Ukraina
Kiirastorstaina televisiossa: Ukrainassa pelattiin karumpi peli toisen maailmansodan päivinä

Kii­ras­tors­tai­na te­le­vi­sios­sa: Uk­rai­nas­sa pe­lat­tiin karumpi peli toisen maail­man­so­dan päivinä

01.04.2021 16:00
Tilaajille

USA huo­les­tui ve­nä­läis­jouk­ko­jen liik­keis­tä Uk­rai­nan lähellä ja Kri­mil­lä

01.04.2021 12:02 1
Analyysi: Kuinka varastaa maata naapurilta onnistuneesti – Putinin tuplaoperaatio toimii Ukrainassa yhä vain: Krim on osa Venäjää ja Donbassissa sota jatkuu

Ana­lyy­si: Kuinka va­ras­taa maata naa­pu­ril­ta on­nis­tu­nees­ti – Putinin tup­la­ope­raa­tio toimii Uk­rai­nas­sa yhä vain: Krim on osa Venäjää ja Don­bas­sis­sa sota jatkuu

19.03.2021 18:30
Tilaajille
Tshernobylin saastuneen maa-aineksen kaivaukset herättävät pelkoa – Vaarassa on myös "Euroopan Amazon"

Tsher­no­by­lin saas­tu­neen maa-ai­nek­sen kai­vauk­set he­rät­tä­vät pelkoa – Vaa­ras­sa on myös "Eu­roo­pan Amazon"

07.01.2021 11:26
Tilaajille
Venäjä pitää Valko-Venäjää ja Ukrainaa venäläisen maailman rakennuspalikkoina – näin maiden tilanne eroaa toisistaan

Venäjä pitää Val­ko-Ve­nä­jää ja Uk­rai­naa ve­nä­läi­sen maail­man ra­ken­nus­pa­lik­koi­na – näin maiden tilanne eroaa toi­sis­taan

18.08.2020 20:17
Tilaajille
Mies kaappasi linja-auton ja 13 ihmistä Ukrainassa – tilanne ratkesi, kun presidentti mainosti dokumenttia somessaan

Mies kaap­pa­si lin­ja-au­ton ja 13 ihmistä Uk­rai­nas­sa – tilanne rat­ke­si, kun pre­si­dent­ti mai­nos­ti do­ku­ment­tia so­mes­saan

22.07.2020 13:31
Thaimaa lykkäsi päätöstä poimijoiden pääsystä Suomeen – aika käy olemattomiin, sillä marjasesonki alkaa jo pohjoisen soilla ja pian etelässä

Thaimaa lykkäsi pää­tös­tä poi­mi­joi­den pää­sys­tä Suomeen – aika käy ole­mat­to­miin, sillä mar­ja­se­son­ki alkaa jo poh­joi­sen soilla ja pian ete­läs­sä

10.07.2020 14:44 2
Tutkija: Suomi myy Ukrainalle vain "tarpeeksi harmittomia" puolustustarvikkeita, ulkoministeriön mukaan Ukrainaa kohdellaan samoin kuin muitakin

Tut­ki­ja: Suomi myy Uk­rai­nal­le vain "tar­peek­si har­mit­to­mia" puo­lus­tus­tar­vik­kei­ta, ul­ko­mi­nis­te­riön mukaan Uk­rai­naa koh­del­laan samoin kuin mui­ta­kin

24.06.2020 18:50
Ukrainalainen poliitikko uskoo sotilaalliseen yhteistyöhön: "Venäjä ei lähde Itä-Ukrainasta ennen kuin valtatasapaino alueella muuttuu"

Uk­rai­na­lai­nen po­lii­tik­ko uskoo so­ti­laal­li­seen yh­teis­työ­hön: "Venäjä ei lähde Itä-Uk­rai­nas­ta ennen kuin val­ta­ta­sa­pai­no alueel­la muut­tuu"

13.06.2020 07:00
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 1
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34
Ulkoministeri Haavisto Ukrainan ratkaisusta päästää kausityöntekijöitä Suomeen: "Paine kasvoi suureksi, koska työsopimuksia oli jo voimassa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Uk­rai­nan rat­kai­sus­ta päästää kau­si­työn­te­ki­jöi­tä Suo­meen: "Paine kasvoi suu­rek­si, koska työ­so­pi­muk­sia oli jo voi­mas­sa"

05.05.2020 16:35
MTK: Kausityöntekijöitä lennätetään Ukrainasta Suomeen jo torstaina – Yhä useampi on ehtinyt järjestää matkansa Valko-Venäjän kautta

MTK: Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä len­nä­te­tään Uk­rai­nas­ta Suomeen jo tors­tai­na – Yhä useampi on ehtinyt jär­jes­tää mat­kan­sa Val­ko-Ve­nä­jän kautta

04.05.2020 19:00
MT: Ukraina ei enää päästä kansalaisiaan kausityöhön ulkomaille – Suomeen ehti saapua vain yksi kausityölento

MT: Ukraina ei enää päästä kan­sa­lai­siaan kau­si­työ­hön ul­ko­mail­le – Suomeen ehti saapua vain yksi kau­si­työ­len­to

26.04.2020 17:52
Julkinen liikenne on keskeytetty ja ravintolat suljettu Ukrainassa, jossa on virallisten tilastojen mukaan alle 20 koronatapausta

Jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty ja ra­vin­to­lat sul­jet­tu Uk­rai­nas­sa, jossa on vi­ral­lis­ten ti­las­to­jen mukaan alle 20 ko­ro­na­ta­paus­ta

19.03.2020 12:28
Ukrainassa alas ammutun malesialaiskoneen tapaus oikeuteen – syytettyjen ei odoteta ilmaantuvan paikalle

Uk­rai­nas­sa alas ammutun ma­le­sia­lais­ko­neen tapaus oi­keu­teen – syy­tet­ty­jen ei odoteta il­maan­tu­van pai­kal­le

09.03.2020 08:00
Ukrainan pääministeri jätti eronpyynnön – julkisuuteen vuosi äänite, jolla pääministeri arvosteli presidentti Zelenskyitä

Uk­rai­nan pää­mi­nis­te­ri jätti eron­pyyn­nön – jul­ki­suu­teen vuosi äänite, jolla pää­mi­nis­te­ri ar­vos­te­li pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi­tä

17.01.2020 14:29
Valtiollisten toimijoiden alas ampumia matkustajakoneita on pitkä ja karmaiseva lista

Val­tiol­lis­ten toi­mi­joi­den alas ampumia mat­kus­ta­ja­ko­nei­ta on pitkä ja kar­mai­se­va lista

11.01.2020 12:02
Tilaajille
Yhdysvallat: Iran pudotti ohjuksillaan 176 ihmisen hengen vieneen ukrainalaiskoneen vahingossa alas

Yh­dys­val­lat: Iran pudotti oh­juk­sil­laan 176 ihmisen hengen vieneen uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa alas

09.01.2020 21:31
Tilaajille
Iranin lentoturman uhrien joukossa myös ruotsalaisia

Iranin len­to­tur­man uhrien jou­kos­sa myös ruot­sa­lai­sia

08.01.2020 10:38