Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ruokakaupat
Ruokavaras vie aiempaa isompia saaliita – kaupat yrittävät suitsia näpistyksiä asentamalla pakkauksiin varashälyttimiä

Ruo­ka­va­ras vie aiempaa isompia saa­lii­ta – kaupat yrit­tä­vät suitsia nä­pis­tyk­siä asen­ta­mal­la pak­kauk­siin va­ras­hä­lyt­ti­miä

04.10.2023 05:30 3
Tilaajille
Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan mahdollisimman laajojen palvelujen salliminen auttaa säilyttämään Lapin kaupat tulevaisuudessakin

Keskon pää­joh­ta­jan Mikko He­lan­de­rin mukaan mah­dol­li­sim­man laa­jo­jen pal­ve­lu­jen sal­li­mi­nen auttaa säi­lyt­tä­mään Lapin kaupat tu­le­vai­suu­des­sa­kin

07.09.2023 16:45
Tilaajille
Louen kaupan lopettaminen ei aja omistajien etua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Louen kaupan lo­pet­ta­mi­nen ei aja omis­ta­jien etua

24.07.2023 14:43 2
Lapissa K-ryhmän paras kehitys päivittäistavarakaupassa alkuvuonna

Lapissa K-ryh­män paras kehitys päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa al­ku­vuon­na

28.04.2023 15:05 5
Tilaajille
Kemin uusi Sale avautuu torstaina – uusi myymälä on aikaisempaa laajempi ja energiatehokkaampi

Kemin uusi Sale avautuu tors­tai­na – uusi myymälä on ai­kai­sem­paa laa­jem­pi ja ener­gia­te­hok­kaam­pi

19.04.2023 12:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hen­ne­tään päih­de­hait­to­ja, ei lisätä niitä

04.04.2023 05:00
"Erityisesti ilahduttaa tuo kylmäasema" – Rovaniemen uuden S-marketin asiakkaat ymmärtävät, että kauppa haluttiin vilkkaan liikenteen äärelle

"E­ri­tyi­ses­ti ilah­dut­taa tuo kyl­mäa­se­ma" – Ro­va­nie­men uuden S-mar­ke­tin asiak­kaat ym­mär­tä­vät, että kauppa ha­lut­tiin vilk­kaan lii­ken­teen äärelle

23.02.2023 19:45 7
Tilaajille
Uusi ruokakauppa avautuu Rovaniemen Talvitielle torstaina – hyllyt täyttyvät lakosta huolimatta

Uusi ruo­ka­kaup­pa avautuu Ro­va­nie­men Tal­vi­tiel­le tors­tai­na – hyllyt täyt­ty­vät lakosta huo­li­mat­ta

21.02.2023 10:49 3
Tilaajille
Kaupan alan lakko voi näkyä yksittäisten tuotteiden puutteena ja jonoina, arvioidaan etujärjestöstä

Kaupan alan lakko voi näkyä yk­sit­täis­ten tuot­tei­den puut­tee­na ja jo­noi­na, ar­vioi­daan etu­jär­jes­tös­tä

08.02.2023 23:27
"Onhan tämä vähän haikeaa" – Sahanperän K-market Rovaniemellä suljetaan helmikuun loppuun mennessä

"Onhan tämä vähän hai­keaa" – Sa­han­pe­rän K-mar­ket Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä

24.01.2023 13:46 3
Tilaajille
Arina harkitsee S-market Revontulen sulkemista – asiakasmäärät ja kannattavuus jäänyt tavoitellusta

Arina har­kit­see S-mar­ket Re­von­tu­len sul­ke­mis­ta – asia­kas­mää­rät ja kan­nat­ta­vuus jäänyt ta­voi­tel­lus­ta

18.11.2022 14:44 29
Tilaajille
Rovaniemen Vennivaaran ja Ylikylän asukkaiden pitkä odotus kaupasta jatkuu, sillä Gardininkujan tyhjälle tontille ei vieläkään ole tiedossa toimijaa – uusi S-market avataan Talvitielle helmikuussa

Ro­va­nie­men Ven­ni­vaa­ran ja Yli­ky­län asuk­kai­den pitkä odotus kau­pas­ta jatkuu, sillä Gar­di­nin­ku­jan tyh­jäl­le ton­til­le ei vie­lä­kään ole tie­dos­sa toi­mi­jaa – uusi S-mar­ket avataan Tal­vi­tiel­le hel­mi­kuus­sa

07.11.2022 21:18 5
Tilaajille
Jo tuntia pidempi sähkökatko voi aiheuttaa hävikkiä ruokakaupassa – marketeissa varaudutaan energiakriisiin nyt monin konstein

Jo tuntia pidempi säh­kö­kat­ko voi ai­heut­taa hä­vik­kiä ruo­ka­kau­pas­sa – mar­ke­teis­sa va­rau­du­taan ener­gia­krii­siin nyt monin kons­tein

18.10.2022 15:49 2
Tilaajille
Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina

Oletko sinäkin jo­not­ta­nut tähän pieneen kaup­paan? Ase­mies­ka­dun K-mar­ket sulkee ovensa per­jan­tai­na

29.09.2022 10:55 15
Tilaajille
Rovaniemen K-Citymarketin mittava remontti valmistui – kaupan elintarvikeosasto on nyt yli puolet suurempi kuin aiemmin

Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin mittava re­mont­ti val­mis­tui – kaupan elin­tar­vi­ke­osas­to on nyt yli puolet suu­rem­pi kuin aiemmin

28.04.2022 10:04 9
Tilaajille
Isot kaupat pärjäsivät pieniä kauppoja paremmin päivittäistavaroiden myynnissä viime vuonna

Isot kaupat pär­jä­si­vät pieniä kaup­po­ja pa­rem­min päi­vit­täis­ta­va­roi­den myyn­nis­sä viime vuonna

01.02.2022 11:30
Tilaajille
"Kyllä me tiukilla olemme" – Henkilökunnan korona-altistumiset kuormittavat ruokakauppoja, S-ryhmällä ylimääräinen kokous toimijuusvarmuudesta

"Kyllä me tiu­kil­la olemme" – Hen­ki­lö­kun­nan ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set kuor­mit­ta­vat ruo­ka­kaup­po­ja, S-ryh­mäl­lä yli­mää­räi­nen kokous toi­mi­juus­var­muu­des­ta

06.01.2022 11:15
Tilaajille
Ruokaviraston tukea sai 18 kyläkauppaa Lapissa – tuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta

Ruo­ka­vi­ras­ton tukea sai 18 ky­lä­kaup­paa Lapissa – tuen tar­koi­tus on edistää maa­seu­dun pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta

18.12.2021 15:09 3
Tilaajille
Joulukalenterit ovat tänä vuonna erityisen suosittuja – Terveellinen vaihtoehto nousi ylitse muiden

Jou­lu­ka­len­te­rit ovat tänä vuonna eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja – Ter­veel­li­nen vaih­to­eh­to nousi ylitse muiden

14.11.2021 11:00
Tilaajille
K-ryhmän myynti kasvoi hieman Lapissa – Rovaniemen K-Citymarketin laajennustyöt valmistuvat ensi keväänä

K-ryh­män myynti kasvoi hieman Lapissa – Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin laa­jen­nus­työt val­mis­tu­vat ensi keväänä

29.10.2021 16:41
Tilaajille