Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Tartuntatautilaki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tohelo tar­tun­ta­tau­ti­lain la­ki­esi­tys val­mis­teil­la

15.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Tornio neuvottelee tiistaina rajan terveystarkastuksien jatkosta – Tartuntatautilaki asettaa rajakunnan terveysviranomaiset vaikeaan välikäteen

Tornio neu­vot­te­lee tiis­tai­na rajan ter­veys­tar­kas­tuk­sien jat­kos­ta – ­Tar­tun­ta­tau­ti­la­ki asettaa ra­ja­kun­nan ter­veys­vi­ran­omai­set vai­keaan vä­li­kä­teen

04.02.2022 16:32 7
Tilaajille
Mitä hallituksen koronanyrkki linjasi ja suositti? Katso keskeiset asiat

Mitä hal­li­tuk­sen ko­ro­na­nyrk­ki linjasi ja suo­sit­ti? Katso kes­kei­set asiat

08.01.2022 15:50 3

Hal­li­tus esittää "ro­ko­te­pak­koa" sote-työn­te­ki­jöil­le – jat­kos­sa alan töissä olisi oltava jokin suoja koronaa vastaan

08.12.2021 18:01 7
Hallitus aikoo jatkaa matkustusrajoituksia ensi kesään saakka

Hal­li­tus aikoo jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia ensi kesään saakka

15.11.2021 16:07 10
Tilaajille
Perustuslaillisten oikeuksien tulkinnassa on otettava maalaisjärki käyttöön
Pääkirjoitus

Pe­rus­tus­lail­lis­ten oi­keuk­sien tul­kin­nas­sa on otet­ta­va maa­lais­jär­ki käyt­töön

04.11.2021 05:00 3
Tilaajille
Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho: "Keskusta petti Suomen matkailualan"

Va­lio­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mia Laiho: "Kes­kus­ta petti Suomen mat­kai­lua­lan"

12.10.2021 20:06 4
Tilaajille
Matkailuyrittäjä ei näe perusteita matkustusrajoitusten jatkolle: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä ei näe pe­rus­tei­ta mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­kol­le: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

12.10.2021 17:49 13
Tilaajille
Lähikontaktin määritelmä poistetaan tartuntatautilaista

Lä­hi­kon­tak­tin mää­ri­tel­mä pois­te­taan tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta

07.10.2021 14:07 3
Tilaajille
Analyysi: Matkustusrajoitusten sekametelisoppa

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 17
Tilaajille
Lappilaisille korvattu jo yli kolme miljoonaa euroa ansiotuloja koronakaranteenien takia

Lap­pi­lai­sil­le kor­vat­tu jo yli kolme mil­joo­naa euroa an­sio­tu­lo­ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nien takia

17.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Palkittu matkailuyrittäjä pöyristyi: "Elämme poukkoilevan tätiviestinnän absurdaniassa"

Pal­kit­tu mat­kai­lu­yrit­tä­jä pöy­ris­tyi: "Elämme pouk­koi­le­van tä­ti­vies­tin­nän ab­sur­da­nias­sa"

14.09.2021 20:00 25
Tilaajille

Ruotsin Yli­tor­nion kun­nas­ta pääsee Suomeen maa­nan­tais­ta lähtien ilman testiä tai ko­ro­na­to­dis­tus­ta

19.08.2021 13:39
Tilaajille
Maahantulon rajoituksia lievennettiin eduskuntakäsittelyssä, Lapin kansainvälisen turismin elpymiselle on nyt toimivat lähtökohdat
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä, Lapin kan­sain­vä­li­sen tu­ris­min el­py­mi­sel­le on nyt toi­mi­vat läh­tö­koh­dat

02.07.2021 11:31 2
Tilaajille
Katri Kulmuni ihmettelee erilaisia testauskäytäntöjä itä- ja länsirajoilla – Eduskunta hyväksyi esityksen uudesta tartuntatautilaista ensimmäisellä käsittelykierroksella

Katri Kulmuni ih­met­te­lee eri­lai­sia tes­taus­käy­tän­tö­jä itä- ja län­si­ra­joil­la – Edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen uudesta tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta en­sim­mäi­sel­lä kä­sit­te­ly­kier­rok­sel­la

29.06.2021 15:06 4
Tilaajille
Ensi talven turistisesonkiin voidaan varautua parannetuin pelisäännöin
Pääkirjoitus

Ensi talven tu­ris­ti­se­son­kiin voidaan va­rau­tua pa­ran­ne­tuin pe­li­sään­nöin

18.06.2021 17:40 5
Tilaajille
Kuntosalit pitävät ovet auki Lapissa – Korona-aika on leikannut yritysten liikevaihtoa ja laskenut kävijämääriä

Kun­to­sa­lit pitävät ovet auki Lapissa – Ko­ro­na-ai­ka on lei­kan­nut yri­tys­ten lii­ke­vaih­toa ja las­ke­nut kä­vi­jä­mää­riä

06.04.2021 13:01
Tilaajille
Liikuntaa turvavälipykälien mukaan – maanantaina astuu voimaan kahden metrin sääntö

Lii­kun­taa tur­va­vä­li­py­kä­lien mukaan – maa­nan­tai­na astuu voimaan kahden metrin sääntö

05.03.2021 19:30
Tilaajille
Avin päätös voi laittaa kaupat rajaamaan asiakasmäärää – "Varmaan kokisin sen niin, että minun turvallisuudestani huolehditaan"

Avin päätös voi laittaa kaupat ra­jaa­maan asia­kas­mää­rää – "Var­maan kokisin sen niin, että minun tur­val­li­suu­des­ta­ni huo­leh­di­taan"

03.03.2021 18:40 6
Tilaajille
Asiakastiloja ei suljeta ainakaan vielä Lapissa, mutta ensi viikolla voi tulla liikuntapaikkoja ja kauppakeskuksia koskevia päätöksiä

Asia­kas­ti­lo­ja ei suljeta ai­na­kaan vielä La­pis­sa, mutta ensi vii­kol­la voi tulla lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaup­pa­kes­kuk­sia kos­ke­via pää­tök­siä

26.02.2021 19:30 1
Tilaajille