Koronavirus maailmalla

Ana­lyy­si: Paluuta nor­maa­liin ei ole niin kauan kuin ko­ro­na­pan­de­mia jyllää muualla – ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi levisi In­tiaan, kun kriisi pahenee

08.05.2021 08:00 3
Tilaajille

Lähes kolme mil­joo­naa ko­ro­na­vi­ruk­sen saa­nut­ta on tähän men­nes­sä kuollut maail­mas­sa – Virossa miltei 700 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

03.04.2021 15:50

85-vuo­tias da­lai-la­ma sai ko­ro­na­ro­kot­teen Poh­jois-In­tias­sa – oli ollut oma­eh­toi­ses­sa eris­tyk­ses­sä yli vuoden

07.03.2021 14:41

Israel on ro­kot­ta­nut todella no­peas­ti kan­sa­lai­siaan ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, mutta ro­ko­tus­oh­jel­maa on myös kri­ti­soi­tu voi­mak­kaas­ti

27.01.2021 15:51

Norja sulkee Nei­de­nin ra­jan­yli­tys­pai­kan tänään kello 18 alkaen

18.01.2021 13:43
Tilaajille

"Ko­ro­nan kiel­tä­jät voivat tulla ihan itse kos­ket­ta­maan näitä ruu­mi­sark­ku­ja" – Saksan huono ko­ro­na­ti­lan­ne saa kre­ma­to­rion pul­lis­te­le­maan

18.01.2021 09:18

Eu­roo­pas­sa ollaan huo­lis­saan vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Rans­kas­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa laa­jen­ne­taan

15.01.2021 13:58

Ana Gros­he­val­la ei ole enää varaa laa­duk­kaa­seen ruokaan – Ve­nä­jäl­lä elin­tar­vik­keet ovat kal­lis­tu­neet no­peas­ti samalla kun ih­mis­ten tulot ovat tip­pu­neet

10.01.2021 07:00
Tilaajille

Ana­lyy­si: Korona tappaa tuhat sak­sa­lais­ta päi­väs­sä, mutta maassa ke­hi­te­tyt ro­kot­teet aut­ta­vat muualla – näistä syistä Saksa osti ro­kot­tei­ta tas­kuun­sa EU:n yh­teis­han­kin­nan ohi

09.01.2021 16:50 1

Kii­nas­sa uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja eniten viiteen kuu­kau­teen – uuden tut­ki­muk­sen mukaan jopa kaksi kol­mes­ta oi­reet­to­mia

08.01.2021 18:05

Bri­tan­niaan kan­sal­li­nen ko­ro­na­sul­ku vi­ruk­sen uuden muun­nok­sen nopean le­viä­mi­sen vuoksi

05.01.2021 08:17

Bri­tan­nian lii­ken­ne yhä py­säh­dyk­sis­sä – Ranska ja Bri­tan­nia yrit­tä­vät löytää rat­kai­sun kes­ki­viik­koon men­nes­sä

22.12.2020 13:32

Kon­su­li­pääl­lik­kö Tuo­mi­nen: "Olisi syytä har­ki­ta, että suo­ma­lai­set pää­si­si­vät Bri­tan­nias­ta ta­kai­sin kau­pal­li­sil­la len­noil­la"

22.12.2020 18:59

Suo­ma­lais­opis­ke­li­ja istui jo por­til­la Heath­rown ken­täl­lä, kun kone ei läh­te­nyt­kään – Suomen joulu jäi tun­nis­ta kiinni ja lah­jat­kin lauk­kuun

21.12.2020 16:42
Tilaajille

Anna Nevala lensi vii­meis­ten jou­kos­sa Suomeen – Suomen ja Bri­tan­nian väliset mat­kus­ta­ja­len­not kes­key­te­tään kah­dek­si vii­kok­si

21.12.2020 17:57

Yhä useam­mat maat kes­keyt­tä­vät mat­kus­ta­mi­sen Bri­tan­nias­ta, joulun elin­tar­vi­ke­tuon­ti vaa­ras­sa – uusi ko­ro­na­vi­rus­kan­ta sai Bri­tan­nian jou­lu­se­son­gin kaaok­seen Bre­xit-val­mis­te­lu­jen kes­kel­lä

21.12.2020 13:16

Eu­roo­pan maat ju­lis­ti­vat len­to­kiel­to­ja Bri­tan­nias­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen uuden te­hok­kaas­ti le­viä­vän muodon takia – kiel­tää­kö Suo­mi­kin lennot?

20.12.2020 22:02

Donald Trump Junior on saanut ko­ro­na­tar­tun­nan – hänen ker­ro­taan olevan oi­ree­ton ja jääneen ka­ran­tee­niin

21.11.2020 10:06

Myös Ranska sul­keu­tuu: Luvassa lähes täy­del­li­nen ko­ro­na­sul­ku, kouluja ja teh­tai­ta ei suljeta

28.10.2020 21:59

Saksa ottaa käyt­töön tiukat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set mar­ras­kuun ajaksi – ra­vin­to­lat, baarit, kun­to­sa­lit ja teat­te­rit sul­je­taan

28.10.2020 20:53