta ja terveydenhuollon kantokyvystä menossa nyt – katso suorana tästä

Mikä on Suomen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen kanssa? Tie­do­tus­ti­lai­suus tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vys­tä menossa nyt – katso suorana tästä

28.05.2020 10:04 0
Hallitus linjasi uudesta yritystuesta, mediatietojen mukaan kokoluokka 500–600 miljoonaa euroa – katso suora lähetys tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus linjasi uudesta yri­tys­tues­ta, me­dia­tie­to­jen mukaan ko­ko­luok­ka 500–600 mil­joo­naa euroa – katso suora lähetys tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

14.05.2020 08:23 0
Hallitus kertoo ravintoloiden tuista – seuraa suoraa lähetystä

Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den tuista – seuraa suoraa lä­he­tys­tä

06.05.2020 18:02 0
Kesäkuun alussa elämä alkaa palailla hiljalleen kohti uutta normaalia: Ravintoloita saa alkaa availla, ja alle 50 ihmisen kokoontumiset sallitaan

Ke­sä­kuun alussa elämä alkaa pa­lail­la hil­jal­leen kohti uutta nor­maa­lia: Ra­vin­to­loi­ta saa alkaa avail­la, ja alle 50 ihmisen ko­koon­tu­mi­set sal­li­taan

04.05.2020 19:26 0
Koulut avataan toukokuun 14. päivä alkaen – hallituksen suora tiedotustilaisuus käynnissä

Koulut avataan tou­ko­kuun 14. päivä alkaen – hal­li­tuk­sen suora tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­sä

29.04.2020 19:29 0
Uudenmaan eristyksen jatkosta tietoa tänään – näin eristyksen purkaminen vaikuttaisi

Uu­den­maan eris­tyk­sen jat­kos­ta tietoa tänään – näin eris­tyk­sen pur­ka­mi­nen vai­kut­tai­si

15.04.2020 08:43 0
Ensimmäiset kotiutuslennot perjantaina – ulkoministeri Pekka Haavisto kehottaa matkailijoita palamaan nyt takaisin kotiin

En­sim­mäi­set ko­tiu­tus­len­not per­jan­tai­na – ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to ke­hot­taa mat­kai­li­joi­ta pa­la­maan nyt ta­kai­sin kotiin

26.03.2020 12:25 0
Hallitus järjestää koronaviruksen tilannekatsauksen kello 11 – katso tilaisuus suorana tästä

Hal­li­tus jär­jes­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen kello 11 – katso ti­lai­suus suorana tästä

26.03.2020 10:59 0