Metsähallitus
Viimeisin 24 tuntia
Liinat kiinni, Metsähallitus veti Nanguniemen kaavaehdotuksen vielä pois Inarin sivuilta

Liinat kiinni, Met­sä­hal­li­tus veti Nan­gu­nie­men kaa­va­eh­do­tuk­sen vielä pois Inarin si­vuil­ta

26.03.2020 14:03
Kuukausi
Retkeilyä sekä syrjäisillä seuduilla että ruuhkaisilla reiteillä kannattaa harkita – pelastustoimen resursseja halutaan säästää

Ret­kei­lyä sekä syr­jäi­sil­lä seu­duil­la että ruuh­kai­sil­la rei­teil­lä kan­nat­taa harkita – pe­las­tus­toi­men re­surs­se­ja ha­lu­taan säästää

17.03.2020 12:39
Koronavirus ei estä retkeilyä Lapissa, jossa ruuhkia ei juurikaan synny – on retkeilijän oma valinta, haluaako hän mennä laavulle, jossa sattuu olemaan paljon porukkaa

Ko­ro­na­vi­rus ei estä ret­kei­lyä La­pis­sa, jossa ruuhkia ei juu­ri­kaan synny – on ret­kei­li­jän oma va­lin­ta, ha­luaa­ko hän mennä laa­vul­le, jossa sattuu olemaan paljon po­ruk­kaa

15.03.2020 16:20
Metsähallitus pyytää välttämään suosituimpia ulkoilupaikkoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi –kannustaa silti ihmisiä lähtemään ulos

Met­sä­hal­li­tus pyytää vält­tä­mään suo­si­tuim­pia ul­koi­lu­paik­ko­ja ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si –kan­nus­taa silti ihmisiä läh­te­mään ulos

15.03.2020 10:38
Ivalojoen riippusilta on käyttökiellossa lumitaakan aiheuttamien vaurioiden vuoksi

Iva­lo­joen riip­pu­sil­ta on käyt­tö­kiel­los­sa lu­mi­taa­kan ai­heut­ta­mien vau­rioi­den vuoksi

04.03.2020 13:25
Metsähallitus saavutti tavoitteensa viime vuonna – Luonnon virkistyskäyttö ja eräilyn suosio kasvoivat

Met­sä­hal­li­tus saa­vut­ti ta­voit­teen­sa viime vuonna – Luonnon vir­kis­tys­käyt­tö ja eräilyn suosio kas­voi­vat

04.03.2020 12:00

Valon lo­ma­ky­lä etenee Saa­ri­se­läl­lä, Met­sä­hal­li­tus möi tontin rin­ne­alueel­ta

27.02.2020 14:06
Metsähallituksen kenttäpäällikkö Olli Vainiolla koukuttava harrastus – toista sataa patalappua Lapin autiotupiin

Met­sä­hal­li­tuk­sen kent­tä­pääl­lik­kö Olli Vai­niol­la kou­kut­ta­va har­ras­tus – toista sataa pa­ta­lap­pua Lapin au­tio­tu­piin

27.02.2020 12:45
Vanhemmat
Valtava lumimäärä kätkee alleen sulia ojia ja piilottaa reittimerkit – Metsähallitus muistuttaa pakkaamaan retkireppuun kunnolliset paikannusvälineet

Valtava lu­mi­mää­rä kätkee alleen sulia ojia ja pii­lot­taa reit­ti­mer­kit – Met­sä­hal­li­tus muis­tut­taa pak­kaa­maan ret­ki­rep­puun kun­nol­li­set pai­kan­nus­vä­li­neet

21.02.2020 14:52
Laskeminen vaarantaisi muut Isokurussa liikkuvat Pyhätunturilla – Metsähallitus perustelee turvallisuudella rajoituksia, jotka kieltävät liikkumisen Isokurun rinteillä

Las­ke­mi­nen vaa­ran­tai­si muut Iso­ku­rus­sa liik­ku­vat Py­hä­tun­tu­ril­la – Met­sä­hal­li­tus pe­rus­te­lee tur­val­li­suu­del­la ra­joi­tuk­sia, jotka kiel­tä­vät liik­ku­mi­sen Iso­ku­run rin­teil­lä

20.02.2020 19:44
Latuja suljetaan väliaikaisesti: Metsähallitus aloittaa soranajon Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa

Latuja sul­je­taan vä­liai­kai­ses­ti: Met­sä­hal­li­tus aloit­taa so­ran­ajon Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

11.02.2020 09:57
Inari vastustaa jyrkästi Vätsärin erämaan kelkkauran lakkauttamista, mikä pakottaisi liikenteen epävarmoille jäille

Inari vas­tus­taa jyr­käs­ti Vät­sä­rin erämaan kelk­ka­uran lak­kaut­ta­mis­ta, mikä pa­kot­tai­si lii­ken­teen epä­var­moil­le jäille

04.02.2020 21:33
Korkean tason lomarakentamista Inarijärvelle

Korkean tason lo­ma­ra­ken­ta­mis­ta Ina­ri­jär­vel­le

31.01.2020 14:52
Lapin kohteet kiinnostivat lammaspaimeniksi haluavia – Kaapin Jounin ja Välimaan tiloille yli tuhat hakemusta

Lapin kohteet kiin­nos­ti­vat lam­mas­pai­me­nik­si ha­lua­via – Kaapin Jounin ja Vä­li­maan ti­loil­le yli tuhat ha­ke­mus­ta

26.01.2020 11:20
Lapin kansallispuistojen kesät yhä vilkkaampia – lisärahoitus auttaa varmistamaan retkeilyn turvallisuutta ja kestävyyttä

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen kesät yhä vilk­kaam­pia – li­sä­ra­hoi­tus auttaa var­mis­ta­maan ret­kei­lyn tur­val­li­suut­ta ja kes­tä­vyyt­tä

22.01.2020 12:57
Naalin pesintä ei onnistunut taaskaan: Suomessa ei havaittu viime vuonna yhtään asuttua pesää

Naalin pesintä ei on­nis­tu­nut taas­kaan: Suo­mes­sa ei ha­vait­tu viime vuonna yhtään asuttua pesää

16.01.2020 12:30
Lammaspaimenia haetaan Utsjoelle, Kemiin ja Lemmenjoelle

Lam­mas­pai­me­nia haetaan Uts­joel­le, Kemiin ja Lem­men­joel­le

15.01.2020 07:33
Luonto kurittaa tänä talvena Ylä-Lapissa kelkkaurien merkitsijöitä

Luonto ku­rit­taa tänä talvena Ylä-La­pis­sa kelk­ka­urien mer­kit­si­jöi­tä

10.01.2020 17:56
Kelkkaurien taakotusta

Kelk­ka­urien taa­ko­tus­ta

10.01.2020 15:42
Metsähallitus etsii jälleen innokkaita lammaspaimenia Lappiin viettämään kesää – maksulla rahoitetaan kohteiden ylläpitoa ja luonnonhoitoa

Met­sä­hal­li­tus etsii jälleen in­nok­kai­ta lam­mas­pai­me­nia Lappiin viet­tä­mään kesää – mak­sul­la ra­hoi­te­taan koh­tei­den yl­lä­pi­toa ja luon­non­hoi­toa

07.01.2020 13:37