Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Taloyhtiöt
Energiavirasto: Verkkoyhtiö voi ilmoittaa asiakkaalle, jolta ollaan katkaisemassa sähköt myyjän pyynnöstä

Ener­gia­vi­ras­to: Verk­ko­yh­tiö voi il­moit­taa asiak­kaal­le, jolta ollaan kat­kai­se­mas­sa sähköt myyjän pyyn­nös­tä

05.10.2022 15:06 1
Tilaajille
Verkkoyhtiö katkaisi kemiläisen taloyhtiön sähköt varoittamatta, kun kaksi laskua meni väärään osoitteeseen

Verk­ko­yh­tiö kat­kai­si ke­mi­läi­sen ta­lo­yh­tiön sähköt va­roit­ta­mat­ta, kun kaksi laskua meni väärään osoit­tee­seen

04.10.2022 19:30 18
Tilaajille
Taloyhtiöiden siirtyminen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään on ollut tahmeaa – Maanmittauslaitos hoputtaa toimimaan ruuhkien välttämiseksi

Ta­lo­yh­tiöi­den siir­ty­mi­nen säh­köi­seen huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mään on ollut tahmeaa – Maan­mit­taus­lai­tos ho­put­taa toi­mi­maan ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si

22.09.2022 11:10
Tilaajille
Kemijärvi laittaa vuokrataloyhtiön talouden kuntoon – kaupunginhallituksen vetoomukset kuntatalouden huonoon tilanteeseen eivät saaneet riittävästi kannatusta

Ke­mi­jär­vi laittaa vuok­ra­ta­lo­yh­tiön ta­lou­den kuntoon – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­too­muk­set kun­ta­ta­lou­den huonoon ti­lan­tee­seen eivät saaneet riit­tä­väs­ti kan­na­tus­ta

30.06.2022 21:49
Tilaajille
Taloyhtiön lainassa voi muhia korkoyllätys – "Jos yksi osakkaista ei maksa omaa lainaosuuttaan, se voi jäädä muiden maksettavaksi"

Ta­lo­yh­tiön lai­nas­sa voi muhia kor­ko­yl­lä­tys – "Jos yksi osak­kais­ta ei maksa omaa lai­nao­suut­taan, se voi jäädä muiden mak­set­ta­vak­si"

25.02.2022 18:30 3
Tilaajille
Sähköpyörien akkujen lataus pyöräkellarissa on riski
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien akkujen lataus pyö­rä­kel­la­ris­sa on riski

26.10.2021 14:31
Taloyhtiö voi jäädä ilman latauspisteavustusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiö voi jäädä ilman la­taus­pis­te­avus­tus­ta

23.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Diagnoosina vähäaivoisuus?
Kolumni

Diag­noo­si­na vä­häai­voi­suus?

28.09.2021 08:00 4
Tilaajille
Rautatieläiset rakennuttivat rivitalon Rovaniemen Etelärinteelle 60 vuotta sitten – lauantaina siellä juhlitaan

Rau­ta­tie­läi­set ra­ken­nut­ti­vat ri­vi­ta­lon Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­le 60 vuotta sitten – lauan­tai­na siellä juh­li­taan

08.09.2021 08:25 1
Sähköautojen latausmahdollisuuksia laajennetaan – "Monissa taloyhtiöissä on keskusteltu latauspisteistä tai niiden hankkimisesta"

Säh­kö­au­to­jen la­taus­mah­dol­li­suuk­sia laa­jen­ne­taan – "Mo­nis­sa ta­lo­yh­tiöis­sä on kes­kus­tel­tu la­taus­pis­teis­tä tai niiden hank­ki­mi­ses­ta"

14.07.2021 19:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiön tal­li­bis­nek­ses­sä voi ta­pah­tua pu­hal­lus

28.06.2021 21:00
Tilaajille
Miepä sanon: Päädyin taloyhtiön hallitukseen vahingossa – pian innostuin kun huomasin, kuinka paljon taloyhtiön asioihin voi vaikuttaa
Kolumni

Miepä sanon: Päädyin ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­seen va­hin­gos­sa – pian in­nos­tuin kun huo­ma­sin, kuinka paljon ta­lo­yh­tiön asioi­hin voi vai­kut­taa

16.06.2021 13:38 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiön osak­kaat mukaan il­mas­to­työ­hön

01.05.2021 14:50 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun laki ei riitä

16.03.2021 05:55
Tilaajille
Lapissa ollaan tyytymättömämpiä isännöintiin kuin muualla Suomessa – "Isännöitsijän pitää olla aloitteellinen ja tavoitettavissa"

Lapissa ollaan tyy­ty­mät­tö­mäm­piä isän­nöin­tiin kuin muualla Suo­mes­sa – "I­sän­nöit­si­jän pitää olla aloit­teel­li­nen ja ta­voi­tet­ta­vis­sa"

25.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä pu­heen­joh­ta­ja kul­taa­kin kal­liim­pi

24.02.2021 04:40
Tilaajille
Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 3
Tilaajille
"Korotuksiin ei tarvitse suostua" – Isännöitsijäsopimuksista voi ja kannattaa neuvotella

"Ko­ro­tuk­siin ei tar­vit­se suos­tua" – Isän­nöit­si­jä­so­pi­muk­sis­ta voi ja kan­nat­taa neu­vo­tel­la

12.02.2021 06:42 2
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­tä py­sä­köin­nin­val­von­taa tar­vi­taan

23.01.2021 18:20
Tilaajille