Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tieliikennelaki

Oikaisu uu­ti­seen suo­ja­tie­sään­nös­tä

06.09.2021 08:34
Liikennemerkki muuttui: Saako Rovaniemen kävelykadulla ajaa polkupyörällä?

Lii­ken­ne­merk­ki muut­tui: Saako Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­la ajaa pol­ku­pyö­räl­lä?

09.06.2021 16:14 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi laki toi py­sä­köin­ti­on­gel­mia

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Tieliikennelaki täydentyi moottorikelkkailun osalta – Kelkkareitille ei ole asiaa maastopyörällä tai koiravaljakolla, ellei lisäkilpi sitä salli

Tie­lii­ken­ne­la­ki täy­den­tyi moot­to­ri­kelk­kai­lun osalta – Kelk­ka­rei­til­le ei ole asiaa maas­to­pyö­räl­lä tai koi­ra­val­ja­kol­la, ellei li­sä­kil­pi sitä salli

14.01.2021 15:23 1
Uusi tieliikennelaki täydentyy – Eduskunta lisäsi siirtymäsäännöksen, jonka mukaan alle seitsemänvuotias lapsi voi käyttää moottorikelkan matkustajana hyväksytyn suojakypärän sijasta laskettelukypärää

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki täy­den­tyy – Edus­kun­ta lisäsi siir­ty­mä­sään­nök­sen, jonka mukaan alle seit­se­män­vuo­tias lapsi voi käyttää moot­to­ri­kel­kan mat­kus­ta­ja­na hy­väk­sy­tyn suo­ja­ky­pä­rän sijasta las­ket­te­lu­ky­pä­rää

17.12.2020 16:26
Tilaajille
Ylinopeuksissa virhemaksun rajalta ei löydy sakotonta vyöhykettä, vakuuttaa poliisitarkastaja: "Ei tässä ole mitään ongelmaa"

Yli­no­peuk­sis­sa vir­he­mak­sun rajalta ei löydy sa­ko­ton­ta vyö­hy­ket­tä, va­kuut­taa po­lii­si­tar­kas­ta­ja: "Ei tässä ole mitään on­gel­maa"

19.10.2020 07:57 1
Tilaajille
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

19.10.2020 07:56 1
Tilaajille
Tiedätkö, koska talvirenkaat pitää nykyisin vaihtaa? Kokosimme kymmenen faktaa uusista rengasmääräyksistä

Tie­dät­kö, koska tal­vi­ren­kaat pitää ny­kyi­sin vaih­taa? Ko­ko­sim­me kym­me­nen faktaa uusista ren­gas­mää­räyk­sis­tä

17.10.2020 11:00
Tilaajille
Keltaiset sulkuviivat jäävät pääosin pois käytöstä – tilalle tullut valkoinen sulkuviiva on jo lyhyessä ajassa ehtinyt aiheuttaa hieman hämminkiä

Kel­tai­set sul­ku­vii­vat jäävät pääosin pois käy­tös­tä – tilalle tullut val­koi­nen sul­ku­vii­va on jo ly­hyes­sä ajassa ehtinyt ai­heut­taa hieman häm­min­kiä

21.07.2020 09:58
Tilaajille
Tieliikennelain uudistukseen kirjattiin jopa 195 uutta pykälää – poimimme niistä viisi keskeistä muutosta

Tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tuk­seen kir­jat­tiin jopa 195 uutta pykälää – poi­mim­me niistä viisi kes­keis­tä muu­tos­ta

17.06.2020 10:14
50 uutta liikennemerkkiä, vähimmäisnopeus, pyöräilijöille takavalo – uusi liikennelaki tulee voimaan tänään

50 uutta lii­ken­ne­merk­kiä, vä­him­mäis­no­peus, pyö­räi­li­jöil­le ta­ka­va­lo – uusi lii­ken­ne­la­ki tulee voimaan tänään

01.06.2020 10:18
Lukijamme listasivat taajamien vaarallisia paikkoja, pyöräilijä: varo näissä paikoissa!

Lu­ki­jam­me lis­ta­si­vat taa­ja­mien vaa­ral­li­sia paik­ko­ja, pyö­räi­li­jä: varo näissä pai­kois­sa!

31.05.2020 17:47 1
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki nostaa jarruttomien perävaunujen maksiminopeuden 100 kilometriin tunnissa – Moottori-lehti: kevytperävaunujen teknisissä vaatimuksissa voi olla kiristämisen varaa

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki nostaa jar­rut­to­mien pe­rä­vau­nu­jen mak­si­mi­no­peu­den 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa – Moot­to­ri-leh­ti: ke­vyt­pe­rä­vau­nu­jen tek­ni­sis­sä vaa­ti­muk­sis­sa voi olla ki­ris­tä­mi­sen varaa

26.05.2020 08:26
"Olen jo kuullut hiuksia nostattavista tilanteista" -Kelkkareitillä saa ajaa polkupyörällä ja koiravaljakolla – ainakin ensi kesänä

"Olen jo kuullut hiuksia nos­tat­ta­vis­ta ti­lan­teis­ta" -Kelk­ka­rei­til­lä saa ajaa pol­ku­pyö­räl­lä ja koi­ra­val­ja­kol­la – ainakin ensi kesänä

29.04.2020 09:58
Tilaajille
Tieliikennelain uudistus tarkoittaa kunnille mittavaa liikennemerkkisavottaa ja isoa laskua – Rovaniemellä pyöräteiden lisäkilvitys maksaa jopa 300 000 euroa

Tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tus tar­koit­taa kun­nil­le mit­ta­vaa lii­ken­ne­merk­ki­sa­vot­taa ja isoa laskua – Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­tei­den li­sä­kil­vi­tys maksaa jopa 300 000 euroa

19.04.2020 17:06
Tilaajille
Talvirenkaiden hankinnassa on tapahtunut huomattava muutos – etelässä hankitaan yhä enemmän kitkarenkaita, Lapissa niitä on renkaista vain noin viisi prosenttia

Tal­vi­ren­kai­den han­kin­nas­sa on ta­pah­tu­nut huo­mat­ta­va muutos – ete­läs­sä han­ki­taan yhä enemmän kit­ka­ren­kai­ta, Lapissa niitä on ren­kais­ta vain noin viisi pro­sent­tia

11.04.2020 17:13
Tilaajille