Lapin koulutuskeskus REDU
Ammattitaitokilpailuissa hiotaan timantteja
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Am­mat­ti­tai­to­kil­pai­luis­sa hiotaan ti­mant­te­ja

29.03.2021 06:00
Hiihtoloma menee stressatessa ja oppilaita voi taas kadota – REDUn opettaja Johanna Riskilä ei toivo etäopiskelun jatkuvan päätettyä pidempään: "Ei se ole silti sama asia, kuin että pääsisit tekemään sen itse koululla"

Hiih­to­lo­ma menee stres­sa­tes­sa ja op­pi­lai­ta voi taas kadota – REDUn opet­ta­ja Johanna Riskilä ei toivo etä­opis­ke­lun jat­ku­van pää­tet­tyä pi­dem­pään: "Ei se ole silti sama asia, kuin että pää­si­sit te­ke­mään sen itse kou­lul­la"

27.02.2021 18:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pan­te­koa kun­ta­yh­ty­män tapaan

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Työnhakijoita koulutetaan koronaviruksen pikatestien ottajiksi Lapin lentoasemille – Kittilän kokeilu osoittautui hyvin onnistuneeksi, näin testi otetaan

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Ammatillinen koulutus uimahallin rahoittajaksi?
Lukijalta Mielipide

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ui­ma­hal­lin ra­hoit­ta­jak­si?

28.11.2020 10:10
Tilaajille
"Linjalta kuului kuorsausta" – Korona haastoi ammatillisen opetuksen ja osa läkähtyi etäopiskeluun, mutta Lapissa vahingot saattavat jäädä pelättyä pienemmäksi

"Lin­jal­ta kuului kuor­saus­ta" – Korona haastoi am­ma­til­li­sen ope­tuk­sen ja osa lä­käh­tyi etäo­pis­ke­luun, mutta Lapissa va­hin­got saat­ta­vat jäädä pe­lät­tyä pie­nem­mäk­si

26.11.2020 19:30
Tilaajille

REDUn Po­ro­ka­dun toi­min­ta­yk­sik­kö siirtyy etä­työs­ken­te­lyyn ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tuk­sen vuoksi Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2020 19:52
Joukkoaltistuminen Rovaniemellä: Lapin koulutuskeskus REDUn tieto- ja viestintätekniikan kaikki opiskelijat sekä toimialakokoukseen osallistunut henkilökunta karanteeniin

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Ro­va­nie­mel­lä: Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUn tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan kaikki opis­ke­li­jat sekä toi­mi­ala­ko­kouk­seen osal­lis­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta ka­ran­tee­niin

07.10.2020 21:41 1
Tilaajille
Lapissa toivotaan selkeyttä oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitukseen – ja aikaa uudistuksen valmisteluun

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24
Tilaajille
Onnea ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille! – Lista Rovaniemellä valmistuneista

Onnea yli­op­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

27.05.2020 16:12
Onnea ammattiin valmistuneille! – Lapin koulutuskeskus REDUsta ja Lapin urheiluopistosta kevätkaudella 2020 valmistuneet

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUsta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta ke­vät­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 14:40
Tilaajille
Koronakeväänä ammattiin valmistuvalle ei välttämättä ole heti tarjolla oman alan töitä

Ko­ro­na­ke­vää­nä am­mat­tiin val­mis­tu­val­le ei vält­tä­mät­tä ole heti tar­jol­la oman alan töitä

05.05.2020 10:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun ren­gis­tä tuli isäntä

23.04.2020 12:00
Tilaajille
Lapissa oppilaitokset hyppäävät etäopetukseen kovin eri lähtötasoilta – Opiskelijoiden valmistuminen voi viivästyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

Lapissa op­pi­lai­tok­set hyp­pää­vät etä­ope­tuk­seen kovin eri läh­tö­ta­soil­ta – Opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

16.03.2020 20:16
Tilaajille

Ro­va­nie­men kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä peruu kaikki ul­ko­maan­mat­kat koronan takia

12.03.2020 13:22
Tilaajille
REDUn kansainväliset liikkuvuudet peruutetaan kevään ajaksi

REDUn kan­sain­vä­li­set liik­ku­vuu­det pe­ruu­te­taan kevään ajaksi

12.03.2020 08:40
Tilaajille
Sakke Rantala jättää REDU:n puheenjohtajan tehtävät

Sakke Rantala jättää REDU:n pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät

26.01.2020 14:13
Tilaajille
Lapin koulutuskeskuksen opiskelijat kilpailevat ammattitaidon SM-kisoissa

Lapin kou­lu­tus­kes­kuk­sen opis­ke­li­jat kil­pai­le­vat am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­sa

23.01.2020 16:07
Tilaajille
Lukijalta: Digitutorit Lapin koulutuskeskus Redussa
Lukijalta Mielipide Jari Koivumaa, Jyrki Niskanen

Lu­ki­jal­ta: Di­gi­tu­to­rit Lapin kou­lu­tus­kes­kus Redussa

14.01.2020 04:30
Tilaajille
Koulutus- ja rekrytointimessuja vietetään Sodankylässä keskiviikkona –  messut ovat monen opiskelijan taidonnäyte

Kou­lu­tus- ja rek­ry­toin­ti­mes­su­ja vie­te­tään So­dan­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na – messut ovat monen opis­ke­li­jan tai­don­näy­te

26.11.2019 19:12
Tilaajille