Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rekrytointi
Koulutus Nordenin johtaja Leif Lahti jättää tehtävänsä ensi kesänä

Kou­lu­tus Nor­de­nin johtaja Leif Lahti jättää teh­tä­vän­sä ensi kesänä

03.10.2023 14:17
Tilaajille
Lappiin haetaan lähihoitajia jopa yli 4 000 euron kuukausipalkalla, mutta kaikkia mainostettuja työpaikkoja ei välttämättä ole olemassa

Lappiin haetaan lä­hi­hoi­ta­jia jopa yli 4 000 euron kuu­kau­si­pal­kal­la, mutta kaikkia mai­nos­tet­tu­ja työ­paik­ko­ja ei vält­tä­mät­tä ole ole­mas­sa

14.09.2023 19:34 17
Tilaajille
Niko Tiuraniemi aikoo mullistaa työelämän Tiktokia ja Instagramia muistuttavalla sovelluksella

Niko Tiu­ra­nie­mi aikoo mul­lis­taa työ­elä­män Tik­to­kia ja Ins­ta­gra­mia muis­tut­ta­val­la so­vel­luk­sel­la

05.09.2023 17:02
Tilaajille
Posion kunta kutsuu hallintojohtajan virkaa hakeneista haastatteluun neljä henkilöä, joista kaksi jo on kunnalla töissä

Posion kunta kutsuu hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta haas­tat­te­luun neljä hen­ki­löä, joista kaksi jo on kun­nal­la töissä

22.05.2023 18:14
Tilaajille
Posion hallintojohtajaksi saatiin uudella yrittämällä peräti 25 hakijaa – mukana myös kunnan nykyistä henkilöstöä

Posion hal­lin­to­joh­ta­jak­si saatiin uudella yrit­tä­mäl­lä peräti 25 hakijaa – mukana myös kunnan ny­kyis­tä hen­ki­lös­töä

21.04.2023 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin mat­kai­lu kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen mal­li­esi­merk­ki

11.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rek­ry­toin­nis­sa nou­da­tet­ta­va eet­ti­siä pe­li­sään­tö­jä

28.02.2023 05:00
Hyvä headhunting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Tavoitteena on mätsi, jossa kaikki voittavat”
Mainos MPS Career Oy

Hyvä head­hun­ting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Ta­voit­tee­na on mätsi, jossa kaikki voit­ta­vat”

25.01.2023 06:00
Nappaa uusi työpaikka Mätsis-rekrymessuilta
Mainos Lappia

Nappaa uusi työ­paik­ka Mät­sis-rek­ry­mes­suil­ta

21.01.2023 06:00
Saa olla metsässä ja ihan yksin – metsäalan koulutukset ovat suosittuja, mutta yksinäinen työ ja kovat vaatimukset ajavat ammattilaisia muualle

Saa olla met­säs­sä ja ihan yksin – met­sä­alan kou­lu­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja, mutta yk­si­näi­nen työ ja kovat vaa­ti­muk­set ajavat am­mat­ti­lai­sia muualle

20.01.2023 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä lu­pa­me­net­te­lyn no­peut­ta­mi­nen ei riitä

13.01.2023 18:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta mo­ni­muo­toi­suut­ta rek­ry­käy­tän­töi­hin

30.12.2022 05:00
Tilaajille
Posion kirjasto-kulttuuripäällikkö tulee Utsjoelta – "Haaveenani on ollut, että jossain vaiheessa pystyn siirtymään kirjaston puolelle"

Posion kir­jas­to-kult­tuu­ri­pääl­lik­kö tulee Uts­joel­ta – "Haa­vee­na­ni on ollut, että jossain vai­hees­sa pystyn siir­ty­mään kir­jas­ton puo­lel­le"

20.12.2022 13:58
Tilaajille
Työelämä on murroksessa, jonka haasteisiin ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua – Tätä perustarvetta ei kuitenkaan saa ohittaa
Mainos MPS Career Oy

Työ­elä­mä on mur­rok­ses­sa, jonka haas­tei­siin ei ole vain yhtä oikeaa rat­kai­sua – Tätä pe­rus­tar­vet­ta ei kui­ten­kaan saa ohittaa

29.10.2022 06:00
Lapin Kansa selvitti, millainen on Lapin kuntien työvoimatilanne – pahin kriisi muhii varhaiskasvatuksessa, mutta samaan aikaan osaajapula leviää yhä uusiin ammattiryhmiin

Lapin Kansa sel­vit­ti, mil­lai­nen on Lapin kuntien työ­voi­ma­ti­lan­ne – pahin kriisi muhii var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta samaan aikaan osaa­ja­pu­la leviää yhä uusiin am­mat­ti­ryh­miin

19.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Tervolassa päätettiin ottaa käyttöön 500 euron rekrytointivihjepalkkio

Ter­vo­las­sa pää­tet­tiin ottaa käyt­töön 500 euron rek­ry­toin­ti­vih­je­palk­kio

13.10.2022 17:00
Tilaajille
Ville Aho aloitti Rukakeskuksessa tiskaushommista, toimitusjohtajan paikalla 10 vuotta on hänelle tarpeeksi – seuraajan haku avautuu samalla kun rinteetkin

Ville Aho aloitti Ru­ka­kes­kuk­ses­sa tis­kaus­hom­mis­ta, toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­la 10 vuotta on hänelle tar­peek­si – seu­raa­jan haku avautuu samalla kun rin­teet­kin

06.10.2022 13:00
Tilaajille
RoPS aloitti valmentajarekrytoinnin – Päävalmentaja vetää myös ainakin ensi kauden jatkavaa Rovaniemen Football Academya

RoPS aloitti val­men­ta­ja­rek­ry­toin­nin – Pää­val­men­ta­ja vetää myös ainakin ensi kauden jat­ka­vaa Ro­va­nie­men Foot­ball Aca­de­mya

19.09.2022 13:30 1
Tilaajille
Talventekijöissä etsitään osaajia – Matkailu- ja ravintola-alan rekrytointitapahtuma pidetään keskiviikkona Rovaniemellä

Tal­ven­te­ki­jöis­sä et­si­tään osaajia – Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma pi­de­tään kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­mel­lä

06.09.2022 15:49
Tilaajille
Posion kunnan palvelujohtaja Marjo Paloniemi valittiin johtamaan palveluasumista Rovaniemelle

Posion kunnan pal­ve­lu­joh­ta­ja Marjo Pa­lo­nie­mi va­lit­tiin joh­ta­maan pal­ve­lu­asu­mis­ta Ro­va­nie­mel­le

12.07.2022 14:44
Tilaajille