Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunta-ala
Pellon uusi kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö uskoo pellolaisten palveluiden järjestyvän tiiviimmällä yhteistyöllä – "Kaikkia palveluita ei ole jokaisen järkevää tuottaa yksin"

Pellon uusi kun­nan­joh­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö uskoo pel­lo­lais­ten pal­ve­lui­den jär­jes­ty­vän tii­viim­mäl­lä yh­teis­työl­lä – "Kaik­kia pal­ve­lui­ta ei ole jo­kai­sen jär­ke­vää tuottaa yksin"

28.06.2023 19:30 5
Tilaajille
Pikitietä pitkin johtajaksi – inarilaiset saavat Tommi Kasurisesta johtajan, joka tuntee välimatkat ja yrityselämän

Pi­ki­tie­tä pitkin joh­ta­jak­si – ina­ri­lai­set saavat Tommi Ka­su­ri­ses­ta joh­ta­jan, joka tuntee vä­li­mat­kat ja yri­tys­elä­män

08.02.2023 05:00
Tilaajille
Kun­ta-alan pitkä työ­kiis­ta päättyy – ­hoi­toa­lan neu­vot­te­lut jat­ku­vat, sillä Tehy ja Super ovat so­pi­muk­sen ul­ko­puo­lel­la

Kun­ta-alan pitkä työ­kiis­ta päättyy – ­hoi­toa­lan neu­vot­te­lut jat­ku­vat, sillä Tehy ja Super ovat so­pi­muk­sen ul­ko­puo­lel­la

08.06.2022 18:45 2
Juko: Kunta-alan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos – sisältöä ei vielä kerrota

Juko: Kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta on saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los – si­säl­töä ei vielä kerrota

06.06.2022 12:50 1
Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat – neuvottelutilannetta monimutkaistaa samanaikaisesti iskenyt inflaatioshokki ja työvoimapula.

Kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat – neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta mo­ni­mut­kais­taa sa­man­ai­kai­ses­ti iskenyt inf­laa­tio­shok­ki ja työ­voi­ma­pu­la.

06.06.2022 08:29
Kunta-alalle ei saatu sopimusta sovintoehdotuksen pohjalta ilman hoitajaliittoja – kouluja voi uhata lakko heti elokuussa

Kun­ta-alal­le ei saatu so­pi­mus­ta so­vin­to­eh­do­tuk­sen poh­jal­ta ilman hoi­ta­ja­liit­to­ja – kouluja voi uhata lakko heti elo­kuus­sa

23.05.2022 16:17 2
Tilaajille
Saadaanko kunta-alan työriitaan sopu? Sovittelulautakunnan esitykseen odotetaan vastauksia keskiviikkona

Saa­daan­ko kun­ta-alan työ­rii­taan sopu? So­vit­te­lu­lau­ta­kun­nan esi­tyk­seen odo­te­taan vas­tauk­sia kes­ki­viik­ko­na

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Sovintoesitys sisältää opettajien toivoman monivuotisen palkkaohjelman – OAJ:n pääneuvottelija kaipaa alalle tulleille kolmosella alkavaa lähtöpalkkaa

So­vin­to­esi­tys si­säl­tää opet­ta­jien toi­vo­man mo­ni­vuo­ti­sen palk­ka­oh­jel­man – OAJ:n pää­neu­vot­te­li­ja kaipaa alalle tul­leil­le kol­mo­sel­la alkavaa läh­tö­palk­kaa

10.05.2022 18:09
Tilaajille
Tiistaina alkavan kunta-alan lakon vähän puhuttu ammattiryhmä on palkkakuopassa – Varautuvat pitkään lakkoon: "Kentän kärsivällisyys alkaa olla loppu"

Tiis­tai­na alkavan kun­ta-alan lakon vähän puhuttu am­mat­ti­ryh­mä on palk­ka­kuo­pas­sa – Va­rau­tu­vat pitkään lak­koon: "Kentän kär­si­väl­li­syys alkaa olla loppu"

02.05.2022 16:57 2
Tilaajille
Kunta-alan riidat vaativat poikkeuksellisen järeää sovittelua – "Kaikki eivät voi saada samaa palkkaa, mutta samankaltaisista korotuksista voidaan sopia"

Kun­ta-alan riidat vaa­ti­vat poik­keuk­sel­li­sen järeää so­vit­te­lua – "Kaikki eivät voi saada samaa palk­kaa, mutta sa­man­kal­tai­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta voidaan sopia"

09.04.2022 18:30
Tilaajille
Kunta-ala julisti jälleen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vauhdittaakseen sopimuksen syntymistä, Lapin sairaanhoitopiiriä koskeva hoitajalakko siirtyy

Kun­ta-ala julisti jälleen ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon vauh­dit­taak­seen so­pi­muk­sen syn­ty­mis­tä, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­riä koskeva hoi­ta­ja­lak­ko siirtyy

28.03.2022 14:19 2
Tilaajille
Opettajat, varhaiskasvattajat ja hoitajat ovat antaneet laajat lakkovaroitukset – "Palkankorotukset ovat ansaittuja, erimielisyydet liittyvät korotusten tasoon"

Opet­ta­jat, var­hais­kas­vat­ta­jat ja hoi­ta­jat ovat an­ta­neet laajat lak­ko­va­roi­tuk­set – "Pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat an­sait­tu­ja, eri­mie­li­syy­det liit­ty­vät ko­ro­tus­ten tasoon"

27.03.2022 18:30 1
Tilaajille
Kunta-alan lakko siirtää noin 140 kiireetöntä leikkausta ja tutkimusta Lapin keskussairaalassa – toimenpiteitä ei voida tehdä ilman välinehuoltajia

Kun­ta-alan lakko siirtää noin 140 kii­ree­tön­tä leik­kaus­ta ja tut­ki­mus­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – toi­men­pi­tei­tä ei voida tehdä ilman vä­li­ne­huol­ta­jia

22.03.2022 15:47 1
Tilaajille
Uimahalli, kirjastoja ja nuorisotiloja suljetaan Rovaniemellä lakon ajaksi – museot auki, Lapin kamariorkesterin konsertti järjestetään

Ui­ma­hal­li, kir­jas­to­ja ja nuo­ri­so­ti­lo­ja sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä lakon ajaksi – museot auki, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­sert­ti jär­jes­te­tään

22.03.2022 12:59 1
Tilaajille
Suun terveydenhuollon aikoja voidaan joutua perumaan Rovaniemellä keskiviikkona ja torstaina kunta-alan lakon vuoksi

Suun ter­vey­den­huol­lon aikoja voidaan joutua pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na kun­ta-alan lakon vuoksi

22.03.2022 12:22
Tilaajille
Kunta-alan lakko sulkee Rovaniemellä kolme päiväkotia kahdeksi päiväksi, kaikissa kouluissa ei pystytä järjestämään ruokailua

Kun­ta-alan lakko sulkee Ro­va­nie­mel­lä kolme päi­vä­ko­tia kah­dek­si päi­väk­si, kai­kis­sa kou­luis­sa ei pystytä jär­jes­tä­mään ruo­kai­lua

22.03.2022 17:04 2
Tilaajille
Muutto pohjoiseen oli Utsjoen uudelle kunnanjohtajalle vuosien haave, joka kävi nyt toteen

Muutto poh­joi­seen oli Utsjoen uudelle kun­nan­joh­ta­jal­le vuosien haave, joka kävi nyt toteen

14.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Yksi keskustelu kallisti vaakakupin kunnanjohtajan lähdön puolelle Sodankylässä

Yksi kes­kus­te­lu kal­lis­ti vaa­ka­ku­pin kun­nan­joh­ta­jan lähdön puo­lel­le So­dan­ky­läs­sä

08.03.2022 06:30 13
Tilaajille
Haaparanta pyytää kuntalaisilta apua hoivatyöhön – korona aiheuttaa huutavan tekijäpulan

Haa­pa­ran­ta pyytää kun­ta­lai­sil­ta apua hoi­va­työ­hön – ­ko­ro­na ai­heut­taa huu­ta­van te­ki­jä­pu­lan

17.01.2022 14:36 4
Tilaajille
Keminmaa haluaa panostaa palveluihin – kunta ennakoi ensi vuoden tuloksesta yli puoli miljoonaa euroa alijäämäistä

Ke­min­maa haluaa pa­nos­taa pal­ve­lui­hin – kunta ennakoi ensi vuoden tu­lok­ses­ta yli puoli mil­joo­naa euroa ali­jää­mäis­tä

08.12.2021 20:00
Tilaajille