Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ukraina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi täysin eri­lais­ta maata

27.11.2023 05:00 8
Ukrainalainen Anna pakkosiirrettiin Kemijärvelle perjantaina – myöhemmin päätös peruttiin, mutta perhe pääsee palaamaan Ouluun ehkä vasta tammikuussa

Uk­rai­na­lai­nen Anna pak­ko­siir­ret­tiin Ke­mi­jär­vel­le per­jan­tai­na – myö­hem­min päätös pe­rut­tiin, mutta perhe pääsee pa­laa­maan Ouluun ehkä vasta tam­mi­kuus­sa

25.11.2023 21:45 50
Tilaajille
Näkökulma: Ukraina ylitti suuren virran ja kurittaa Krimin miehittäjiä kaukaa – Seuraa loppuvuodesta: Kestääkö venäläisten sotilaiden linnoitus?

Nä­kö­kul­ma: Ukraina ylitti suuren virran ja ku­rit­taa Krimin mie­hit­tä­jiä kaukaa – Seuraa lop­pu­vuo­des­ta: Kes­tää­kö ve­nä­läis­ten so­ti­lai­den lin­noi­tus?

18.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Kun Venäjän miehitysjoukot rynnivät kaupunkiin, Etelä-Ukrainan taiteen helmi – Hersonin taidemuseo ­– joutui tietoisen tuhon ja ryöväämisen kohteeksi

Kun Venäjän mie­hi­tys­jou­kot ryn­ni­vät kau­pun­kiin, Ete­lä-Uk­rai­nan taiteen helmi – Her­so­nin tai­de­mu­seo – joutui tie­toi­sen tuhon ja ryö­vää­mi­sen koh­teek­si

04.11.2023 08:00
Tilaajille
Lääkintämies Lassie palasi etulinjaan yhdeksän Pohjois-Suomessa vietetyn kuukauden jälkeen, eikä tiedä tuleeko elävänä takaisin

Lää­kin­tä­mies Lassie palasi etu­lin­jaan yh­dek­sän Poh­jois-Suo­mes­sa vie­te­tyn kuu­kau­den jäl­keen, eikä tiedä tuleeko elävänä ta­kai­sin

02.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Ukraina on taistellut yli 580 päivää tuhoamissotaa vastaan – Sotareportteri Andrij Dubchakin kuvat näyttävät, miten ihmisten elämä muuttui

Ukraina on tais­tel­lut yli 580 päivää tu­hoa­mis­so­taa vastaan – So­ta­re­port­te­ri Andrij Dubc­ha­kin kuvat näyt­tä­vät, miten ih­mis­ten elämä muuttui

01.10.2023 12:36 1
Tilaajille
Auttamassa Ukrainassa – lappilainen ensihoitaja Kirsi Pääkkö työskenteli puoli vuotta Ukrainassa osana Punaisen Ristin avustusdelegaatiota

Aut­ta­mas­sa Uk­rai­nas­sa – lap­pi­lai­nen en­si­hoi­ta­ja Kirsi Pääkkö työs­ken­te­li puoli vuotta Uk­rai­nas­sa osana Pu­nai­sen Ristin avus­tus­de­le­gaa­tio­ta

24.09.2023 16:55 2
Tilaajille
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

16.09.2023 08:00
Tilaajille
Presidentti Niinistö varoittaa ydinaseiden uhista herkässä sotatilanteessa – "Atomiaseiden käytön uhka on valtava, ja se tarkoittaisi sitten loppua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa ydin­asei­den uhista her­käs­sä so­ta­ti­lan­tees­sa – "A­to­mia­sei­den käytön uhka on val­ta­va, ja se tar­koit­tai­si sitten loppua"

07.09.2023 14:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ukraina suur­val­ta­unel­man uhkana

02.09.2023 05:00 1
Prigozhinin kuolema jätti pohjoismaille uhan perinnöksi – Suomi harkitsee Wagner-pomon luovutusta Ukrainalle, Norjassa ex-komentaja myhäilee haastatteluissa

Pri­go­zhi­nin kuolema jätti poh­jois­mail­le uhan pe­rin­nök­si – Suomi har­kit­see Wag­ner-po­mon luo­vu­tus­ta Uk­rai­nal­le, Nor­jas­sa ex-ko­men­ta­ja my­häi­lee haas­tat­te­luis­sa

28.08.2023 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan sotaa ei voi verrata toisen maail­man­so­dan tais­te­lui­hin

08.08.2023 05:00
Suomalaisyritykset valmistautuvat Ukrainan jälleenrakentamiseen – ukrainalaisjohtaja kertoo, miten markkinoille voi päästä

Suo­ma­lais­yri­tyk­set val­mis­tau­tu­vat Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen – uk­rai­na­lais­joh­ta­ja kertoo, miten mark­ki­noil­le voi päästä

23.07.2023 18:30 4
Tilaajille
Analyysi: Ukraina hakee samaan Nato-porstuaan Ruotsin kanssa – Vilnan huippukokous paaluttaa Ukrainan Nato-tietä, kutsuu Ruotsin odotushuoneesta ja vahvistaa puolustusta Venäjää vastaan

Ana­lyy­si: Ukraina hakee samaan Na­to-pors­tuaan Ruotsin kanssa – Vilnan huip­pu­ko­kous paa­lut­taa Uk­rai­nan Na­to-tie­tä, kutsuu Ruotsin odo­tus­huo­nees­ta ja vah­vis­taa puo­lus­tus­ta Venäjää vastaan

09.07.2023 18:30 1
Tilaajille
Suurlähettiläs Mikko Hautala näkee Ukrainan Nato-tien etenevän – "Vilnan kokouksessa Nato päivittää puolustusajattelunsa vastaamaan sodan aiheuttamaa tilannetta"

Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala näkee Uk­rai­nan Na­to-tien ete­ne­vän – "Vilnan ko­kouk­ses­sa Nato päi­vit­tää puo­lus­tus­ajat­te­lun­sa vas­taa­maan sodan ai­heut­ta­maa ti­lan­net­ta"

07.07.2023 21:59
Tilaajille
Kaksimetrinen vesimassa peitti Alena Maljarenkon kotitalon Hersonissa – "Kaikki huonekalut on heitettävä pois ja vaatteet desinfioitava moneen kertaan"

Kak­si­met­ri­nen ve­si­mas­sa peitti Alena Mal­ja­ren­kon ko­ti­ta­lon Her­so­nis­sa – "Kaikki huo­ne­ka­lut on hei­tet­tä­vä pois ja vaat­teet de­sin­fioi­ta­va moneen ker­taan"

01.07.2023 14:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nal­le kyllä, muulle li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le ei

26.06.2023 06:00
Wagner-pomo väittää taistelijoidensa ottaneen haltuun Venäjän sotilaskohteita Rostovissa – vannoo kaatavansa Venäjän sotilasjohdon

Wag­ner-po­mo väittää tais­te­li­joi­den­sa ot­ta­neen haltuun Venäjän so­ti­las­koh­tei­ta Ros­to­vis­sa – vannoo kaa­ta­van­sa Venäjän so­ti­las­joh­don

24.06.2023 09:15 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­ta­lon­yh­teys Uk­rai­naan

13.06.2023 04:00
Analyysi: Ekokatastrofi toteutui ja juomavesi vaarantuu myös Krimiltä – Ukraina pitää Kahovkan jättipadon räjäytystä epätoivoisen Venäjän terrori-iskuna

Ana­lyy­si: Eko­ka­tast­ro­fi to­teu­tui ja juo­ma­ve­si vaa­ran­tuu myös Kri­mil­tä – Ukraina pitää Ka­hov­kan jät­ti­pa­don rä­jäy­tys­tä epä­toi­voi­sen Venäjän ter­ro­ri-is­ku­na

06.06.2023 15:32
Tilaajille