Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Työehtosopimusneuvottelut
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan löytyi sopu – neuvottelutulos menossa vielä liittojen hallintojen hyväksyttäväksi

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­taan löytyi sopu – neu­vot­te­lu­tu­los menossa vielä liit­to­jen hal­lin­to­jen hy­väk­syt­tä­väk­si

08.06.2023 17:34
Osa koronapotilaita hoitaneista jäi Lapissa ilman kertapalkkiota – "Tämä aiheuttaa pahaa mieltä, ilman muuta", sanoo pääluottamusmies

Osa ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­neis­ta jäi Lapissa ilman ker­ta­palk­kio­ta – "Tämä ai­heut­taa pahaa mieltä, ilman muuta", sanoo pää­luot­ta­mus­mies

10.04.2023 06:00 5
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko toteutuu – viime hetken neuvotteluissa ei sopua

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko to­teu­tuu – viime hetken neu­vot­te­luis­sa ei sopua

22.03.2023 16:48
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 2
Veturinkuljettajia koskeva sovintoesitys hylättiin – junat pysäyttävä lakko siirtyi kahdella viikolla eteenpäin

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia koskeva so­vin­to­esi­tys hy­lät­tiin – junat py­säyt­tä­vä lakko siirtyi kah­del­la vii­kol­la eteen­päin

02.03.2023 19:33 5
Osapuolet pääsivät sopuun ahtausalan työriidassa – kaksi viikkoa kestänyt lakko satamissa päättyy

Osa­puo­let pää­si­vät sopuun ah­taus­alan työ­rii­das­sa – kaksi viikkoa kes­tä­nyt lakko sa­ta­mis­sa päättyy

01.03.2023 20:43
Teknologiateollisuudessa alkaa ensi yönä kolmipäiväinen lakko – palkankorotusten yksityiskohdista ei päästy sopuun

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa alkaa ensi yönä kol­mi­päi­väi­nen lakko – pal­kan­ko­ro­tus­ten yk­si­tyis­koh­dis­ta ei päästy sopuun

07.02.2023 19:23
Vientialojen sopu on hyvä kompromissi – lakkokevät voidaan vielä välttää
Pääkirjoitus

Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

06.02.2023 16:15 2
Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat ja Teol­li­suus­liit­to pää­si­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­seen

03.02.2023 13:58 2
AKT:n lakko sulkisi satamat ja aiheuttaisi metsäalan yrityksille kymmenien miljoonien eurojen tappiot päivässä – "Melko nopeasti joudutaan ajamaan koneet alas"

AKT:n lakko sulkisi satamat ja ai­heut­tai­si met­sä­alan yri­tyk­sil­le kym­me­nien mil­joo­nien eurojen tappiot päi­väs­sä – "Melko no­peas­ti jou­du­taan ajamaan koneet alas"

27.01.2023 08:11 5
Tilaajille
Hoitoalan työkiistan osapuolet antavat tänään vastauksensa sovintoehdotukseen

Hoi­to­alan työ­kiis­tan osa­puo­let antavat tänään vas­tauk­sen­sa so­vin­to­eh­do­tuk­seen

03.10.2022 08:06 2
Lapinkin hoitajilta kitkeriä terveisiä Helsinkiin – Päivystyksen sairaanhoitaja: "Olen valmis joukkoirtisanoutumiseen"

La­pin­kin hoi­ta­jil­ta kit­ke­riä ter­vei­siä Hel­sin­kiin – Päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­ja: "Olen valmis jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­seen"

16.09.2022 17:20 26
Tilaajille
Tehy ja Super järjestävät mielenilmauksen Rovaniemellä

Tehy ja Super jär­jes­tä­vät mie­len­il­mauk­sen Ro­va­nie­mel­lä

15.09.2022 11:16 5
Tilaajille
Tehy ja Super julistivat tilapäisen siirron kiellon kunta-alalle – joukkoirtisanoutumisia valmistellaan

Tehy ja Super ju­lis­ti­vat ti­la­päi­sen siirron kiellon kun­ta-alal­le – jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­sia val­mis­tel­laan

15.09.2022 09:27 8
Tehy ja SuPer: Hoitajaliitot ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja erillissopimuksesta

Tehy ja SuPer: Hoi­ta­ja­lii­tot ovat val­mii­ta jat­ka­maan neu­vot­te­lu­ja eril­lis­so­pi­muk­ses­ta

08.06.2022 21:06
Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat – neuvottelutilannetta monimutkaistaa samanaikaisesti iskenyt inflaatioshokki ja työvoimapula.

Kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat – neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta mo­ni­mut­kais­taa sa­man­ai­kai­ses­ti iskenyt inf­laa­tio­shok­ki ja työ­voi­ma­pu­la.

06.06.2022 08:29
Hoitajien työriitaan ei näytä löytyvän ratkaisua ilman valtion väliintuloa – kiista päätynee pääministerin työpöydälle, halusi tämä sitä tai ei
Pääkirjoitus

Hoi­ta­jien työ­rii­taan ei näytä löy­ty­vän rat­kai­sua ilman valtion vä­liin­tu­loa – kiista pää­ty­nee pää­mi­nis­te­rin työ­pöy­däl­le, halusi tämä sitä tai ei

20.04.2022 21:00 3
Tilaajille
Lapin hoitajalakko siirtyy: pääsiäisenä hoitajat ovat normaalisti töissä

Lapin hoi­ta­ja­lak­ko siir­tyy: pää­siäi­se­nä hoi­ta­jat ovat nor­maa­lis­ti töissä

12.04.2022 16:04 1
Tilaajille
Tehy ja Super asettavat uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille

Tehy ja Super aset­ta­vat uuden ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon koko kun­ta­sek­to­ril­le

24.03.2022 18:53 2
Kunta-alan lakko siirtää noin 140 kiireetöntä leikkausta ja tutkimusta Lapin keskussairaalassa – toimenpiteitä ei voida tehdä ilman välinehuoltajia

Kun­ta-alan lakko siirtää noin 140 kii­ree­tön­tä leik­kaus­ta ja tut­ki­mus­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – toi­men­pi­tei­tä ei voida tehdä ilman vä­li­ne­huol­ta­jia

22.03.2022 15:47 1
Tilaajille