Metsähallitus
Kuukausi
Ennätysmäärä soita ennallistetaan Lapissa –Lisärahoituksella tärkeä merkitys soiden monimuotoisuudelle

En­nä­tys­mää­rä soita en­nal­lis­te­taan Lapissa –Li­sä­ra­hoi­tuk­sel­la tärkeä mer­ki­tys soiden mo­ni­muo­toi­suu­del­le

26.06.2020 21:40 0
Tilaajille
Laavuja palanut juhannusviikolla

Laavuja palanut ju­han­nus­vii­kol­la

24.06.2020 16:56 0
Simossa kulotetaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvaa metsää metsäpalovaroituksesta huolimatta

Simossa ku­lo­te­taan van­ho­jen metsien suo­je­lu­oh­jel­maan kuu­lu­vaa metsää met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

24.06.2020 15:15 0
Tilaajille
Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös retkeilykohteissa, muistuttaa Metsähallitus

Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana tu­len­te­ko on kiel­let­ty myös ret­kei­ly­koh­teis­sa, muis­tut­taa Met­sä­hal­li­tus

23.06.2020 15:04 0
Tilaajille
Inarijärven Ukonsaarelle rakennetut portaat ja laiturit puretaan – syynä saamelaisten kulttuuriperinnön kunnioittaminen

Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le ra­ken­ne­tut portaat ja lai­tu­rit pu­re­taan – syynä saa­me­lais­ten kult­tuu­ri­pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­nen

18.06.2020 13:31 0
Kalastus on kasvattanut suosiotaan roimasti poikkeusolojen aikana – Metsähallitus: Yleisíä kalastuslupia myyty 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Ka­las­tus on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan roi­mas­ti poik­keus­olo­jen aikana – Met­sä­hal­li­tus: Yleisíä ka­las­tus­lu­pia myyty 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

17.06.2020 14:37 0
Paikkatietoaineisto apuna korvasienijahdissa – Lapin Sieniseuran paperista korvasienikarttaa ei tuoteta tänä vuonna

Paik­ka­tie­to­ai­neis­to apuna kor­va­sie­ni­jah­dis­sa – Lapin Sie­ni­seu­ran pa­pe­ris­ta kor­va­sie­ni­kart­taa ei tuoteta tänä vuonna

05.06.2020 19:27 0
Tilaajille
Metsähallitus korjaa retkeilijöiden tupia Lapissa – osa tuvista voi olla kesällä pois käytöstä

Met­sä­hal­li­tus korjaa ret­kei­li­jöi­den tupia Lapissa – osa tuvista voi olla kesällä pois käy­tös­tä

03.06.2020 14:52 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kalastusluvat voi hankkia uudella puhelinsovelluksella

Ka­las­tus­lu­vat voi hankkia uudella pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la

02.06.2020 15:56 0
Tilaajille
Koneet väistyvät kun metsot soivat – Metsähallitus tarkastaa 200 soidinpaikkaa, osa niistä sijaitsee aivan kaupunkien tuntumassa

Koneet väis­ty­vät kun metsot soivat – Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa 200 soi­din­paik­kaa, osa niistä si­jait­see aivan kau­pun­kien tun­tu­mas­sa

23.05.2020 07:00 3
Tilaajille
Metsähallitus tarkistaa metson soidinpaikkoja vuosittain.

Met­sä­hal­li­tus tar­kis­taa metson soi­din­paik­ko­ja vuo­sit­tain.

22.05.2020 18:25 0
Ivalojoen ylittävän Kultalan sillan korjaukset on jouduttu keskeyttämään Hammastunturin erämaa-alueella – retkeilyolosuhteet ovat alkukesästä vaativat

Iva­lo­joen ylit­tä­vän Kul­ta­lan sillan kor­jauk­set on jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la – ret­kei­ly­olo­suh­teet ovat al­ku­ke­säs­tä vaa­ti­vat

15.05.2020 09:57 0
Tilaajille
Metsähallitus poistaa luontokohteiden koronarajoituksia –Luontokeskukset ja varaustuvat jälleen käyttöön

Met­sä­hal­li­tus poistaa luon­to­koh­tei­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia –Luon­to­kes­kuk­set ja va­raus­tu­vat jälleen käyt­töön

06.05.2020 12:01 0
Tilaajille
Metsähallitukselle asetettu linjaus ei vähennä valtion hakkuita Lapissa

Met­sä­hal­li­tuk­sel­le ase­tet­tu linjaus ei vähennä valtion hak­kui­ta Lapissa

05.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Metsähallituksen Pelloon suunnittelema tuulipuisto huolettaa alueen porotaloutta

Met­sä­hal­li­tuk­sen Pelloon suun­nit­te­le­ma tuu­li­puis­to huo­let­taa alueen po­ro­ta­lout­ta

04.05.2020 18:27 0
Tilaajille
Metsäkone ryömi koskeen ja molskautti sinne kaksi rekkakuormallista soraa kalastusta harrastavien suomalaisten laskuun – jos hyvin käy, 2030-luvulla Kielikönkäässä voi hypätä useampikiloinen taimen

Met­sä­ko­ne ryömi koskeen ja mols­kaut­ti sinne kaksi rek­ka­kuor­mal­lis­ta soraa ka­las­tus­ta har­ras­ta­vien suo­ma­lais­ten laskuun – jos hyvin käy, 2030-lu­vul­la Kie­li­kön­kääs­sä voi hypätä useam­pi­ki­loi­nen taimen

01.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Metsähallituksen tupia joutunut ilkivallan kohteeksi Lapissa, kun korona pani ovia säppiin – Varaustupien jatkosta pian päätös

Met­sä­hal­li­tuk­sen tupia jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si La­pis­sa, kun korona pani ovia säppiin – Va­raus­tu­pien jat­kos­ta pian päätös

29.04.2020 13:05 0
Tilaajille
Matkailuväki odottaa koronapäivityksiä – Lapissa on varauduttu hiljaiseen matkailukesään

Mat­kai­lu­vä­ki odottaa ko­ro­na­päi­vi­tyk­siä – Lapissa on va­rau­dut­tu hil­jai­seen mat­kai­lu­ke­sään

24.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa kelkkaurien viitoituksen purkamisen Inarissa

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa kelk­ka­urien vii­toi­tuk­sen pur­ka­mi­sen Ina­ris­sa

20.04.2020 11:48 0
Tilaajille
Kuvanveistäjältä sujui myös siltojen suunnittelu – Urpo Kärri piirsi rajavartiostolle riippusiltoja ilman minkäänlaista alan koulutusta

Ku­van­veis­tä­jäl­tä sujui myös sil­to­jen suun­nit­te­lu – Urpo Kärri piirsi ra­ja­var­tios­tol­le riip­pu­sil­to­ja ilman min­kään­lais­ta alan kou­lu­tus­ta

19.04.2020 18:00 0
Tilaajille