Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perämeri
Kemin Ajoksen satamassa olisi heti laituripaikka jäänmurtajalle – Helsingissä ja Kotkassa kesät jäänmurtajiaan säilyttävä Arctia on valmis keskustelemaan muista sijoituspaikoista

Kemin Ajoksen sa­ta­mas­sa olisi heti lai­tu­ri­paik­ka jään­mur­ta­jal­le – Hel­sin­gis­sä ja Kot­kas­sa kesät jään­mur­ta­jiaan säi­lyt­tä­vä Arctia on valmis kes­kus­te­le­maan muista si­joi­tus­pai­kois­ta

01.12.2023 16:30 2
Tilaajille
"Suurin vaikutus on kalastuksen kestolla ja rysien määrillä" – pienenevän kalastuskiintiön vaikutuksia nousulohien määrään Tornionjoella on vielä vaikea arvioida

"Suurin vai­ku­tus on ka­las­tuk­sen kes­tol­la ja rysien mää­ril­lä" – pie­ne­ne­vän ka­las­tus­kiin­tiön vai­ku­tuk­sia nou­su­lo­hien määrään Tor­nion­joel­la on vielä vaikea ar­vioi­da

25.10.2023 12:36 13
Tilaajille
Perämeren jäätyminen on alkanut Tornion edustalta – tavallisesti jäätyminen alkaa vasta marraskuussa

Pe­rä­me­ren jää­ty­mi­nen on alkanut Tornion edus­tal­ta – ta­val­li­ses­ti jää­ty­mi­nen alkaa vasta mar­ras­kuus­sa

24.10.2023 16:45 1
Tilaajille
Hylkeet tuhoavat uhanalaiset kalat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hylkeet tu­hoa­vat uhan­alai­set kalat

17.10.2023 05:00 6
Satelliittipaikannus ja tekoäly helpottavat laivojen kulkua jäässä ja pimeässä – jäänmurtaja Sampo mukana tutkimuksessa

Sa­tel­liit­ti­pai­kan­nus ja tekoäly hel­pot­ta­vat lai­vo­jen kulkua jäässä ja pi­meäs­sä – jään­mur­ta­ja Sampo mukana tut­ki­muk­ses­sa

03.10.2023 08:43
Tilaajille
Merimetso yleistyi Perämerellä – etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

15.09.2023 16:41 5
Tilaajille
Pohjanlahdelle esitetään lohestuskieltoa ensi vuodelle – Perämerellä kalastusta ei kiellettäisi, mutta sitä rajoitettaisiin

Poh­jan­lah­del­le esi­te­tään lo­hes­tus­kiel­toa ensi vuo­del­le – Pe­rä­me­rel­lä ka­las­tus­ta ei kiel­let­täi­si, mutta sitä ra­joi­tet­tai­siin

30.08.2023 17:04 5
Tilaajille
Silakan pyyntikielto vaikuttaisi myös Perämerellä, sillä osa kalastajista on täysin sen varassa – Maa- ja metsätalousministeri Essayah pitää esitystä suhteettomana ja kohtuuttomana

Silakan pyyn­ti­kiel­to vai­kut­tai­si myös Pe­rä­me­rel­lä, sillä osa ka­las­ta­jis­ta on täysin sen varassa – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Essayah pitää esi­tys­tä suh­teet­to­ma­na ja koh­tuut­to­ma­na

30.08.2023 17:03 7
Tilaajille
"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kylmänä" – torniolainen Antti Pallari harjoittelee meripelastusaluksen perämieheksi ja heittäytyy vauhdissa mereen

"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kyl­mä­nä" – tor­nio­lai­nen Antti Pallari har­joit­te­lee me­ri­pe­las­tus­aluk­sen pe­rä­mie­hek­si ja heit­täy­tyy vauh­dis­sa mereen

26.08.2023 05:00
Tilaajille
Lapin joista ja puroista löytyy yllättävän paljon elämää – Mikko Kytökorpi painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan, koska hän haluaa näyttää sen kaikille

Lapin joista ja pu­rois­ta löytyy yl­lät­tä­vän paljon elämää – Mikko Ky­tö­kor­pi painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan, koska hän haluaa näyttää sen kai­kil­le

05.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Perämeren lammaspaimenella on leppoisaa, kun lampaatkin huolehtivat itse itsestään – Tällainen oli lomaviikko Suomen vähiten vieraillussa kansallispuistossa

Pe­rä­me­ren lam­mas­pai­me­nel­la on lep­poi­saa, kun lam­paat­kin huo­leh­ti­vat itse it­ses­tään – Täl­lai­nen oli lo­ma­viik­ko Suomen vähiten vie­rail­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa

25.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Joutomaaksi jääneestä vanhasta satamasta kaavailtiin kerrostalolähiötä, mutta siitä tehtiinkin kesäparatiisi – Nyt sisäsatama on keidas keskellä Kemiä

Jou­to­maak­si jää­nees­tä van­has­ta sa­ta­mas­ta kaa­vail­tiin ker­ros­ta­lo­lä­hiö­tä, mutta siitä teh­tiin­kin ke­sä­pa­ra­tii­si – Nyt si­sä­sa­ta­ma on keidas kes­kel­lä Kemiä

24.06.2023 12:43 7
Tilaajille
Perämeren suurpeto piinaa Suomen kovimpia lohenpyytäjiä – nyt Kemin kalastajat panevat toivonsa "vedenalaisiin vahtikoiriin", jotka maksavat 16 000 euroa kappale

Pe­rä­me­ren suur­pe­to piinaa Suomen ko­vim­pia lo­hen­pyy­tä­jiä – nyt Kemin ka­las­ta­jat panevat toi­von­sa "ve­de­na­lai­siin vah­ti­koi­riin", jotka mak­sa­vat 16 000 euroa kappale

23.06.2023 05:00 17
Tilaajille
Näin ikiaikaisesta arvoriistasta tehtiin hyljeksitty haittaeläin
Kolumni

Näin iki­ai­kai­ses­ta ar­vo­riis­tas­ta tehtiin hyl­jek­sit­ty hait­ta­eläin

22.06.2023 05:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää pal­ve­lu­ja mat­kai­luun

10.06.2023 05:00
Tilaajille
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Otso palasi ajoissa satamaan – leuto sää teki jäänmurtokaudesta tavallista lyhemmän ja merten jääpeitteestä ohkaisen

Otso palasi ajoissa sa­ta­maan – leuto sää teki jään­mur­to­kau­des­ta ta­val­lis­ta ly­hem­män ja merten jää­peit­tees­tä oh­kai­sen

02.06.2023 15:00
Tilaajille
Mereen Kemin ja Kalixin välille upotetaan kymmeniä tarkkoja kuuntelulaitteita uhanalaisten kalalajien pelastamiseksi

Mereen Kemin ja Kalixin välille upo­te­taan kym­me­niä tark­ko­ja kuun­te­lu­lait­tei­ta uhan­alais­ten ka­la­la­jien pe­las­ta­mi­sek­si

01.06.2023 16:53
Tilaajille
Saarten sahat uhkaavat unohtua
Kolumni

Saarten sahat uh­kaa­vat unohtua

17.05.2023 05:26 1
Yksi jäänmurtaja auttaa vielä liikennettä Perämerellä – viimeisetkin jäät sulavat kesäkuun alkupuolella

Yksi jään­mur­ta­ja auttaa vielä lii­ken­net­tä Pe­rä­me­rel­lä – vii­mei­set­kin jäät sulavat ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la

16.05.2023 10:51
Tilaajille