Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ukrainalaiset pakolaiset
Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Kolumni

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme tyy­ty­väi­siä Pelloon

23.08.2023 05:00 2
Ukrainalaislasten arkeen kuuluu etäkoulu kotimaahan ja valmistava opetus Suomessa

Uk­rai­na­lais­las­ten arkeen kuuluu etä­kou­lu ko­ti­maa­han ja val­mis­ta­va opetus Suo­mes­sa

04.05.2023 16:08
Vain murto-osa ukrainalaispakolaisista on hakenut Lapista kotikuntaa – epävarmuus tulevasta jarruttaa ratkaisua, halu asettua aloilleen houkuttaa

Vain mur­to-osa uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sis­ta on hakenut Lapista ko­ti­kun­taa – epä­var­muus tu­le­vas­ta jar­rut­taa rat­kai­sua, halu asettua aloil­leen hou­kut­taa

29.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Ukrainalaislapset ovat joutuneet odottamaan koulupaikkaa Rovaniemellä – palvelualuepäällikkö lupaa, että koulu alkaa talviloman jälkeen

Uk­rai­na­lais­lap­set ovat jou­tu­neet odot­ta­maan kou­lu­paik­kaa Ro­va­nie­mel­lä – pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö lupaa, että koulu alkaa tal­vi­lo­man jälkeen

27.02.2023 14:51 3
Tilaajille
Historiallisen suuri joukko sotaa paenneita ukrainalaisia voi hakea kotikuntaa Suomesta kertarysäyksellä – Vuosi suojeluntarpeen alusta tuo ruuhkahuipun

His­to­rial­li­sen suuri joukko sotaa paen­nei­ta uk­rai­na­lai­sia voi hakea ko­ti­kun­taa Suo­mes­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – Vuosi suo­je­lun­tar­peen alusta tuo ruuh­ka­hui­pun

26.02.2023 06:30 5
Tilaajille
Ukrainalaiset muuttivat työnantajien asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan – pienissä kunnissa työ löytyy helpommin kuin suurissa

Uk­rai­na­lai­set muut­ti­vat työn­an­ta­jien asen­teet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan – pie­nis­sä kun­nis­sa työ löytyy hel­pom­min kuin suu­ris­sa

09.02.2023 20:09 5
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

09.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kestävätkö sote-palvelumme ukrainalaisten tuomat lisäpaineet?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­tä­vät­kö sote-pal­ve­lum­me uk­rai­na­lais­ten tuomat li­sä­pai­neet?

27.11.2022 19:30 3
Tilaajille
Osa Suomeen päätyneistä ukrainalaispakolaisista jäänee tänne pysyvästi – muuttotappioista kärsivien Lapin kuntien kannattaa osallistua aktiivisesti tulijoiden kotouttamiseen
Pääkirjoitus

Osa Suomeen pää­ty­neis­tä uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sis­ta jäänee tänne py­sy­väs­ti – muut­to­tap­piois­ta kär­si­vien Lapin kuntien kan­nat­taa osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti tu­li­joi­den ko­tout­ta­mi­seen

17.08.2022 21:05
Tilaajille
Entiseen SOS-lapsikylään tulee lastenkoti – Ylitorniolle ja Kaarinaan rekrytoidaan työntekijöitä huolehtimaan ukrainalaisista lapsista

En­ti­seen SOS-lap­si­ky­lään tulee las­ten­ko­ti – Yli­tor­niol­le ja Kaa­ri­naan rek­ry­toi­daan työn­te­ki­jöi­tä huo­leh­ti­maan uk­rai­na­lai­sis­ta lap­sis­ta

17.08.2022 18:00
Tilaajille