Metsähallitus
Kuukausi
Naalin pesintä ei onnistunut taaskaan: Suomessa ei havaittu viime vuonna yhtään asuttua pesää

Naalin pesintä ei on­nis­tu­nut taas­kaan: Suo­mes­sa ei ha­vait­tu viime vuonna yhtään asuttua pesää

16.01.2020 12:30
Lammaspaimenia haetaan Utsjoelle, Kemiin ja Lemmenjoelle

Lam­mas­pai­me­nia haetaan Uts­joel­le, Kemiin ja Lem­men­joel­le

15.01.2020 07:33
Luonto kurittaa tänä talvena Ylä-Lapissa kelkkaurien merkitsijöitä

Luonto ku­rit­taa tänä talvena Ylä-La­pis­sa kelk­ka­urien mer­kit­si­jöi­tä

10.01.2020 17:56
Kelkkaurien taakotusta

Kelk­ka­urien taa­ko­tus­ta

10.01.2020 15:42
Metsähallitus etsii jälleen innokkaita lammaspaimenia Lappiin viettämään kesää – maksulla rahoitetaan kohteiden ylläpitoa ja luonnonhoitoa

Met­sä­hal­li­tus etsii jälleen in­nok­kai­ta lam­mas­pai­me­nia Lappiin viet­tä­mään kesää – mak­sul­la ra­hoi­te­taan koh­tei­den yl­lä­pi­toa ja luon­non­hoi­toa

07.01.2020 13:37
"Jämäkkä neuvottelija, joka osaa antaa asioiden riidellä" – Metsähallituksen Kii Korhonen antaa kasvot Lapin valtionmaiden metsätaloudelle

"Jä­mäk­kä neu­vot­te­li­ja, joka osaa antaa asioi­den rii­del­lä" – Met­sä­hal­li­tuk­sen Kii Kor­ho­nen antaa kasvot Lapin val­tion­mai­den met­sä­ta­lou­del­le

21.12.2019 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Metsähallituksen pääjohtajaksi on valittu Juha S. Niemelä maa- ja metsätalousministeriöstä

Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­jak­si on valittu Juha S. Niemelä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­tä

19.12.2019 17:52
Senaatti hyväksyi Siidan laajennuksen rahoituksen

Se­naat­ti hy­väk­syi Siidan laa­jen­nuk­sen ra­hoi­tuk­sen

19.12.2019 09:51
Urho Kaleva Kekkosen sukset naulattiin Kiehisen uudelle seinälle Saariselällä

Urho Kaleva Kek­ko­sen sukset nau­lat­tiin Kie­hi­sen uudelle sei­näl­le Saa­ri­se­läl­lä

13.12.2019 07:30
Metsähallituksen kännykkäluvat poistuvat vuodenvaihteessa, monet kalastajat ja moottorikelkkailijat tarvitsevat jatkossa android-puhelimen ja sovelluksen

Met­sä­hal­li­tuk­sen kän­nyk­kä­lu­vat pois­tu­vat vuo­den­vaih­tees­sa, monet ka­las­ta­jat ja moot­to­ri­kelk­kai­li­jat tar­vit­se­vat jat­kos­sa and­roid-pu­he­li­men ja so­vel­luk­sen

10.12.2019 13:35
Aiotko hakea joulukuusen valtion mailta? Muista ostaa lupa, äläkä kaada yli kolme metriä korkeaa kuusta

Aiotko hakea jou­lu­kuu­sen valtion mailta? Muista ostaa lupa, äläkä kaada yli kolme metriä korkeaa kuusta

03.12.2019 15:36
Metsähallituksen luontopalveluille tulossa lisää remonttirahaa Lappiin – Retkeilyrakenteiden korjaamiseen on käytettävissä "muutama miljoona euroa" seuraavan kahden vuoden aikana

Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­luil­le tulossa lisää re­mont­ti­ra­haa Lappiin – Ret­kei­ly­ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen on käy­tet­tä­vis­sä "muu­ta­ma mil­joo­na euroa" seu­raa­van kahden vuoden aikana

15.11.2019 14:30
Maakotkien ja tunturihaukkojen pesintä onnistui hyvin, muuttohaukat jopa keskeyttivät pesinnän

Maa­kot­kien ja tun­tu­ri­hauk­ko­jen pesintä on­nis­tui hyvin, muut­to­hau­kat jopa kes­keyt­ti­vät pe­sin­nän

12.11.2019 10:24
Kahden joen kalastusluvat ylittyivät Utsjoella inhimillisen virheen vuoksi – virheellä voi olla vaikutusta ensi kesän kalastukseen

Kahden joen ka­las­tus­lu­vat ylit­tyi­vät Uts­joel­la in­hi­mil­li­sen virheen vuoksi – vir­heel­lä voi olla vai­ku­tus­ta ensi kesän ka­las­tuk­seen

08.11.2019 18:28
Avohakkuiden kieltäminen on ajankohtaista vasta riittävien tutkimusten jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Avo­hak­kui­den kiel­tä­mi­nen on ajan­koh­tais­ta vasta riit­tä­vien tut­ki­mus­ten jälkeen

25.10.2019 05:00
Harvennushakkuiden määrä kasvaa Lapissa – Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimia tulevina viitenä vuotena

Har­ven­nus­hak­kui­den määrä kasvaa Lapissa – Luon­non­va­ra­suun­ni­tel­ma ohjaa Met­sä­hal­li­tuk­sen toimia tu­le­vi­na viitenä vuotena

21.10.2019 07:30
Metsähallituksen suunnitelma 3,4 miljoonalle hehtaarille Lapissa julkistettiin: ytimessä paikallinen elinvoimaisuus ja kestävä biotalous

Met­sä­hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­ma 3,4 mil­joo­nal­le heh­taa­ril­le Lapissa jul­kis­tet­tiin: yti­mes­sä pai­kal­li­nen elin­voi­mai­suus ja kestävä bio­ta­lous

14.10.2019 10:17
Historiallisen Ruijanpolun kivisiä reittimerkkejä tuhottiin Inarissa – Metsähallitus teki tutkintapyynnön poliisille

His­to­rial­li­sen Rui­jan­po­lun kivisiä reit­ti­merk­ke­jä tu­hot­tiin Ina­ris­sa – Met­sä­hal­li­tus teki tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

30.09.2019 08:50
Ilmastopolitiikka tuli valtion metsiin – "Hiilensidonta otetaan nyt entistä paremmin huomioon", sanoo Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen

Il­mas­to­po­li­tiik­ka tuli valtion metsiin – "Hii­len­si­don­ta otetaan nyt entistä pa­rem­min huo­mioon", sanoo Met­sä­hal­li­tuk­sen alue­joh­ta­ja Kii Kor­ho­nen

30.09.2019 07:15
Metsähallitus menetti luottamuksen pääjohtajaan – 200 000 euron erorahaa ei peruta

Met­sä­hal­li­tus menetti luot­ta­muk­sen pää­joh­ta­jaan – 200 000 euron ero­ra­haa ei peruta

26.09.2019 11:49