Lapin työllisyys
Kolmannes koko maan malminetsinnästä keskittyy Sodankylään  – työllistää laajalla skaalalla aina ruokapalveluita myöten

Kol­man­nes koko maan mal­min­et­sin­näs­tä kes­kit­tyy So­dan­ky­lään – työl­lis­tää laa­jal­la skaa­lal­la aina ruo­ka­pal­ve­lui­ta myöten

24.02.2020 18:30 0
Tilaajille
Työministeri Haatainen kommentoi Lapin työvoimapulaa Rovaniemellä: "Ulkomaisen työvoiman tarve pitää ymmärtää"

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen kom­men­toi Lapin työ­voi­ma­pu­laa Ro­va­nie­mel­lä: "Ul­ko­mai­sen työ­voi­man tarve pitää ym­mär­tää"

27.01.2020 17:16 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan elyltä Lappiin lähes 12 miljoonaa euroa työllisyyden kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen vuonna 2019

Poh­jois-Poh­jan­maan elyltä Lappiin lähes 12 mil­joo­naa euroa työl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­seen vuonna 2019

23.01.2020 18:26 0
Tilaajille
Työttömyys jatkui laskuaan Lapissa – viimeksi näin alhaisia lukuja on nähty vuonna 1990

Työt­tö­myys jatkui las­kuaan Lapissa – vii­mek­si näin al­hai­sia lukuja on nähty vuonna 1990

22.10.2019 10:06 0
Tilaajille
Lappiin etsittiin sesonkityöntekijöitä laajalla kansainvälisellä markkinointikampanjalla – työvoimaa tarvitaan matkailuun, sote-alalle ja teollisuuteen

Lappiin et­sit­tiin se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la – työ­voi­maa tar­vi­taan mat­kai­luun, so­te-alal­le ja teol­li­suu­teen

03.10.2019 13:04 0
Tilaajille
Lapin kunnilta kysytään kiinnostusta ottaa vastuuta työnhakijoista – uudella kokeilulla halutaan paremmat työllistymispalvelut pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja nuorille

Lapin kun­nil­ta ky­sy­tään kiin­nos­tus­ta ottaa vas­tuu­ta työn­ha­ki­jois­ta – uudella ko­kei­lul­la ha­lu­taan pa­rem­mat työl­lis­ty­mis­pal­ve­lut pit­käai­kais­työt­tö­mil­le, maa­han­muut­ta­jil­le ja nuo­ril­le

27.09.2019 07:30 0
Tilaajille
Lappiin saapuu kymmeniä filippiiniläiskokkeja ruokkimaan talvituristeja – matkailuala on saanut työvoimaa paremmin kuin viime vuonna

Lappiin saapuu kym­me­niä fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja ruok­ki­maan tal­vi­tu­ris­te­ja – mat­kai­lu­ala on saanut työ­voi­maa pa­rem­min kuin viime vuonna

18.09.2019 18:30 0
Tilaajille
Kun työntekijät ja työnantajat kohtasivat – palvelualojen rekrytapahtuma järjestettiin Kemissä

Kun työn­te­ki­jät ja työn­an­ta­jat koh­ta­si­vat – pal­ve­lu­alo­jen rek­ry­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Kemissä

18.09.2019 15:28 0
Metsä Groupin Kemin tehtaalla aloitetaan oppisopimuskoulutus – koulutuksen käyneet työllistyvät tehtaalle

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la aloi­te­taan op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus – kou­lu­tuk­sen käyneet työl­lis­ty­vät teh­taal­le

17.09.2019 13:34 0
Tilaajille
Posio tarvitsee lisää resursseja elinkeinopalveluun

Posio tar­vit­see lisää re­surs­se­ja elin­kei­no­pal­ve­luun

16.09.2019 15:00 0
Tilaajille
Moottorikelkkatehdas Rovaniemellä kilpailee huippuosaajista muiden yritysten kanssa – 70 kiireapulaisen löytäminen vaati somekampanjan

Moot­to­ri­kelk­ka­teh­das Ro­va­nie­mel­lä kil­pai­lee huip­pu­osaa­jis­ta muiden yri­tys­ten kanssa – 70 kii­re­apu­lai­sen löy­tä­mi­nen vaati so­me­kam­pan­jan

15.09.2019 15:39 0
Tilaajille
Eteläafrikkalaisen työntekijän saaminen Lappiin vei viisi kuukautta ja vaati pinon paperitöitä – "On erikoista, että viranomaiset osallistuvat rekrytointiin"

Ete­lä­af­rik­ka­lai­sen työn­te­ki­jän saa­mi­nen Lappiin vei viisi kuu­kaut­ta ja vaati pinon pa­pe­ri­töi­tä – "On eri­kois­ta, että vi­ran­omai­set osal­lis­tu­vat rek­ry­toin­tiin"

14.09.2019 07:20 0
Tilaajille