Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansalaisaloite
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le ja nuo­ril­le taat­ta­va ke­hi­tys­rau­ha

05.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko eu­ta­na­sia hyvä kuo­le­ma?

02.12.2023 05:00 3
Suomessakin on syytä ryhtyä miettimään turkistarhojen hallittua alasajoa – elinkeino ei kestä eettistä tarkastelua, eikä asenneilmapiirikään muutu enää edes elinkeinoa kehittämällä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa­kin on syytä ryhtyä miet­ti­mään tur­kis­tar­ho­jen hal­lit­tua ala­sa­joa – elin­kei­no ei kestä eet­tis­tä tar­kas­te­lua, eikä asen­neil­ma­pii­ri­kään muutu enää edes elin­kei­noa ke­hit­tä­mäl­lä

05.09.2023 20:51 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tais­te­lu tu­pa­koin­tia vastaan jatkuu

22.04.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika säätää eu­ta­na­sia­la­ki

20.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­dyn­ne­tään tur­ve­va­ro­jen kasvu

16.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kannabisyhdistyksen uusi puheenjohtaja, rovaniemeläinen filosofian tohtori Mika Luoma-aho haluaa huumausainepolitiikan vaalikeskusteluun: "Kieltolaki on täysin epäonnistunut tavoitteissaan"

Kan­na­bi­syh­dis­tyk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja, ro­va­nie­me­läi­nen fi­lo­so­fian tohtori Mika Luo­ma-aho haluaa huu­mau­sai­ne­po­li­tii­kan vaa­li­kes­kus­te­luun: "Kiel­to­la­ki on täysin epäon­nis­tu­nut ta­voit­teis­saan"

03.12.2022 15:15 21
Tilaajille
Huumeiden käyttöhuoneiden perustamista ajava kansalaisaloite etenee eduskuntaan – asia jakaa eduskuntapuolueet

Huu­mei­den käyt­tö­huo­nei­den pe­rus­ta­mis­ta ajava kan­sa­lai­sa­loi­te etenee edus­kun­taan – asia jakaa edus­kun­ta­puo­lueet

26.07.2022 10:35 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tu­loe­ro­ja ei ka­ven­ne­ta?

25.04.2022 05:00
Tilaajille
Marin: Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei tehdä kansalaisaloitteilla

Marin: Ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa ei tehdä kan­sa­lai­sa­loit­teil­la

01.03.2022 20:18
Tilaajille
Avohakkuita ei lopeteta, mutta hakkuutavat ovat jatkuvassa muutoksessa
Pääkirjoitus

Avo­hak­kui­ta ei lo­pe­te­ta, mutta hak­kuu­ta­vat ovat jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa

22.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lähes 800 eläinlääkäriä ilmoitti tukevansa Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitetta

Lähes 800 eläin­lää­kä­riä il­moit­ti tu­ke­van­sa Kis­sak­rii­si hal­lin­taan -kan­sa­lai­sa­loi­tet­ta

18.10.2021 12:03 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein

13.09.2021 05:53 27
Tilaajille
Pari ajatusta elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta: "Kaikki vanhemmat eivät välttämättä tiedä, että uskontokuntiin kuulumattomat lapset voivat valita uskonnon, mutta uskontokuntaan kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pari aja­tus­ta elä­män­kat­so­mus­tie­don va­lin­nai­suu­des­ta: "Kaikki van­hem­mat eivät vält­tä­mät­tä tiedä, että us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­mat­to­mat lapset voivat valita us­kon­non, mutta us­kon­to­kun­taan kuu­lu­vat eivät voi valita elä­män­kat­so­mus­tie­toa"

12.09.2021 10:07 2
Tilaajille
Taloyhtiö on tyytyväinen savuttomuuteen – "Hakemusten määrä on kasvussa ja joka vuosi savuttomia taloja tulee lisää"

Ta­loyh­tiö on tyy­ty­väi­nen sa­vut­to­muu­teen – "­Ha­ke­mus­ten määrä on kas­vus­sa ja joka vuosi sa­vut­to­mia taloja tulee lisää"

05.08.2021 19:31 3
Tilaajille

Kan­sa­lai­sa­loi­te abort­ti­lain­sää­dän­nön päi­vit­tä­mi­ses­tä keräsi 50  000 al­le­kir­joi­tus­ta – aloite etenee edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn

18.10.2020 11:48
Kansanäänestystä EU:n elpymispaketista vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Kan­sa­nää­nes­tys­tä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta vaativa kan­sa­lai­sa­loi­te etenee edus­kun­taan

27.09.2020 10:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­si­huol­toa ei saa yk­si­tyis­tää

13.02.2020 11:23
Tilaajille
Avohakkuiden kieltäminen on ajankohtaista vasta riittävien tutkimusten jälkeen
Pääkirjoitus

Avo­hak­kui­den kiel­tä­mi­nen on ajan­koh­tais­ta vasta riit­tä­vien tut­ki­mus­ten jälkeen

25.10.2019 05:00
Tilaajille
Avohakkuukielto liian ehdoton, väittää Metsäteollisuus – kansalaisaloite menossa eduskuntaan tiistaina

Avo­hak­kuu­kiel­to liian eh­do­ton, väittää Met­sä­teol­li­suus – kan­sa­lai­sa­loi­te menossa edus­kun­taan tiis­tai­na

21.10.2019 08:16
Tilaajille