Krista Kiuru

Hal­li­tus lupasi turvata ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen yh­teis­päi­vys­tyk­sen Kemissä – Mi­nis­te­ri Krista Kiuru: Aloi­tam­me lain­sää­dän­nön päi­vit­tä­mi­sen saman tien

16.06.2021 10:00 9
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jos ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa hi­das­te­lu on kiinni yhdestä mi­nis­te­ris­tä, miksei häntä vaih­de­ta?

09.06.2021 20:43 18
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Mik­ro­fo­nin takana seisoo vuo­las­pu­hei­nen Krista Kiuru mutta missä on Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen?

06.12.2020 15:24 4
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen pitää luottaa siihen, että alueil­la hal­li­taan koronan tor­jun­ta

27.11.2020 15:02
Tilaajille
Kolumni

Pu­su­pos­tia puo­lue­toi­mis­tol­ta

26.11.2020 06:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiuru tehnyt työtä lap­pi­lais­ten hyväksi

24.11.2020 22:10
Tilaajille

Kiuru Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Koronan tu­kah­dut­ta­mi­nen ilman ro­ko­tet­ta mah­do­ton­ta, koko kansan ro­kot­ta­mi­nen voi viedä aikaa

21.11.2020 12:21 2

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jas­sa – Mi­nis­te­ri Kiuru: "Olisi koh­tuu­ton­ta olla myön­tä­mät­tä poik­keus­lu­paa"

20.11.2020 18:57
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lapin kes­kus­tan Kiu­ru-hyök­käys kertoo enemmän gal­lup-pa­nii­kis­ta kuin mat­kai­lu­huo­les­ta

17.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Jat­kam­me­ko de­ma­rei­den apu­puo­luee­na?

17.11.2020 05:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kiuru on toi­mi­nut vas­tuul­li­ses­ti

17.11.2020 05:45
Tilaajille

SDP:n kan­san­edus­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: Lapin kes­kus­ta­vä­ki laittaa pään pen­saa­seen

15.11.2020 16:36 3
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen Autto: "Mi­nis­te­ri Kiuru ei olisi päi­vää­kään mi­nis­te­ri, jollei juuri kes­kus­ta häntä jat­ku­vas­ti tukisi"

15.11.2020 14:43 4
Tilaajille

"Hal­li­tus ei ole syypää Lapin mat­kai­lun sak­kaa­mi­seen" – De­ma­ri­kan­san­edus­ta­jat pitävät Kiurun puolta ja ky­sy­vät, onko kes­kus­tan Lapin piiri siir­ty­nyt op­po­si­tioon

15.11.2020 14:32 4
Tilaajille

Kes­kus­tan Lapin pii­ri­ko­kous vaatii Krista Kiurun eroa mat­kai­lul­le ai­heu­tet­tu­jen va­hin­ko­jen takia, pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko sa­nou­tuu irti vaa­ti­muk­ses­ta

15.11.2020 11:38 20
Tilaajille
Pääkirjoitus

Me­ri-Lap­piin kai­va­taan syn­ny­tys­rau­haa jat­ku­van epä­tie­toi­suu­den sijasta

13.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

On vas­tuun­kan­non aika, mi­nis­te­ri Kiuru

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille

Län­si-Poh­jan syn­ny­tys­lu­pa on voi­mas­sa enää viik­ko­ja – "Kiel­tei­nen päätös olisi hankala äi­deil­le"

02.11.2020 15:06 1
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Kiuru vastasi kir­jal­li­seen ky­sy­myk­seen Finn­hems-kau­pas­ta: Kus­tan­nus­las­kel­ma ja kaup­pa­kir­ja ovat yk­si­tyi­siä lii­ke­sa­lai­suuk­sia

19.10.2020 11:42

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 17:40