Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Superterassi Lordinaukiolle, hotellin terassi jalkakäytävälle – Lapissa pohditaan nyt uusia kesäratkaisuja ravintoloille

Su­per­te­ras­si Lor­di­nau­kiol­le, ho­tel­lin terassi jal­ka­käy­tä­väl­le – Lapissa poh­di­taan nyt uusia ke­sä­rat­kai­su­ja ra­vin­to­loil­le

18:30 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Saksa aikoo sallia matkustamisen Euroopassa kesäkuun puolivälistä lähtien – turistit voivat matkailla kaikissa EU-maissa

Saksa aikoo sallia mat­kus­ta­mi­sen Eu­roo­pas­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien – tu­ris­tit voivat mat­kail­la kai­kis­sa EU-mais­sa

10:03 0
Viikko
Vankiloissa aletaan palata normaaliin päiväjärjestykseen – koronarajoituksia puretaan harkitusti

Van­ki­lois­sa aletaan palata nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­tyk­seen – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan har­ki­tus­ti

25.05.2020 16:09 0
Lukijalta: Miksi ruokaravintolat suljettiin?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi ruo­ka­ra­vin­to­lat sul­jet­tiin?

25.05.2020 15:14 0
Arvio: Koronarajoitukset leikkasivat päästöjä Suomessa enimmillään 20, muissa Pohjoismaissa noin 30 prosenttia – Syynä ehkä pikemminkin erot päästösektoreissa kuin rajoitustoimissa

Arvio: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set leik­ka­si­vat pääs­tö­jä Suo­mes­sa enim­mil­lään 20, muissa Poh­jois­mais­sa noin 30 pro­sent­tia – Syynä ehkä pi­kem­min­kin erot pääs­tö­sek­to­reis­sa kuin ra­joi­tus­toi­mis­sa

24.05.2020 18:00 0
Osuuskauppa Arina avaa suljettuna olleita ravintoloita Lapissa

Osuus­kaup­pa Arina avaa sul­jet­tu­na olleita ra­vin­to­loi­ta Lapissa

22.05.2020 20:29 0
Simo ei irtisano eikä lomauta

Simo ei ir­ti­sa­no eikä lomauta

22.05.2020 19:57 0
Tornion rajalla liikenne kasvoi 375 prosenttia – puolet rajan ylittäjistä vetoaa liikkumisvapauteen

Tornion rajalla lii­ken­ne kasvoi 375 pro­sent­tia – puolet rajan ylit­tä­jis­tä vetoaa liik­ku­mis­va­pau­teen

22.05.2020 16:18 0
Rovaniemi avaa hoitokoteja ja palveluyksiköitä vierailuille, mutta tapaamisille on tiukat ehdot

Ro­va­nie­mi avaa hoi­to­ko­te­ja ja pal­ve­lu­yk­si­köi­tä vie­rai­luil­le, mutta ta­paa­mi­sil­le on tiukat ehdot

22.05.2020 16:09 0
Muiden Pohjoismaiden haluttomuus avata rajoja ruotsalaisille herättää harmistusta maan ulkoministerissä – ruotsalaisten matkaajien vastaanotto voi olla jopa turvallisempaa kuin muiden

Muiden Poh­jois­mai­den ha­lut­to­muus avata rajoja ruot­sa­lai­sil­le he­rät­tää har­mis­tus­ta maan ul­ko­mi­nis­te­ris­sä – ruot­sa­lais­ten mat­kaa­jien vas­taan­ot­to voi olla jopa tur­val­li­sem­paa kuin muiden

21.05.2020 16:38 1
Tällä tavalla koronavirus tarttuu nyt – rajoitusten purku huolettaa infektiolääkäriä: "Tilanne aktivoituu, jos ihmiset eivät noudata ohjeita"

Tällä tavalla ko­ro­na­vi­rus tarttuu nyt – ra­joi­tus­ten purku huo­let­taa in­fek­tio­lää­kä­riä: "Ti­lan­ne ak­ti­voi­tuu, jos ihmiset eivät noudata oh­jei­ta"

20.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Voiko lappilaisista panimoista pian tilata olutta kotiin? – Hallitus päättää pienpanimoiden etämyynnin kohtalosta vielä toukokuussa

Voiko lap­pi­lai­sis­ta pa­ni­mois­ta pian tilata olutta kotiin? – Hal­li­tus päättää pien­pa­ni­moi­den etä­myyn­nin koh­ta­los­ta vielä tou­ko­kuus­sa

20.05.2020 15:49 0
Rovaniemen terasseille pääsee 1. kesäkuuta, myös kävelykadulla sallitaan tapahtumia kesällä

Ro­va­nie­men te­ras­seil­le pääsee 1. ke­sä­kuu­ta, myös kä­ve­ly­ka­dul­la sal­li­taan ta­pah­tu­mia kesällä

20.05.2020 15:22 0
Yöjunayhteydet pohjoiseen palaavat kesäkuun puolivälissä, myös muita junavuoroja lisätään

Yö­ju­na­yh­tey­det poh­joi­seen pa­laa­vat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä, myös muita ju­na­vuo­ro­ja li­sä­tään

20.05.2020 14:22 0
Hallitukselta uudet ohjeet yli 70-vuotiaille: Voiko omaisia tavata, pitääkö ulkona liikkumista välttää, kuinka voi harrastaa liikuntaa?

Hal­li­tuk­sel­ta uudet ohjeet yli 70-vuo­tiail­le: Voiko omaisia tavata, pitääkö ulkona liik­ku­mis­ta vält­tää, kuinka voi har­ras­taa lii­kun­taa?

20.05.2020 13:21 1
Ei joukkopakoa: 80 prosenttia lapsista palasi viime viikolla kouluun Lapissa

Ei jouk­ko­pa­koa: 80 pro­sent­tia lap­sis­ta palasi viime vii­kol­la kouluun Lapissa

20.05.2020 11:50 0
Suositukset muuttuivat ihmisten mielissä velvoitteiksi – hallituksen viestintä ei saa oikeusoppineilta puhtaita papereita

Suo­si­tuk­set muut­tui­vat ih­mis­ten mie­lis­sä vel­voit­teik­si – hal­li­tuk­sen vies­tin­tä ei saa oi­keus­op­pi­neil­ta puh­tai­ta pa­pe­rei­ta

20.05.2020 07:52 0
SOK:n johtaja vaatii: Hallituksen pitää antaa lupa kotimaan matkailun turvalliselle kesärysäykselle

SOK:n johtaja vaatii: Hal­li­tuk­sen pitää antaa lupa ko­ti­maan mat­kai­lun tur­val­li­sel­le ke­sä­ry­säyk­sel­le

19.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Ravintoloiden ohjeistukseen pitäisi saada alueellisia ratkaisuja

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den oh­jeis­tuk­seen pitäisi saada alueel­li­sia rat­kai­su­ja

19.05.2020 17:37 0
Buffet-ruokailuun liittyvät rajoitukset yllättivät – "Täytyykö henkilökunnan jakaa ruokaa ravintoloissa ja hotellien aamiaisbuffeteissa?"

Buf­fet-ruo­kai­luun liit­ty­vät ra­joi­tuk­set yl­lät­ti­vät – "Täy­tyy­kö hen­ki­lö­kun­nan jakaa ruokaa ra­vin­to­lois­sa ja ho­tel­lien aa­miais­buf­fe­teis­sa?"

19.05.2020 15:44 0