Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kuntaliitto
Sähkön katkeaminen voi hyydyttää verkon jo vartissa – asiantuntijan mukaan harvaan asutuilla alueilla on paremmat edellytykset selviytyä katkoista kuin isoilla keskuksilla

Sähkön kat­kea­mi­nen voi hyy­dyt­tää verkon jo var­tis­sa – asian­tun­ti­jan mukaan harvaan asu­tuil­la alueil­la on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set sel­viy­tyä kat­kois­ta kuin isoilla kes­kuk­sil­la

13.12.2022 16:30 13
Tilaajille
Juhana Kelloniemi nimitettiin Suomen kuntaliiton eurooppalaisen kattojärjestön jäseneksi

Juhana Kel­lo­nie­mi ni­mi­tet­tiin Suomen kun­ta­lii­ton eu­roop­pa­lai­sen kat­to­jär­jes­tön jä­se­nek­si

07.11.2022 14:45
Tilaajille
Lappi on avokätisimpiä vauvarahan maksajia

Lappi on avo­kä­ti­sim­piä vau­va­ra­han mak­sa­jia

28.09.2022 10:03
Tilaajille
Sallan ilmastokampanjalle hopeaa kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa

Sallan il­mas­to­kam­pan­jal­le hopeaa kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-ki­sois­sa

14.09.2022 20:36
Tilaajille
Tarkastuslautakunta pyytää Kuntaliitolta kannanottoa Rovaniemen kylien kehittämissäätiötä ja kaupunkia koskeviin kysymyksiin – "Tämän tapauksen juridiset kysymykset ovat hankalia"

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta pyytää Kun­ta­lii­tol­ta kan­nan­ot­toa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö­tä ja kau­pun­kia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin – "Tämän ta­pauk­sen ju­ri­di­set ky­sy­myk­set ovat han­ka­lia"

23.08.2022 21:45 19
Tilaajille
Pitkän linjan kunnallisvaikuttajat Liisa Ansala ja Pertti Keränen palkittiin kuntaliiton kultaisella kunniamerkillä

Pitkän linjan kun­nal­lis­vai­kut­ta­jat Liisa Ansala ja Pertti Keränen pal­kit­tiin kun­ta­lii­ton kul­tai­sel­la kun­nia­mer­kil­lä

21.05.2022 13:43 4
Tilaajille
Savukoskella piipahtanut Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda palveluita kuntiin

Sa­vu­kos­kel­la pii­pah­ta­nut Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Kar­hu­nen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda pal­ve­lui­ta kuntiin

16.04.2022 18:46 3
Tilaajille
Mummo ja sukulaiset yllättyivät iloisesti, kun hoivakotimaksu pieneni tuhannella eurolla kuukaudessa – uusi laki selkiyttää hinnoittelua

Mummo ja su­ku­lai­set yl­lät­tyi­vät iloi­ses­ti, kun hoi­va­ko­ti­mak­su pieneni tu­han­nel­la eurolla kuu­kau­des­sa – uusi laki sel­kiyt­tää hin­noit­te­lua

29.07.2021 18:33 1
Tilaajille
Kunnan työntekijöiden vaalikelpoisuutta on ratkottu oikeudessa kymmeniä kertoja – Pellossa puhuttaa nyt rehtorin ehdokkuus

Kunnan työn­te­ki­jöi­den vaa­li­kel­poi­suut­ta on rat­kot­tu oi­keu­des­sa kym­me­niä kertoja – Pel­los­sa pu­hut­taa nyt reh­to­rin eh­dok­kuus

29.05.2021 12:13 4
Tilaajille
Kuntaliitolta ja yksityisiltä kovaa kritiikkiä sote-uudistuksesta: Heikoimpien palvelut uhkaavat huonontua ja kansalaista voidaan alkaa pallotella

Kun­ta­lii­tol­ta ja yk­si­tyi­sil­tä kovaa kri­tiik­kiä so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hei­koim­pien pal­ve­lut uh­kaa­vat huo­non­tua ja kan­sa­lais­ta voidaan alkaa pal­lo­tel­la

08.12.2020 17:06 1
Kuntaliitto: Koronatukien jakoperuste voi jättää pahiten kärsineille kunnille maksettavaa – Mitä tapahtuu, kun tehohoidon tarve kasvaa?

Kun­ta­liit­to: Ko­ro­na­tu­kien ja­ko­pe­rus­te voi jättää pahiten kär­si­neil­le kun­nil­le mak­set­ta­vaa – Mitä ta­pah­tuu, kun te­ho­hoi­don tarve kasvaa?

05.12.2020 06:00
Tilaajille
Soten tavoitteet ovat kannatettavia, mutta missä viipyvät keinot, joilla niihin päästään?

Soten ta­voit­teet ovat kan­na­tet­ta­via, mutta missä vii­py­vät keinot, joilla niihin pääs­tään?

13.10.2020 20:09
Lukio-opetus voidaan turvata yhteistyöllä – Tornionlaaksossa on herätty oikeaan aikaan turvaamaan lukioita ja ammatillista koulutusta pieneneville ikäluokille

Lu­kio-ope­tus voidaan turvata yh­teis­työl­lä – Tor­nion­laak­sos­sa on herätty oikeaan aikaan tur­vaa­maan lu­kioi­ta ja am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta pie­ne­ne­vil­le ikä­luo­kil­le

22.09.2020 06:31
Tilaajille
Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden laajentamisen hintalappu karkeasti alimitoitettu – uhkana ryhmäkokojen kasvu ja säästöt oppimisen tuessa

Si­vis­tys­työ­nan­ta­jat: Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen hin­ta­lap­pu kar­keas­ti ali­mi­toi­tet­tu – uhkana ryh­mä­ko­ko­jen kasvu ja säästöt op­pi­mi­sen tuessa

08.06.2020 18:34
Asutko Inarissa tai Torniossa? Postilaatikkoosi saattaa kolahtaa lähipäivinä kuntalaiskysely, jolla selvitetään, millaista erikokoisissa Suomen kunnissa on elää

Asutko Ina­ris­sa tai Tor­nios­sa? Pos­ti­laa­tik­koo­si saattaa ko­lah­taa lä­hi­päi­vi­nä kun­ta­lais­ky­se­ly, jolla sel­vi­te­tään, mil­lais­ta eri­ko­koi­sis­sa Suomen kun­nis­sa on elää

10.05.2020 15:16
Tilaajille
Paateron mukaan yritysten määräaikaiset verojen lykkäykset korvataan kunnille, muista kuntien tukitoimista ei ole vielä päätetty

Paa­te­ron mukaan yri­tys­ten mää­rä­ai­kai­set verojen lyk­käyk­set kor­va­taan kun­nil­le, muista kuntien tu­ki­toi­mis­ta ei ole vielä pää­tet­ty

23.03.2020 12:28

Kun­ta­liit­to: En­sim­mäi­set tu­ki­toi­met kun­nil­le julki maa­nan­tai­na

21.03.2020 17:48
Pello hakee yhteistä säveltä kuntastrategialla

Pello hakee yh­teis­tä säveltä kun­ta­stra­te­gial­la

05.01.2020 20:30
Tilaajille
Sitovaa hoitajamitoitusta vastustava Kuntaliitto ei ollut mukana sitä valmistelleessa mitoitusjaostossa

Sitovaa hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta vas­tus­ta­va Kun­ta­liit­to ei ollut mukana sitä val­mis­tel­lees­sa mi­toi­tus­jaos­tos­sa

14.10.2019 12:05