pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lääkäri
Uusi ja ehostettu omalääkärimalli tulee taas, keskellä soten uudistusintoa – "Voi houkutella lääkäreitä yksityisestä terveydenhoidosta terveyskeskuksiin"

Uusi ja ehos­tet­tu oma­lää­kä­ri­mal­li tulee taas, kes­kel­lä soten uu­dis­tus­in­toa – "Voi hou­ku­tel­la lää­kä­rei­tä yk­si­tyi­ses­tä ter­vey­den­hoi­dos­ta ter­veys­kes­kuk­siin"

30.08.2023 18:30 1
Tilaajille
Painonnostouransa keväällä lopettanut Anni Vuohijoki päätyi lääkäriksi Ivaloon – suunnitelmissa on uuden kuntosalin perustaminen paikkakunnalle

Pai­non­nos­to­uran­sa ke­vääl­lä lo­pet­ta­nut Anni Vuo­hi­jo­ki päätyi lää­kä­rik­si Ivaloon – suun­ni­tel­mis­sa on uuden kun­to­sa­lin pe­rus­ta­mi­nen paik­ka­kun­nal­le

26.07.2023 08:00 4
Tilaajille
Kokenut lääkäri perusti vastaanoton Tunturi-Lappiin – koronan jälkeen liiketoiminnasta oli jäljellä vain jättimäiset velat: "Onneksi olen työkykyinen, mutta häpeä ja tunne epäonnistumisesta vaivaavat"

Kokenut lääkäri perusti vas­taan­oton Tun­tu­ri-Lap­piin – ­ko­ro­nan jälkeen lii­ke­toi­min­nas­ta oli jäl­jel­lä vain jät­ti­mäi­set velat: "On­nek­si olen työ­ky­kyi­nen, mutta häpeä ja tunne epä­on­nis­tu­mi­ses­ta vai­vaa­vat"

22.02.2023 19:45 4
Tilaajille
Osaako lääkäri kohdata potilaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaako lääkäri kohdata po­ti­laan?

16.01.2023 21:05
Tilaajille
Levillä otetut laboratorionäytteet matkaavat analysoitavaksi lentokuljetuksella – pohjoisen pitkät välimatkat vaikeuttavat laboratorionäytteiden kuljettamista

Levillä otetut la­bo­ra­to­rio­näyt­teet mat­kaa­vat ana­ly­soi­ta­vak­si len­to­kul­je­tuk­sel­la – poh­joi­sen pitkät vä­li­mat­kat vai­keut­ta­vat la­bo­ra­to­rio­näyt­tei­den kul­jet­ta­mis­ta

28.08.2022 19:30
Tilaajille
Omaolo antaa aikaa kohtaamiselle – “Sähköiselläkin kontaktilla siellä toisessa päässä on oikea ihminen”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Omaolo antaa aikaa koh­taa­mi­sel­le – “Säh­köi­sel­lä­kin kon­tak­til­la siellä toi­ses­sa päässä on oikea ih­mi­nen”

25.08.2022 06:00
Rovaniemellä on sairaala, jossa hoitoon pääsee nopeasti ja leikkauksesta voi usein palata kotiin vuorokauden sisällä – magneettikuviin pääsee jopa yhteydenottopäivänä
Mainos Mehiläinen Rovaniemi

Ro­va­nie­mel­lä on sai­raa­la, jossa hoitoon pääsee no­peas­ti ja leik­kauk­ses­ta voi usein palata kotiin vuo­ro­kau­den sisällä – mag­neet­ti­ku­viin pääsee jopa yh­tey­den­ot­to­päi­vä­nä

15.08.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa te-kes­kuk­sis­ta ja Kelasta

16.02.2022 15:47
Vuoden yleislääkäri on torniolainen Jukka Ronkainen

Vuoden yleis­lää­kä­ri on tor­nio­lai­nen Jukka Ron­kai­nen

02.12.2021 07:21
Anette Haukilahti juoksi juniorina poikkeuksellisia aikoja, mutta lopetti jo 18-vuotiaana – Nyt hän väitteli lääketieteen tohtoriksi: "Urheilu on tuonut paljon oppia"

Anette Hau­ki­lah­ti juoksi ju­nio­ri­na poik­keuk­sel­li­sia aikoja, mutta lopetti jo 18-vuo­tiaa­na – Nyt hän väit­te­li lää­ke­tie­teen toh­to­rik­si: "Ur­hei­lu on tuonut paljon oppia"

13.03.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta: Tupakkimiehen ehyempi elämä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tu­pak­ki­mie­hen ehyempi elämä

24.07.2020 05:05 1
Tilaajille
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:30
Tilaajille