Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Pohjoismaat
Eduskunnasta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie

07.02.2024 15:35
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden huippukokoukseen Helsinkiin – Niinistö: Yhdysvallat pitää tärkeänä pohjoismaista suhdetta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden huip­pu­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin – Nii­nis­tö: Yh­dys­val­lat pitää tär­keä­nä poh­jois­mais­ta suh­det­ta

02.07.2023 19:36 2
EK paimentaa pohjoisen investointeja
Kolumni

EK pai­men­taa poh­joi­sen in­ves­toin­te­ja

01.05.2023 05:00 7
Analyysi: Pohjolan tuki Ukrainalle saa ison hatunnoston – Presidentti Zelenskyi nimesi Nato-Suomen esimerkiksi lännen päätöksenteosta, jolla ei haeta pikavoittoja

Ana­lyy­si: Poh­jo­lan tuki Uk­rai­nal­le saa ison ha­tun­nos­ton – Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi nimesi Na­to-Suo­men esi­mer­kik­si lännen pää­tök­sen­teos­ta, jolla ei haeta pi­ka­voit­to­ja

01.05.2023 09:47 2
Tilaajille
Pohjoismaiden neuvosto keskustelee viikonloppuna ammatillisesta koulutuksesta Haaparannalla

Poh­jois­mai­den neu­vos­to kes­kus­te­lee vii­kon­lop­pu­na am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta Haa­pa­ran­nal­la

24.03.2023 13:08
Tilaajille
Pohjoisen isot investoinnit ovat yhä selvemmin kiinni työvoimasta, kertoo Lapin kauppakamarin raportti

Poh­joi­sen isot in­ves­toin­nit ovat yhä sel­vem­min kiinni työ­voi­mas­ta, kertoo Lapin kaup­pa­ka­ma­rin ra­port­ti

15.02.2023 15:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­ne­oi­keus am­mat­ti­lii­toil­le

14.10.2022 05:00
Tilaajille
Analyysi: Energiajätti Norja hyötyy Nato-Suomesta – Venäjän-raja ja uhattu arktinen alue yhdistävät Suomea ja Norjaa

Ana­lyy­si: Ener­gia­jät­ti Norja hyötyy Na­to-Suo­mes­ta – Ve­nä­jän-ra­ja ja uhattu ark­ti­nen alue yh­dis­tä­vät Suomea ja Norjaa

10.10.2022 15:25
Tilaajille
Suomi on viittä vaille Nato-maa, mutta silti keskustelu jäsenyydestä on jäissä
Pääkirjoitus

Suomi on viittä vaille Na­to-maa, mutta silti kes­kus­te­lu jä­se­nyy­des­tä on jäissä

27.10.2021 05:00 23
Tilaajille
Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ehdokkaat on julkistettu – Suomen palkintolautakunnan valinta on runollinen Ensilumi

Poh­jois­mai­den neu­vos­ton elo­ku­va­pal­kin­non eh­dok­kaat on jul­kis­tet­tu – Suomen pal­kin­to­lau­ta­kun­nan valinta on ru­nol­li­nen En­si­lu­mi

24.08.2021 15:20
Tilaajille
Suomi ja Norja – yhtä suurta pohjoismaista perhettä?
Kolumni

Suomi ja Norja – yhtä suurta poh­jois­mais­ta per­het­tä?

23.06.2021 07:00
Tilaajille
Ruotsi sallii ulkomaalaisen mökinomistajan hakea henkilöllisyyden vahvistavan tunnuksen – Päätös helpottaa palvelusopimusten tekoa

Ruotsi sallii ul­ko­maa­lai­sen mö­kin­omis­ta­jan hakea hen­ki­löl­li­syy­den vah­vis­ta­van tun­nuk­sen – Päätös hel­pot­taa pal­ve­lu­so­pi­mus­ten tekoa

20.05.2021 13:37 1
Tilaajille
Tuplakansalaisuus on nyt kovaa valuuttaa rajalla – Ruotsin kansalaisuuden saa nopeasti ja halvalla, Suomessa tilanne on päinvastainen

Tup­la­kan­sa­lai­suus on nyt kovaa va­luut­taa rajalla – Ruotsin kan­sa­lai­suu­den saa no­peas­ti ja hal­val­la, Suo­mes­sa tilanne on päin­vas­tai­nen

24.04.2021 11:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkein aika lu­nas­taa di­gi-lu­paus

20.03.2021 05:24
Tilaajille
Yhteispohjoismainen rokoteohjelma seuraava askel?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­poh­jois­mai­nen ro­ko­te­oh­jel­ma seu­raa­va askel?

20.02.2021 05:01
Tilaajille
Raja-asukkailta kysyttiin korona-ajan huolista, ja suurin niistä koski maiden erilaisia rajoituksia – Rajaesteneuvosto: "Työn vuoksi kulkeville tilanne on kohtuuton"

Ra­ja-asuk­kail­ta ky­syt­tiin ko­ro­na-ajan huo­lis­ta, ja suurin niistä koski maiden eri­lai­sia ra­joi­tuk­sia – Ra­jaes­te­neu­vos­to: "Työn vuoksi kul­ke­vil­le tilanne on koh­tuu­ton"

12.02.2021 08:57 4
Tilaajille

Pa­la­taan­ko Poh­jois­mai­den välillä enää koskaan va­paa­seen liik­ku­vuu­teen – Pa­la­taan, mutta aikaa se vie, sanoo yh­teis­työ­mi­nis­te­ri

03.02.2021 17:10 1
Tilaajille
Ruotsi ei suunnittele koronapotilaiden lähettämistä Suomeen – sairaalat ovat sinnitelleet henkilökunnan ylitöillä

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

16.01.2021 06:00
Matkailuväki uskoo, että matkustus Pohjoismaihin elpyy ensimmäisenä koronan jälkeen: "Lähialueilta on helppoa palata tarvittaessa kotiin Suomeen"

Mat­kai­lu­vä­ki uskoo, että mat­kus­tus Poh­jois­mai­hin elpyy en­sim­mäi­se­nä koronan jäl­keen: "Lä­hia­lueil­ta on helppoa palata tar­vit­taes­sa kotiin Suo­meen"

30.12.2020 07:00
Tilaajille
Ruotsin koronavirustartunnoissa raju piikki – nyt alkoi syyttely hitaasta torjunnasta

Ruotsin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­sa raju piikki – nyt alkoi syyt­te­ly hi­taas­ta tor­jun­nas­ta

11.11.2020 14:49