Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Huippukokoukset
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden huippukokoukseen Helsinkiin – Niinistö: Yhdysvallat pitää tärkeänä pohjoismaista suhdetta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden huip­pu­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin – Nii­nis­tö: Yh­dys­val­lat pitää tär­keä­nä poh­jois­mais­ta suh­det­ta

02.07.2023 19:36 2
Maapallon pelastamisessa ei ole enää puheiden, vaan tekojen aika
Pääkirjoitus

Maa­pal­lon pe­las­ta­mi­ses­sa ei ole enää pu­hei­den, vaan tekojen aika

02.11.2021 05:00 13
Tilaajille
Analyysi: Helsingin jääminen ilman huipputapaamista oli odotettua – yksittäisestä maasta ei haluta vakituista kokouspaikkaa

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin jää­mi­nen ilman huip­pu­ta­paa­mis­ta oli odo­tet­tua – yk­sit­täi­ses­tä maasta ei haluta va­ki­tuis­ta ko­kous­paik­kaa

26.05.2021 20:28
Tilaajille
Putinin neuvonantaja: Huippukokous Bidenin kanssa voisi järjestyä kesäkuussa

Putinin neu­vo­nan­ta­ja: Huip­pu­ko­kous Bidenin kanssa voisi jär­jes­tyä ke­sä­kuus­sa

25.04.2021 15:22
Rovaniemi tarjoutuu isännöimään Putinin ja Bidenin tapaamista – "Meillä on jo kokemusta"

Ro­va­nie­mi tar­jou­tuu isän­nöi­mään Putinin ja Bidenin ta­paa­mis­ta – "Meillä on jo ko­ke­mus­ta"

24.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Bidenin ja Putinin huipputapaamisen tiellä on monta kompastuskiveä – Mistä Helsingissä oikein sovittaisiin?

Bidenin ja Putinin huip­pu­ta­paa­mi­sen tiellä on monta kom­pas­tus­ki­veä – Mistä Hel­sin­gis­sä oikein so­vit­tai­siin?

19.04.2021 22:48
Tilaajille
Uutisanalyysi: Sauli Niinistö haluaisi yhä isännöidä arktista huippukokousta, mutta voiko se onnistua? – Sotilaiden tulo neuvottelupöytään olisi riski, turvallisin puheenaihe puolestaan ilmastonmuutos

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sauli Nii­nis­tö ha­luai­si yhä isän­nöi­dä ark­tis­ta huip­pu­ko­kous­ta, mutta voiko se on­nis­tua? – So­ti­lai­den tulo neu­vot­te­lu­pöy­tään olisi riski, tur­val­li­sin pu­heen­ai­he puo­les­taan il­mas­ton­muu­tos

10.04.2021 07:50
Tilaajille
G20-maiden johtajat vetosivat solidaarisuuteen – "On vältettävä tilanne, jossa vain rikkaat voivat suojautua viruksilta"

G20-mai­den joh­ta­jat ve­to­si­vat so­li­daa­ri­suu­teen – "On väl­tet­tä­vä ti­lan­ne, jossa vain rikkaat voivat suo­jau­tua vi­ruk­sil­ta"

22.11.2020 13:07
EU-johtajat ratkovat ylimääräisessä huippukokouksessa Valko-Venäjän ja Turkin kysymyksiä

EU-joh­ta­jat rat­ko­vat yli­mää­räi­ses­sä huip­pu­ko­kouk­ses­sa Val­ko-Ve­nä­jän ja Turkin ky­sy­myk­siä

01.10.2020 13:26
Ulkoministerikokouksen livelähetys kiinnosti rovaniemeläisiä – kaupunkikuvassa kokous näkyi poliisipartioiden ja pukumiesten suurena määränä

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tys kiin­nos­ti ro­va­nie­me­läi­siä – kau­pun­ki­ku­vas­sa kokous näkyi po­lii­si­par­tioi­den ja pu­ku­mies­ten suurena määränä

07.05.2019 14:19

Pompeo ulotti kamp­pai­lun ark­ti­sel­le alueel­le – kiista Venäjän kanssa jat­ku­nee var­si­nai­ses­sa ko­kouk­ses­sa tänään

07.05.2019 08:17
Tilaajille
Rovaniemen kenttä täyttyy kansainvälisistä koneista – Sergei Lavrov saapui kentälle iltapäivällä

Ro­va­nie­men kenttä täyttyy kan­sain­vä­li­sis­tä ko­neis­ta – Sergei Lavrov saapui ken­täl­le il­ta­päi­väl­lä

06.05.2019 19:41
Poliisien poikkeuksellisen suuri määrä kiinnitti huomiota

Po­lii­sien poik­keuk­sel­li­sen suuri määrä kiin­nit­ti huo­mio­ta

06.05.2019 18:03
Tilaajille

His­to­rial­li­sen kovaa puhetta Lapissa – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri Mike Pompeo syytti Venäjää ja Kiinaa: "Ha­luam­me­ko Jää­me­res­tä uuden Ete­lä-Kii­nan meren?"

06.05.2019 15:23
Tunnistatko tätä enää jäähalliksi? Lappi Areena muuttui täysin Rovaniemen historian tärkeimpään kokoukseen – paikallinen yritys tekee arvovieraidenkin ruoat, katso menu

Tun­nis­tat­ko tätä enää jää­hal­lik­si? Lappi Areena muuttui täysin Ro­va­nie­men his­to­rian tär­keim­pään ko­kouk­seen – pai­kal­li­nen yritys tekee ar­vo­vie­rai­den­kin ruoat, katso menu

05.05.2019 19:39
Tilaajille
Arktisen neuvoston ulkoministerien kokous vaikuttaa Rovaniemen liikenteeseen maanantaina ja tiistaina – valmisteluja tehdään jo sunnuntai-iltana

Ark­ti­sen neu­vos­ton ul­ko­mi­nis­te­rien kokous vai­kut­taa Ro­va­nie­men lii­ken­tee­seen maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na – val­mis­te­lu­ja tehdään jo sun­nun­tai-il­ta­na

05.05.2019 18:21
Katseet kääntyvät Pompeon ja Lavrovin kohtaamiseen Rovaniemellä – tällaisia he ovat ja näistä aiheista he todennäköisesti keskustelevat

Katseet kään­ty­vät Pompeon ja Lav­ro­vin koh­taa­mi­seen Ro­va­nie­mel­lä – täl­lai­sia he ovat ja näistä ai­heis­ta he to­den­nä­köi­ses­ti kes­kus­te­le­vat

05.05.2019 10:10
Tilaajille
Arktisen neuvoston kokous aiheuttaa liikennekatkoksia Rovaniemellä – Yhdysvaltain ulkoministeri tuo mukanaan omat turvamiehet ja autot

Ark­ti­sen neu­vos­ton kokous ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri tuo mu­ka­naan omat tur­va­mie­het ja autot

01.05.2019 08:00
Suurvaltojen ministerit saapuvat Rovaniemelle – kaupungissa vietetään toukokuussa arktisten kokousten superviikkoa

Suur­val­to­jen mi­nis­te­rit saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le – kau­pun­gis­sa vie­te­tään tou­ko­kuus­sa ark­tis­ten ko­kous­ten su­per­viik­koa

26.04.2019 07:30
Mike Pompeo ja Sergei Lavrov Lappi Areenalle toukokuussa? – Tämän kaiken korkean tason kokous vaatii

Mike Pompeo ja Sergei Lavrov Lappi Aree­nal­le tou­ko­kuus­sa? – Tämän kaiken korkean tason kokous vaatii

04.04.2019 11:00
Tilaajille