Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Puolustusministeriö
Valtioneuvoston ja ministeriöiden nettisivuille kohdistettu palvelunestohyökkäys tältä erää ohi

Val­tio­neu­vos­ton ja mi­nis­te­riöi­den net­ti­si­vuil­le koh­dis­tet­tu pal­ve­lun­es­to­hyök­käys tältä erää ohi

08.04.2022 15:53
Suomi lähettää Ukrainaan rynnäkkökiväärejä ja kertasinkoja – katso tallenne hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomi lä­het­tää Uk­rai­naan ryn­näk­kö­ki­vää­re­jä ja ker­ta­sin­ko­ja – katso tal­len­ne hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

28.02.2022 19:05
Ministeri Kaikkosen mukaan hävittäjien ja korvettien poikkeusrahoitus saa riittää Puolustusvoimille – "Ei realismia lähteä kyselemään uusia suuria investointeja"

Mi­nis­te­ri Kaik­ko­sen mukaan hä­vit­tä­jien ja kor­vet­tien poik­keus­ra­hoi­tus saa riittää Puo­lus­tus­voi­mil­le – "Ei rea­lis­mia lähteä ky­se­le­mään uusia suuria in­ves­toin­te­ja"

25.10.2021 19:32 2
Tilaajille
Epäilty ilmatilaloukkaus Perämerellä

Epäilty il­ma­ti­la­louk­kaus Pe­rä­me­rel­lä

15.06.2021 21:46 1
Tilaajille
Satoja lupahakemuksia ulkomaalaisten kiinteistökaupoille Suomessa – puolustusministeriö on hyväksynyt ne kaikki

Satoja lu­pa­ha­ke­muk­sia ul­ko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kau­poil­le Suo­mes­sa – puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on hy­väk­sy­nyt ne kaikki

14.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Merivoimien entinen esikuntapäällikkö on pidätetty virasta – sai kesäkuussa syytteet neljästä palvelusrikoksesta

Me­ri­voi­mien entinen esi­kun­ta­pääl­lik­kö on pi­dä­tet­ty virasta – sai ke­sä­kuus­sa syyt­teet nel­jäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta

14.08.2020 11:46
Sotalaivat syntyvät Raumalla suojassa katseilta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hitsaamassa"

So­ta­lai­vat syn­ty­vät Rau­mal­la suo­jas­sa kat­seil­ta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hit­saa­mas­sa"

03.07.2020 06:00
Tilaajille
Hävittäjähankkeessa selvitetään amerikkalaisen Lockheed Martinin risteilyohjusten jatkokäyttöä

Hä­vit­tä­jä­hank­kees­sa sel­vi­te­tään ame­rik­ka­lai­sen Lock­heed Mar­ti­nin ris­tei­ly­oh­jus­ten jat­ko­käyt­töä

13.06.2020 06:00
Puolustusministeriö pitää kommodorin väitteitä ”yksittäisenä mielipiteenä” – Rikosoikeuden asiantuntijan mukaan tarvitaan poliisin esiselvitys

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö pitää kom­mo­do­rin väit­tei­tä ”yk­sit­täi­se­nä mie­li­pi­tee­nä” – Ri­kos­oi­keu­den asian­tun­ti­jan mukaan tar­vi­taan po­lii­sin esi­sel­vi­tys

08.05.2020 17:21
Puolustusministeriö on hyväksynyt kaikki ulkomaalaisten Suomessa tekemät kiinteistökaupat – Eniten lupahakemuksia ovat jättäneet venäläiset

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on hy­väk­sy­nyt kaikki ul­ko­maa­lais­ten Suo­mes­sa tekemät kiin­teis­tö­kau­pat – Eniten lu­pa­ha­ke­muk­sia ovat jät­tä­neet ve­nä­läi­set

06.04.2020 06:00
Koronavirus viivyttää hävittäjähanketta jopa kuukausia ja voi muuttaa vuosittaisia miljardien eurojen maksuosuuksia, joista linjataan jo tässä kuussa

Ko­ro­na­vi­rus vii­vyt­tää hä­vit­tä­jä­han­ket­ta jopa kuu­kau­sia ja voi muuttaa vuo­sit­tai­sia mil­jar­dien eurojen mak­suo­suuk­sia, joista lin­ja­taan jo tässä kuussa

01.04.2020 06:00
Tilaajille
Parlamentaarinen komitea pystyyn lähiaikoina - aikaa puolitoista vuotta pohtia naisten osallistumista maanpuolustukseen

Par­la­men­taa­ri­nen komitea pystyyn lä­hi­ai­koi­na - aikaa puo­li­tois­ta vuotta pohtia naisten osal­lis­tu­mis­ta maan­puo­lus­tuk­seen

29.01.2020 09:46
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomen joukot jatkavat Irakissa toistaiseksi – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt sotilaitaan maasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suomen joukot jat­ka­vat Ira­kis­sa tois­tai­sek­si – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt so­ti­lai­taan maasta

06.01.2020 16:57
Puolustusministeriö saa torpata ulkomaalaisten maakauppoja vuoden alusta alkaen – asunnon osto lentotukikohdan tai laivaväylän varrelta voidaan evätä

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö saa torpata ul­ko­maa­lais­ten maa­kaup­po­ja vuoden alusta alkaen – asunnon osto len­to­tu­ki­koh­dan tai lai­va­väy­län var­rel­ta voidaan evätä

25.12.2019 10:59
Tilaajille
Puolustusministeriö ei kertonut henkilöstöryhmille alueellistamisselvityksestä - työntekijät äimän käkenä

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ei ker­to­nut hen­ki­lös­tö­ryh­mil­le alueel­lis­ta­mis­sel­vi­tyk­ses­tä - työn­te­ki­jät äimän käkenä

18.11.2019 13:12
Uusia lupia puolustustarvikkeiden vientiin Turkkiin ei myönnetä, mutta aikaisemmin myönnettyjä lupia ei peruta

Uusia lupia puo­lus­tus­tar­vik­kei­den vien­tiin Turk­kiin ei myön­ne­tä, mutta ai­kai­sem­min myön­net­ty­jä lupia ei peruta

25.10.2019 18:00
USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

USA jär­jes­tää ensi vuonna Eu­roo­pas­sa suu­rim­man so­ta­har­joi­tuk­sen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

11.10.2019 14:07
Tilaajille
Merivoimien korvettihankinnalle kritiikkiä hallituspuolueesta – Yrttiaho epäilee laivoja käytettävän ulkomailla

Me­ri­voi­mien kor­vet­ti­han­kin­nal­le kri­tiik­kiä hal­li­tus­puo­luees­ta – Yrt­ti­aho epäilee laivoja käy­tet­tä­vän ul­ko­mail­la

27.09.2019 17:24
Puolustusvoimain komentajan tehtävästä vastikään eläköitynyt Jarmo Lindberg nimitettiin heti teknologiafirman hallitukseen – ministeriö näytti vihreää valoa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­jan teh­tä­väs­tä vast­ikään elä­köi­ty­nyt Jarmo Lind­berg ni­mi­tet­tiin heti tek­no­lo­gia­fir­man hal­li­tuk­seen – mi­nis­te­riö näytti vihreää valoa

27.09.2019 12:26
Kaikki hävittäjäehdokkaat lentävät Suomen talvessa – Valinnan ratkaisee lopulta menestyminen sotapeleissä

Kaikki hä­vit­tä­jä­eh­dok­kaat len­tä­vät Suomen tal­ves­sa – Va­lin­nan rat­kai­see lopulta me­nes­ty­mi­nen so­ta­pe­leis­sä

22.09.2019 18:00