Peräpohjolan Opisto
Kauniin Tornionjoen varrella sijaitseva Hotelli Joentalo hurmaa historiallaan – ”Tarjoamme majoituspalveluiden lisäksi avaimet käteen -koulutus- ja kokouspaketit vaativampaankin tarpeeseen”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Kauniin Tor­nion­joen var­rel­la si­jait­se­va Hotelli Joen­ta­lo hurmaa his­to­rial­laan – ”Tar­joam­me ma­joi­tus­pal­ve­lui­den lisäksi avaimet käteen -kou­lu­tus- ja ko­kous­pa­ke­tit vaa­ti­vam­paan­kin tar­pee­seen”

19.08.2020 06:00

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19 0
Tilaajille
Seksuaalineuvojan koulutus avaa ymmärrystä sukupuolisuuden moninaisuuteen ja antaa valmiuksia ottaa seksuaalisuus puheeksi eri työkentillä
Mainos Peräpohjolan Opisto

Sek­suaa­li­neu­vo­jan kou­lu­tus avaa ym­mär­rys­tä su­ku­puo­li­suu­den mo­ni­nai­suu­teen ja antaa val­miuk­sia ottaa sek­suaa­li­suus pu­heek­si eri työ­ken­til­lä

08.01.2020 06:00 0
Peräpohjolan Opistosta voi nyt valmistua myös lastenohjaajaksi – ”Hyville työntekijöille löytyy aina töitä ja meidän opiskelijamme työllistyvät alueellisesti todella hyvin”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Pe­rä­poh­jo­lan Opis­tos­ta voi nyt val­mis­tua myös las­ten­oh­jaa­jak­si – ”Hy­vil­le työn­te­ki­jöil­le löytyy aina töitä ja meidän opis­ke­li­jam­me työl­lis­ty­vät alueel­li­ses­ti todella hyvin”

30.01.2019 06:00 0