kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Hannukainen Mining
Hannukaisen kaivoshanke viivästyy – kaivosyhtiö odottaa pohjavesiluokitusten valmistumista, mutta aluehallintovirasto ei voi enää viivyttää ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen käsittelyä

Han­nu­kai­sen kai­vos­han­ke vii­väs­tyy – ­kai­vo­syh­tiö odottaa poh­ja­ve­si­luo­ki­tus­ten val­mis­tu­mis­ta, mutta alue­hal­lin­to­vi­ras­to ei voi enää vii­vyt­tää ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyä

15.12.2023 10:23 15
Tilaajille
Ei vesistöpäästöjä ehdoton vaatimus – kaivoskriittinen järjestö perustelee miksi se osoittaa mieltä kaivoksia vastaan Levillä

Ei ve­sis­tö­pääs­tö­jä ehdoton vaa­ti­mus – kai­vos­kriit­ti­nen jär­jes­tö pe­rus­te­lee miksi se osoit­taa mieltä kai­vok­sia vastaan Levillä

01.11.2023 19:30 11
Tilaajille
Hannukainen Mining kysyy kolarilaisten mielipidettä kaivoksesta

Han­nu­kai­nen Mining kysyy ko­la­ri­lais­ten mie­li­pi­det­tä kai­vok­ses­ta

19.09.2023 14:13 2
Tilaajille
Kolarin kunnan uusi visuaalinen ilme herättää närää kaivoksen vastustajissa – suunnittelijan mukaan logossa näkyy luonto, tunturit ja joki

Kolarin kunnan uusi vi­suaa­li­nen ilme he­rät­tää närää kai­vok­sen vas­tus­ta­jis­sa – suun­nit­te­li­jan mukaan logossa näkyy luonto, tun­tu­rit ja joki

01.09.2023 16:30 10
Tilaajille
Hannukaisen kaivoshankkeessa testataan uutta materiaalia kaivostoiminnassa syntyvien sivukivikasojen peittämiseen

Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­kees­sa tes­ta­taan uutta ma­te­riaa­lia kai­vos­toi­min­nas­sa syn­ty­vien si­vu­ki­vi­ka­so­jen peit­tä­mi­seen

14.08.2023 14:06
Tilaajille
Hannukainen Mining oy on jättänyt koetoimintailmoituksen – vanhalle kaivosalueelle Kolarissa tehdään koerakenne syyskuussa

Han­nu­kai­nen Mining oy on jät­tä­nyt koe­toi­min­ta­il­moi­tuk­sen – van­hal­le kai­vos­alueel­le Ko­la­ris­sa tehdään koe­ra­ken­ne syys­kuus­sa

28.07.2022 09:01 2
Tilaajille
Sopisiko Ylläkselle tuplamäärä turisteja? – Kolarissa nousi huoli tunturikeskuksen suursuunnitelmista, vastahuolena maanomistajien edut

So­pi­si­ko Yl­läk­sel­le tup­la­mää­rä tu­ris­te­ja? – Ko­la­ris­sa nousi huoli tun­tu­ri­kes­kuk­sen suur­suun­ni­tel­mis­ta, vas­ta­huo­le­na maan­omis­ta­jien edut

07.02.2022 19:32 7
Tilaajille
Luonnonvarakeskus huolestui Kolarin ja Pajalan kaivoshankkeiden jätevesien haitta-aineiden yhteisvaikutuksesta – lohen tulevaisuus kietoutuu kahden kaivoksen kohtaloon

Luon­non­va­ra­kes­kus huo­les­tui Kolarin ja Pajalan kai­vos­hank­kei­den jä­te­ve­sien hait­ta-ai­nei­den yh­teis­vai­ku­tuk­ses­ta – lohen tu­le­vai­suus kie­tou­tuu kahden kai­vok­sen koh­ta­loon

01.01.2022 06:00 28
Tilaajille
Hannukainen Mining hakee uudestaan ympäristölupaa Kolarin rautakaivokselle

Han­nu­kai­nen Mining hakee uu­des­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa Kolarin rau­ta­kai­vok­sel­le

10.12.2021 16:25 1
Tilaajille
Hannukainen Mining sai malminetsintäluvan Kittilän Kelontekemään – alueelta etsitään kultaa ja kuparia

Han­nu­kai­nen Mining sai mal­min­et­sin­tä­lu­van Kit­ti­län Ke­lon­te­ke­mään – alueel­ta et­si­tään kultaa ja kuparia

27.08.2021 15:29 5
Tilaajille
Lapin kaivosten voitot kasvavat, kun metallien hinnat lyövät uusia ennätyksiä

Lapin kai­vos­ten voitot kas­va­vat, kun me­tal­lien hinnat lyövät uusia en­nä­tyk­siä

17.08.2021 06:30 4
Tilaajille
Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin – "Toivomme, että kaivosta päästäisiin rakentamaan jo parin vuoden päästä"

Han­nu­kai­sen kai­vos­alueen osa­yleis­kaa­va­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin – "Toi­vom­me, että kai­vos­ta pääs­täi­siin ra­ken­ta­maan jo parin vuoden päästä"

10.05.2021 20:53 22
Tilaajille
Hannukainen Mining tutkii keskiviikkona Rautuvaaran maaperää – tietoja hyödynnetään tulevaa rakentamisvaihetta varten

Han­nu­kai­nen Mining tutkii kes­ki­viik­ko­na Rau­tu­vaa­ran maa­pe­rää – tietoja hyö­dyn­ne­tään tulevaa ra­ken­ta­mis­vai­het­ta varten

27.04.2021 21:21
Tilaajille
Hannukainen Mining etsii lisää malmeja Kittilän Kelontekemästä ja Kolarin Sivakasta

Han­nu­kai­nen Mining etsii lisää malmeja Kit­ti­län Ke­lon­te­ke­mäs­tä ja Kolarin Si­va­kas­ta

08.04.2021 17:22 5
Tilaajille
Tapojärven kaivosyhtiölle toimipiste Kolariin

Ta­po­jär­ven kai­vos­yh­tiöl­le toi­mi­pis­te Ko­la­riin

01.03.2021 11:47 2
Tilaajille
Kaivoskriitikot hankkivat 200 000 eurolla asiantuntijalausuntoja Ylläksellä – kaivosyhtiö joutuu tekemään uuden lupahakemuksen

Kai­vos­krii­ti­kot hank­ki­vat 200 000 eurolla asian­tun­ti­ja­lau­sun­to­ja Yl­läk­sel­lä – kai­vos­yh­tiö joutuu te­ke­mään uuden lu­pa­ha­ke­muk­sen

08.01.2021 19:40 13
Tilaajille
Kaivospäästöistä vastakkaiset arviot. "Ei heikennä Muonionjoen tilaa", sanoo kaivosyhtiön edustaja. "Lupalaskelmissa vakavia puutteita", sanoo laskelmiin perehtynyt asiantuntija.

Kai­vos­pääs­töis­tä vas­tak­kai­set arviot. "Ei hei­ken­nä Muo­nion­joen tilaa", sanoo kai­vos­yh­tiön edus­ta­ja. "Lu­pa­las­kel­mis­sa vakavia puut­tei­ta", sanoo las­kel­miin pe­reh­ty­nyt asian­tun­ti­ja.

10.11.2020 06:30 3
Tilaajille
Hannukaisen kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus laitetaan uudelleen vireille: "Tämä ei ole yksinkertainen ratkaisu"

Han­nu­kai­sen kai­vok­sen ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­mus lai­te­taan uu­del­leen vi­reil­le: "Tämä ei ole yk­sin­ker­tai­nen rat­kai­su"

06.11.2020 18:24
Tilaajille
Hannukainen Mining jätti aville ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen täydennyksen – sulkemisen jälkeisiä vesistö- ja pohjavesivaikutuksia arvioidaan parhaillaan

Han­nu­kai­nen Mining jätti aville ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­pa­ha­ke­muk­sen täy­den­nyk­sen – sul­ke­mi­sen jäl­kei­siä ve­sis­tö- ja poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­sia ar­vioi­daan par­hail­laan

01.11.2020 12:12
Tilaajille
Hannukainen Mining päätti julkaista Kolarin kaivoshankkeensa koerikastusraportin siitä syntyneen keskustelun vuoksi

Han­nu­kai­nen Mining päätti jul­kais­ta Kolarin kai­vos­hank­keen­sa koe­ri­kas­tus­ra­por­tin siitä syn­ty­neen kes­kus­te­lun vuoksi

18.08.2020 10:03 3
Tilaajille