Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kyselytutkimus
Kysely: hakkuista pidättäytyminen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 prosenttia vastaajista ehdottomasti kannattaa tai vastustaa ehdotusta

Kysely: hak­kuis­ta pi­dät­täy­ty­mi­nen valtion mailla jakaa kansan kahtia – 17 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa tai vas­tus­taa eh­do­tus­ta

23.05.2023 17:30 3
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssota ja sitä seurannut Euroopan energiakriisi ovat tehneet suomalaista ydinvoimamyönteisiä– poliitikot seurannevat pian perässä
Pääkirjoitus

Venäjän hyök­käys­so­ta ja sitä seu­ran­nut Eu­roo­pan ener­gia­krii­si ovat tehneet suo­ma­lais­ta ydin­voi­ma­myön­tei­siä– po­lii­ti­kot seu­ran­ne­vat pian perässä

12.12.2022 21:50 13
Tilaajille
Kysely: Suomalaisten maanpuolustustahto on mittaushistorian korkein – myös Nato-jäsenyyden kannatus noussut reilusti viime syksystä

Kysely: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to on mit­taus­his­to­rian korkein – myös Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus noussut rei­lus­ti viime syk­sys­tä

18.05.2022 10:30
Mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ih­mi­siin menee?

20.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Muistatko asiat muiden mielestä ”omalla tavallasi” tai väärin? Muistavatko muut mielestäsi tapahtumia eri tavoin kuin ne menivät? Kansainvälinen huippututkijoiden ryhmä on kiinnostunut sinusta – lue lisää!

Muis­tat­ko asiat muiden mie­les­tä ”omalla ta­val­la­si” tai väärin? Muis­ta­vat­ko muut mie­les­tä­si ta­pah­tu­mia eri tavoin kuin ne me­ni­vät? Kan­sain­vä­li­nen huip­pu­tut­ki­joi­den ryhmä on kiin­nos­tu­nut sinusta – lue lisää!

09.02.2022 07:00 3
Tilaajille
Kansalaiset pelkäävät, että terveyspalveluiden laatu ja saatavuus heikkenevät sote-uudistuksen myötä, se laimentaa vaali-intoa
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set pel­kää­vät, että ter­veys­pal­ve­lui­den laatu ja saa­ta­vuus heik­ke­ne­vät sote-uu­dis­tuk­sen myötä, se lai­men­taa vaa­li-in­toa

08.01.2022 06:00 23
Tilaajille
Parhaat lääkkeet ilmastoahdistukseen ovat ilmastoteot ja tieto siitä, ettei maapalloa uhkaa väistämätön tuho
Pääkirjoitus

Parhaat lääk­keet il­mas­to­ah­dis­tuk­seen ovat il­mas­to­teot ja tieto siitä, ettei maa­pal­loa uhkaa väis­tä­mä­tön tuho

19.09.2021 17:08 2
Tilaajille
Kyselytutkimus paljastaa hätkähdyttäviä tietoja lapsiväkivaltaa verkossa katsovista – yli puolet vastaajista katsoo kuvia ja videoita tyttölasten seksuaalisesta riistosta

Ky­se­ly­tut­ki­mus pal­jas­taa hät­käh­dyt­tä­viä tietoja lap­si­vä­ki­val­taa ver­kos­sa kat­so­vis­ta – yli puolet vas­taa­jis­ta katsoo kuvia ja vi­deoi­ta tyt­tö­las­ten sek­suaa­li­ses­ta riis­tos­ta

13.01.2021 06:00
Tilaajille

Tutkija MTS-ky­se­lys­tä: Nuo­rem­pi su­ku­pol­vi arvioi uu­del­leen suh­det­taan maan­puo­lus­tuk­seen

10.12.2020 08:55
MTS-kysely: Nykymuotoisen asevelvollisuuden kannatus ja maanpuolustustahto ovat vähentyneet

MTS-ky­se­ly: Ny­ky­muo­toi­sen ase­vel­vol­li­suu­den kan­na­tus ja maan­puo­lus­tus­tah­to ovat vä­hen­ty­neet

10.12.2020 08:57
Suurin osa suomalaisista katsoo elävänsä kestävällä tavalla – asiantuntijoiden mukaan päästöjä pitäisi kuitenkin vähentää 90 prosenttia

Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta katsoo elä­vän­sä kes­tä­väl­lä tavalla – asian­tun­ti­joi­den mukaan pääs­tö­jä pitäisi kui­ten­kin vä­hen­tää 90 pro­sent­tia

23.09.2020 09:30
Kysely: Vain viisi prosenttia lappilaisista on ostanut ruokaa verkkokaupasta

Kysely: Vain viisi pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta on ostanut ruokaa verk­ko­kau­pas­ta

16.09.2020 09:55 1
Tilaajille
Kyselytutkimus: Yli neljä viidestä kokenut ongelmia – Kansalliset päätökset aiheuttavat turvautumista ja hämmennystä raja-alueilla

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Yli neljä vii­des­tä kokenut on­gel­mia – Kan­sal­li­set pää­tök­set ai­heut­ta­vat tur­vau­tu­mis­ta ja häm­men­nys­tä ra­ja-alueil­la

02.07.2020 15:54
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hannukaisen kaivosta vastustavat eniten Kolarissa nuoret, mikä kertoo arvojen muutoksesta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Han­nu­kai­sen kai­vos­ta vas­tus­ta­vat eniten Ko­la­ris­sa nuoret, mikä kertoo arvojen muu­tok­ses­ta

12.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaivos vai ei?

11.06.2020 11:01 1
Tilaajille
Asutko Inarissa tai Torniossa? Postilaatikkoosi saattaa kolahtaa lähipäivinä kuntalaiskysely, jolla selvitetään, millaista erikokoisissa Suomen kunnissa on elää

Asutko Ina­ris­sa tai Tor­nios­sa? Pos­ti­laa­tik­koo­si saattaa ko­lah­taa lä­hi­päi­vi­nä kun­ta­lais­ky­se­ly, jolla sel­vi­te­tään, mil­lais­ta eri­ko­koi­sis­sa Suomen kun­nis­sa on elää

10.05.2020 15:16
Tilaajille
Keskustan puoluesihteeri: "Hallitukseen epäilevästi suhtautuvat keskustalaiset odottavat talousratkaisuja"

Kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri: "Hal­li­tuk­seen epäi­le­väs­ti suh­tau­tu­vat kes­kus­ta­lai­set odot­ta­vat ta­lous­rat­kai­su­ja"

21.02.2020 12:16
Pääkirjoitus: Kansa ei epäile enää ilmastonmuutosta, mutta kylläkin päättäjien kykyä ratkaista ongelma
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kansa ei epäile enää il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kyl­lä­kin päät­tä­jien kykyä rat­kais­ta ongelma

08.01.2020 06:00
Tilaajille