Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Energiapolitiikka
Pyhällä tunturilla puhaltaa kylmä tuuli – energiayhtiöiden ahneus ei tunne rajoja
Kolumni

Pyhällä tun­tu­ril­la pu­hal­taa kylmä tuuli – ener­gia­yh­tiöi­den ahneus ei tunne rajoja

23.11.2023 09:35 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­pees­ta leipää ja lämpöä

02.01.2023 22:10 1
Tilaajille
Energiapulan ratkaisuksi tarjotaan nyt pienydinvoimaloita
Pääkirjoitus

Ener­gia­pu­lan rat­kai­suk­si tar­jo­taan nyt pien­ydin­voi­ma­loi­ta

23.10.2022 17:28 7
Tilaajille
Tulevaisuus on sumuinen vaan ei toivoton – elinkeinojen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää Lapin tulevaisuuden kannalta, Pohjolan osuuspankin juhlaseminaarissa todettiin

Tu­le­vai­suus on su­mui­nen vaan ei toi­vo­ton – elin­kei­no­jen yh­teis­työ on rat­kai­se­van tärkeää Lapin tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta, Poh­jo­lan osuus­pan­kin juh­la­se­mi­naa­ris­sa to­det­tiin

16.09.2022 18:09 2
Tilaajille
EU-komissio esittää 140 miljardin jättipakettia sähköyhtiöiden voitoista jaettavaksi – Olena Zelenskan kunniaksi von der Leyen toisti Marinin lausumat sanat

EU-ko­mis­sio esittää 140 mil­jar­din jät­ti­pa­ket­tia säh­kö­yh­tiöi­den voi­tois­ta jaet­ta­vak­si – Olena Ze­lens­kan kun­niak­si von der Leyen toisti Marinin lau­su­mat sanat

14.09.2022 19:28 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät tukevat puh­tai­ta ener­gia­rat­kai­su­ja

13.08.2022 10:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä ei avannut puo­lueen­sa lin­jauk­sia

04.08.2022 05:00 2
Tilaajille
Energiakriisin repimään Eurooppaan povataan pitkää kylmää talvea – sähkökatkot mahdollisia Suomessakin

Ener­gia­krii­sin re­pi­mään Eu­roop­paan po­va­taan pitkää kylmää talvea – säh­kö­kat­kot mah­dol­li­sia Suo­mes­sa­kin

16.07.2022 19:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuo­tos­ta har­kit­ta­va uu­del­leen

26.05.2022 05:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kun sota Ukrainassa joskus loppuu, suhde Venäjään on rakennettava uudestaan – se on helpompaa Nato-Suomelle kuin liittoutumattomalle maalle

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun sota Uk­rai­nas­sa joskus loppuu, suhde Ve­nä­jään on ra­ken­net­ta­va uu­des­taan – se on hel­pom­paa Na­to-Suo­mel­le kuin liit­tou­tu­mat­to­mal­le maalle

22.05.2022 19:30 3
Tilaajille
"Me rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa" – Sanna Marin haluaa EU:n pääsevän eroon riippuvuudestaan venäläisenergiasta

"Me ra­hoi­tam­me tätä sotaa os­ta­mal­la Ve­nä­jäl­tä ener­giaa" – Sanna Marin haluaa EU:n pää­se­vän eroon riip­pu­vuu­des­taan ve­nä­läis­ener­gias­ta

10.03.2022 20:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Polt­ta­mat­to­miin ener­gia­rat­kai­sui­hin

14.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Pitääkö olla huolissaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitääkö olla huo­lis­saan?

05.01.2021 05:25 1
Tilaajille
Vaikka huoli ilmaston lämpenemisestä on yleinen, sähköstä ei haluta maksaa aivan mitä tahansa – hinta ohitti ympäristön
Pääkirjoitus

Vaikka huoli il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä on ylei­nen, säh­kös­tä ei haluta maksaa aivan mitä tahansa – hinta ohitti ym­pä­ris­tön

03.01.2021 15:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voi­ma­yh­tiöt yrit­tä­vät estää vel­voit­tei­den muut­ta­mi­sen

21.08.2020 04:30
Tilaajille
Itämeren kaasuputkesta tuli maailmanpolitiikan kuuma peruna – Lähiviikkoina ratkeaa, pysähtyykö rakennushanke viime kilometreillä

Itä­me­ren kaa­su­put­kes­ta tuli maail­man­po­li­tii­kan kuuma peruna – Lä­hi­viik­koi­na rat­keaa, py­säh­tyy­kö ra­ken­nus­han­ke viime ki­lo­met­reil­lä

12.08.2020 18:17
Kivihiilestä ja turpeesta luopuminen lisää puun polttamista, mistä voi tulla uusi ongelma
Pääkirjoitus

Ki­vi­hii­les­tä ja tur­pees­ta luo­pu­mi­nen lisää puun polt­ta­mis­ta, mistä voi tulla uusi ongelma

20.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Turpeen energiakäytöstä luopuminen vaatii yhteistyössä tehtävän tiekartan
Pääkirjoitus

Turpeen ener­gia­käy­tös­tä luo­pu­mi­nen vaatii yh­teis­työs­sä teh­tä­vän tie­kar­tan

26.06.2020 18:15 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Puu näyttää korvaavan voimaloissa turpeen riippumatta siitä, mitä hallitus lopulta päättää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puu näyttää kor­vaa­van voi­ma­lois­sa turpeen riip­pu­mat­ta siitä, mitä hal­li­tus lopulta päättää

15.02.2020 11:15
Tilaajille
Kuluttajan sähkölasku kasvoi, mutta kilpailuttamalla se olisi voinut jopa laskea – suomalaiset eivät silti innostu

Ku­lut­ta­jan säh­kö­las­ku kasvoi, mutta kil­pai­lut­ta­mal­la se olisi voinut jopa laskea – suo­ma­lai­set eivät silti innostu

14.01.2020 10:23