Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

TE-toimisto
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Uudelle uralle opiskelun kautta – Markku Louste haki rekrymessuilta tietoa yrittäjyydestä

Uudelle uralle opis­ke­lun kautta – Markku Louste haki rek­ry­mes­suil­ta tietoa yrit­tä­jyy­des­tä

20.04.2022 09:37
TE-toimiston uusi työnhakumalli käyttöön toukokuussa

TE-toi­mis­ton uusi työn­ha­ku­mal­li käyt­töön tou­ko­kuus­sa

15.03.2022 09:13 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa te-kes­kuk­sis­ta ja Kelasta

16.02.2022 15:47
Lapin ELY-keskus vastaa matkailualan muuttuneisiin tarpeisiin uusilla palveluhankinnoilla – Toteutettavaksi valittiin 12 matkailualan koulutusta

Lapin ELY-kes­kus vastaa mat­kai­lua­lan muut­tu­nei­siin tar­pei­siin uusilla pal­ve­lu­han­kin­noil­la – To­teu­tet­ta­vak­si va­lit­tiin 12 mat­kai­lua­lan kou­lu­tus­ta

02.07.2021 17:03
Tilaajille
Lapin työttömyys kääntynyt selvään laskuun viime kevään huippulukemista – pitkäaikaistyöttömyys kuitenkin kasvussa

Lapin työt­tö­myys kään­ty­nyt selvään laskuun viime kevään huip­pu­lu­ke­mis­ta – pit­käai­kais­työt­tö­myys kui­ten­kin kas­vus­sa

25.05.2021 09:55
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja TE-toimisto saivat lisämäärärahaa maakunnan äkillisiin rakennemuutoksiin – Rahoituksessa huomioitu Kemin ja Utsjoen tilanne

Lapin ely-kes­kus ja TE-toi­mis­to saivat li­sä­mää­rä­ra­haa maa­kun­nan äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tok­siin – Ra­hoi­tuk­ses­sa huo­mioi­tu Kemin ja Utsjoen tilanne

05.05.2021 14:17 2
Tilaajille
Lapin TE-toimisto lisää henkilöstöään nopeasti kasvavan asiakasmäärän takia – lomautettujen asiakkaiden määrän odotetaan vielä nousevan

Lapin TE-toi­mis­to lisää hen­ki­lös­töään no­peas­ti kas­va­van asia­kas­mää­rän takia – lo­mau­tet­tu­jen asiak­kai­den määrän odo­te­taan vielä nou­se­van

24.04.2020 10:12
Yt-ilmoituksia satelee nyt päivittäin – Lomautusuhan alla on jo yli 3 100 lappilaista

Yt-il­moi­tuk­sia satelee nyt päi­vit­täin – Lo­mau­tu­su­han alla on jo yli 3 100 lap­pi­lais­ta

27.03.2020 16:23
Tilaajille
Työttömyys jatkui laskuaan Lapissa – viimeksi näin alhaisia lukuja on nähty vuonna 1990

Työt­tö­myys jatkui las­kuaan Lapissa – vii­mek­si näin al­hai­sia lukuja on nähty vuonna 1990

22.10.2019 10:06
Tilaajille
Lappiin etsittiin sesonkityöntekijöitä laajalla kansainvälisellä markkinointikampanjalla – työvoimaa tarvitaan matkailuun, sote-alalle ja teollisuuteen

Lappiin et­sit­tiin se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la – työ­voi­maa tar­vi­taan mat­kai­luun, so­te-alal­le ja teol­li­suu­teen

03.10.2019 13:04
Tilaajille
Lapin kunnilta kysytään kiinnostusta ottaa vastuuta työnhakijoista – uudella kokeilulla halutaan paremmat työllistymispalvelut pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja nuorille

Lapin kun­nil­ta ky­sy­tään kiin­nos­tus­ta ottaa vas­tuu­ta työn­ha­ki­jois­ta – uudella ko­kei­lul­la ha­lu­taan pa­rem­mat työl­lis­ty­mis­pal­ve­lut pit­käai­kais­työt­tö­mil­le, maa­han­muut­ta­jil­le ja nuo­ril­le

27.09.2019 07:30
Tilaajille