Tähtijuttu: Pa­ja­las­sa laa­jen­ne­taan rau­ta­kai­vos­ta, ja asian­tun­ti­jaa huo­les­tut­ta­vat sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set Lapin ra­ja­jo­kiin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Työehtosopimusneuvottelut
Hoitoalan työkiistan osapuolet antavat tänään vastauksensa sovintoehdotukseen

Hoi­toa­lan työ­kiis­tan osa­puo­let antavat tänään vas­tauk­sen­sa so­vin­toeh­do­tuk­seen

03.10.2022 08:06 2
Lapinkin hoitajilta kitkeriä terveisiä Helsinkiin – Päivystyksen sairaanhoitaja: "Olen valmis joukkoirtisanoutumiseen"

La­pin­kin hoi­ta­jil­ta kit­ke­riä ter­vei­siä Hel­sin­kiin – Päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­ja: "Olen valmis jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­seen"

16.09.2022 17:20 26
Tilaajille
Tehy ja Super järjestävät mielenilmauksen Rovaniemellä

Tehy ja Super jär­jes­tä­vät mie­le­nil­mauk­sen Ro­va­nie­mel­lä

15.09.2022 11:16 5
Tilaajille
Tehy ja Super julistivat tilapäisen siirron kiellon kunta-alalle – joukkoirtisanoutumisia valmistellaan

Tehy ja Super ju­lis­ti­vat ti­la­päi­sen siirron kiellon kun­ta-alal­le – jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­sia val­mis­tel­laan

15.09.2022 09:27 8
Tehy ja SuPer: Hoitajaliitot ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja erillissopimuksesta

Tehy ja SuPer: Hoi­ta­ja­lii­tot ovat val­mii­ta jat­ka­maan neu­vot­te­lu­ja eril­lis­so­pi­muk­ses­ta

08.06.2022 21:06
Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat – neuvottelutilannetta monimutkaistaa samanaikaisesti iskenyt inflaatioshokki ja työvoimapula.

Kun­ta-alan työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut jat­ku­vat – neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta mo­ni­mut­kais­taa sa­ma­nai­kai­ses­ti iskenyt inf­laa­tios­hok­ki ja työ­voi­ma­pu­la.

06.06.2022 08:29
Hoitajien työriitaan ei näytä löytyvän ratkaisua ilman valtion väliintuloa – kiista päätynee pääministerin työpöydälle, halusi tämä sitä tai ei
Pääkirjoitus

Hoi­ta­jien työ­rii­taan ei näytä löy­ty­vän rat­kai­sua ilman valtion vä­liin­tu­loa – kiista pää­ty­nee pää­mi­nis­te­rin työ­pöy­däl­le, halusi tämä sitä tai ei

20.04.2022 21:00 3
Tilaajille
Lapin hoitajalakko siirtyy: pääsiäisenä hoitajat ovat normaalisti töissä

Lapin hoi­ta­ja­lak­ko siir­tyy: pää­siäi­se­nä hoi­ta­jat ovat nor­maa­lis­ti töissä

12.04.2022 16:04 1
Tilaajille
Tehy ja Super asettavat uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille

Tehy ja Super aset­ta­vat uuden ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon koko kun­ta­sek­to­ril­le

24.03.2022 18:53 2
Kunta-alan lakko siirtää noin 140 kiireetöntä leikkausta ja tutkimusta Lapin keskussairaalassa – toimenpiteitä ei voida tehdä ilman välinehuoltajia

Kun­ta-alan lakko siirtää noin 140 kii­ree­tön­tä leik­kaus­ta ja tut­ki­mus­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa – toi­men­pi­tei­tä ei voida tehdä ilman vä­li­ne­huol­ta­jia

22.03.2022 15:47 1
Tilaajille
Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat pääsivät sopuun

Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­nan­ta­jat pää­si­vät sopuun

04.01.2022 21:47
"Nykyiset sopimukset devalvaatio-Suomesta" – laajat työehtosopimukset jäävät historiaan metsäteollisuudessa

"Ny­kyi­set so­pi­muk­set de­val­vaa­tio-Suo­mes­ta" – laajat työeh­to­so­pi­muk­set jäävät his­to­riaan met­sä­teol­li­suu­des­sa

20.06.2021 06:30 3
Tilaajille
Sopimusyhteiskuntaa ei pidä romuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mu­syh­teis­kun­taa ei pidä ro­mut­taa

31.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Liian paljon tasa-arvoa
Kolumni

Liian paljon ta­sa-ar­voa

08.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Viimeiset hoitohenkilöstön tes:it hyväksytty: Kiky-tunnit poistuvat, tilalle "lisätyö", ei omaa tessiä, mutta sopu tulevasta työehtojen yhtenäistämisestä

Vii­mei­set hoi­to­hen­ki­lös­tön tes:it hy­väk­syt­ty: Ki­ky-tun­nit pois­tu­vat, tilalle "li­sä­työ", ei omaa tessiä, mutta sopu tu­le­vas­ta työeh­to­jen yh­te­näis­tä­mi­ses­tä

01.07.2020 22:34
Kunta-alan pitkä työehtosopimuskiista ratkeamassa – neuvottelutulos kaikille sopimusaloille

Kun­ta-alan pitkä työeh­to­so­pi­mus­kiis­ta rat­kea­mas­sa – neu­vot­te­lu­tu­los kai­kil­le so­pi­mu­sa­loil­le

27.05.2020 22:11
Kunta-alan työntekijäpuolen rivit rakoilevat – Luukkainen syyttää hoitajien neuvottelijoita muiden tavoitteiden estämisestä

Kun­ta-alan työn­te­ki­jä­puo­len rivit ra­koi­le­vat – Luuk­kai­nen syyttää hoi­ta­jien neu­vot­te­li­joi­ta muiden ta­voit­tei­den es­tä­mi­ses­tä

09.05.2020 10:09
Kunta-alan työehtokiistassa sovintoehdotus myöhään maanantaina – Sopuun ehkä vappuna

Kun­ta-alan työeh­to­kiis­tas­sa so­vin­toeh­do­tus myöhään maa­nan­tai­na – Sopuun ehkä vappuna

28.04.2020 08:15
Koronavirus pidetään erillään Tehyn ja Superin tes-neuvotteluista – "Jos virus iskee massiivisena, meillä on terveydenhuoltolaki, joka määrää olemaan töissä"

Ko­ro­na­vi­rus pi­de­tään eril­lään Tehyn ja Superin tes-neu­vot­te­luis­ta – "Jos virus iskee mas­sii­vi­se­na, meillä on ter­vey­den­huol­to­la­ki, joka määrää olemaan töissä"

02.03.2020 21:48
Vasta 240 000:n palkat sovittu työmarkkinakierroksella

Vasta 240 000:n palkat sovittu työ­mark­ki­na­kier­rok­sel­la

13.02.2020 09:37