tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tulvasuojelu
Kemijärven patojen korotukset valmistuvat syksyn aikana – padot on mitoitettu tulville, joiden todennäköisyys on kerran 5 000 vuodessa

Ke­mi­jär­ven patojen ko­ro­tuk­set val­mis­tu­vat syksyn aikana – padot on mi­toi­tet­tu tul­vil­le, joiden to­den­nä­köi­syys on kerran 5 000 vuo­des­sa

24.09.2023 19:30 4
Tilaajille
Ely-keskus pyytää ilmoittamaan tulvan kastelemista rakennuksista, jotta vahinkojen suuruus saadaan selville – tulevia vuosia varten kannattaa perehtyä tulvariskikarttoihin

Ely-kes­kus pyytää il­moit­ta­maan tulvan kas­te­le­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta, jotta va­hin­ko­jen suuruus saadaan sel­vil­le – tulevia vuosia varten kan­nat­taa pe­reh­tyä tul­va­ris­ki­kart­toi­hin

26.05.2023 09:12 1
Tilaajille
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Kittilän kirkonkylän tulvasuojelussa kriittisimmät alueet on saatu tehtyä – seuraavat vaiheet odottavat asemakaavan muutosta ja isoa tieremonttia

Kit­ti­län kir­kon­ky­län tul­va­suo­je­lus­sa kriit­ti­sim­mät alueet on saatu tehtyä – seu­raa­vat vaiheet odot­ta­vat ase­ma­kaa­van muu­tos­ta ja isoa tie­re­mont­tia

02.05.2023 17:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa tar­vi­taan

12.01.2023 16:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulva hi­das­taa luon­to­ka­toa

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Vesivoimasta vihreä tulvapenger
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­mas­ta vihreä tul­va­pen­ger

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­le­tön­tä tul­va­suo­je­lua

03.11.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen tulvasuojausten rakentaminen maksaisi 13 miljoonaa euroa – Saarenputaan sulkemista ei pidetä järkevänä

Ro­va­nie­men tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­nen mak­sai­si 13 mil­joo­naa euroa – Saa­ren­pu­taan sul­ke­mis­ta ei pidetä jär­ke­vä­nä

24.10.2022 19:31 21
Tilaajille
Vuotos on ollut vedätys – nyt on aika käynnistää Kemihaaran altaan uudelleen arviointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuotos on ollut vedätys – nyt on aika käyn­nis­tää Ke­mi­haa­ran altaan uu­del­leen ar­vioin­ti

06.08.2022 05:30 6
Tilaajille
Tosisuomalainen rakentaisi Ounasjoen ja poistaisi näin Rovaniemen ja Kittilän tulvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­suo­ma­lai­nen ra­ken­tai­si Ou­nas­joen ja pois­tai­si näin Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län tulvat

19.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää sähköä Ke­mi­joen ylä­juok­sul­ta

16.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Tulvamuuri suojaisi Lainaanrantaa ja Saarenpudasta säännösteltäisiin – Rovaniemen ensimmäisen tulvasuojelusuunnitelman luonnokset julkistettiin

Tul­va­muu­ri suo­jai­si Lai­naan­ran­taa ja Saa­ren­pu­das­ta sään­nös­tel­täi­siin – Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sen tul­va­suo­je­lu­suun­ni­tel­man luon­nok­set jul­kis­tet­tiin

03.04.2022 18:00 13
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan tulvapengertä korotetaan – Lupaprosessi kestänyt kaksi vuotta

Tornion ja Haa­pa­ran­nan tul­va­pen­ger­tä ko­ro­te­taan – Lu­pa­pro­ses­si kes­tä­nyt kaksi vuotta

09.02.2022 09:00
Pelastaisiko Saarenputaan tukkiminen Rovaniemen suurtulvien tuhoilta? Kaupunki selvittää putaan sulkua yhtenä vaihtoehtona tulvasuojelussa

Pe­las­tai­si­ko Saa­ren­pu­taan tuk­ki­mi­nen Ro­va­nie­men suur­tul­vien tu­hoil­ta? Kau­pun­ki sel­vit­tää putaan sulkua yhtenä vaih­to­eh­to­na tul­va­suo­je­lus­sa

07.10.2021 18:00 25
Tilaajille
Kittilän tulvapenkalle hintaa aiottua enemmän

Kit­ti­län tul­va­pen­kal­le hintaa aiottua enemmän

01.10.2021 18:47
Tilaajille
Miljoona euroa Lapin vesistöhankkeisiin, suurin potti Kittilän tulvasuojelun parantamiseen

Mil­joo­na euroa Lapin ve­sis­tö­hank­kei­siin, suurin potti Kit­ti­län tul­va­suo­je­lun pa­ran­ta­mi­seen

04.06.2021 15:34
Tilaajille
Vuotos-allas vaihtui tulvavalleihin  Rovaniemellä – Vallien maksajasta ja suojaustavasta saattaa olla edessä vielä iso vääntö

Vuo­tos-al­las vaihtui tul­va­val­lei­hin Ro­va­nie­mel­lä – Vallien mak­sa­jas­ta ja suo­jaus­ta­vas­ta saattaa olla edessä vielä iso vääntö

04.05.2021 06:30 13
Tilaajille
Vallit Vuotoksen sijaan
Pääkirjoitus

Vallit Vuo­tok­sen sijaan

14.04.2021 06:00 4
Tilaajille

Kittilä vuokraa maata tul­va­pen­ke­ret­tä varten – kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi vuok­ra­so­pi­muk­sen

08.09.2020 20:10
Tilaajille