Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Pellon kunta
Lapin kuntavaaleista kaksi valitusta – Kolarin valituksen oikeus jo hylkäsi, Pellosta odotettavissa ennakkotapaus

Lapin kun­ta­vaa­leis­ta kaksi va­li­tus­ta – Kolarin va­li­tuk­sen oikeus jo hyl­kä­si, Pel­los­ta odo­tet­ta­vis­sa en­nak­ko­ta­paus

15.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Pellon yhteisyritys meni hautaan – Parin vuoden selvitystyön tuloksista on Pellossa kahta näkemystä

Pellon yh­teis­yri­tys meni hautaan – Parin vuoden sel­vi­tys­työn tu­lok­sis­ta on Pel­los­sa kahta nä­ke­mys­tä

31.08.2021 18:43 3
Tilaajille
Elsa saa joka viikko vieraan – Pello ostaa seuraa viidelle vanhukselle

Elsa saa joka viikko vieraan – Pello ostaa seuraa vii­del­le van­huk­sel­le

27.07.2021 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köi­siä joo­ga­pää­tök­siä

17.06.2021 05:30
Tilaajille
Pello haluaa uuden kansallispuiston Miekojärvelle – Poikkeaisi nykyisistä Lapin kansallispuistoista vesistön ja sijainnin osalta

Pello haluaa uuden kan­sal­lis­puis­ton Mie­ko­jär­vel­le – Poik­keai­si ny­kyi­sis­tä Lapin kan­sal­lis­puis­tois­ta ve­sis­tön ja si­jain­nin osalta

01.06.2021 09:44 6
Tilaajille
Pellon valtuusto siirsi uudelleen päätöstä sote-palvelujen tuottamisesta yhteisyrityksellä – Asian saa ratkaista uusi valtuusto

Pellon val­tuus­to siirsi uu­del­leen pää­tös­tä so­te-pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta yh­teis­yri­tyk­sel­lä – Asian saa rat­kais­ta uusi val­tuus­to

18.05.2021 11:41 5
Tilaajille

Pellon kun­nan­hal­li­tus esitti, että so­te-pal­ve­lut tuo­tet­tai­siin yh­teis­yri­tyk­se­nä – val­tuus­to haluaa yk­si­tyis­koh­dis­ta li­sä­tie­toa, päätös siirtyy tou­ko­kuul­le

19.04.2021 21:18 3
Tilaajille
Pellolainen eläinlääkäri Pekka Salminen, 70, ei jää eläkkeelle: "Teen tätä niin kauan, kun leikkausveitsi pysyy kädessä"

Pel­lo­lai­nen eläin­lää­kä­ri Pekka Sal­mi­nen, 70, ei jää eläk­keel­le: "Teen tätä niin kauan, kun leik­kaus­veit­si pysyy kä­des­sä"

24.03.2021 17:24 6
Tilaajille
Ratasjärven Kivipirtti sai opasvideon - Rovan Äijän nuotiotarinoita on kerätty Trokareita ja Kylttyyriä -hankkeessa.

Ra­tas­jär­ven Ki­vi­pirt­ti sai opas­vi­deon - Rovan Äijän nuo­tio­ta­ri­noi­ta on kerätty Tro­ka­rei­ta ja Kylt­tyy­riä -hank­kees­sa.

06.02.2021 14:00
Tilaajille
Pellossa uskotaan, että ensi kesänä korona on väistynyt ja perinteinen Pellon korjuu -maaseututapahtuma onnistuu

Pel­los­sa us­ko­taan, että ensi kesänä korona on väis­ty­nyt ja pe­rin­tei­nen Pellon korjuu -maa­seu­tu­ta­pah­tu­ma on­nis­tuu

02.02.2021 10:10
Tilaajille
Vuosia sitten Pellossa laskettiin lapsia ja pienennettiin päiväkotia – Nyt rakennettiin uusi koulu ja sen yhteyteen isompi päiväkoti

Vuosia sitten Pel­los­sa las­ket­tiin lapsia ja pie­nen­net­tiin päi­vä­ko­tia – Nyt ra­ken­net­tiin uusi koulu ja sen yh­tey­teen isompi päi­vä­ko­ti

11.01.2021 18:42 2
Tilaajille
Pellossa ei tehdä yleistä selvitystä kuntalaisten ajatuksista tuulivoiman suhteen

Pel­los­sa ei tehdä yleistä sel­vi­tys­tä kun­ta­lais­ten aja­tuk­sis­ta tuu­li­voi­man suhteen

28.09.2020 20:54
Tilaajille
Lukio-opetus voidaan turvata yhteistyöllä – Tornionlaaksossa on herätty oikeaan aikaan turvaamaan lukioita ja ammatillista koulutusta pieneneville ikäluokille

Lu­kio-ope­tus voidaan turvata yh­teis­työl­lä – Tor­nion­laak­sos­sa on herätty oikeaan aikaan tur­vaa­maan lu­kioi­ta ja am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta pie­ne­ne­vil­le ikä­luo­kil­le

22.09.2020 06:31
Tilaajille
Pello hakee valtiolta tukea 800 000 eurolla – Uuden koulun rakentaminen, koronaepidemia ja sote-kulut ovat ajaneet kunnan talouden tuskaiseen tilanteeseen

Pello hakee val­tiol­ta tukea 800 000 eurolla – Uuden koulun ra­ken­ta­mi­nen, ko­ro­na­epi­de­mia ja so­te-ku­lut ovat ajaneet kunnan ta­lou­den tus­kai­seen ti­lan­tee­seen

31.08.2020 20:16
Tilaajille
Pellon kunta jakaa paikallisesti tuotettuja kasvomaskeja riskieyhmille ja vähävaraisille – Myös koulukuljetuksessa matkustaville maskeja

Pellon kunta jakaa pai­kal­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja ris­kieyh­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le – Myös kou­lu­kul­je­tuk­ses­sa mat­kus­ta­vil­le maskeja

18.08.2020 14:24
Tilaajille
Pellossa suunnitellaan yksityistämisiä ja kunnan tärkeimmän liikekeskuksen myyntiä

Pel­los­sa suun­ni­tel­laan yk­si­tyis­tä­mi­siä ja kunnan tär­keim­män lii­ke­kes­kuk­sen myyntiä

29.07.2020 20:53 1
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille

Pellon kunta ei lomauta hen­ki­lös­töä

28.05.2020 20:58
Tilaajille
Pello torppasi tuulivoimakaavoituksen

Pello torp­pa­si tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­sen

25.05.2020 20:49
Tilaajille
Metsähallituksen Pelloon suunnittelema tuulipuisto huolettaa alueen porotaloutta

Met­sä­hal­li­tuk­sen Pelloon suun­nit­te­le­ma tuu­li­puis­to huo­let­taa alueen po­ro­ta­lout­ta

04.05.2020 18:27
Tilaajille