Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eläinsuojelu
Viimeisin 24 tuntia
Poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

03.12.2023 11:07 1
Tilaajille
Vanhemmat
Viranomaiset tekivät kahtena päivänä tarkastuskäynnin rovaniemeläiselle ratsutallille – tallin hevostenpitoa arvostellaan voimakkaasti sosiaalisessa mediassa

Vi­ran­omai­set tekivät kahtena päivänä tar­kas­tus­käyn­nin ro­va­nie­me­läi­sel­le rat­su­tal­lil­le – tallin he­vos­ten­pi­toa ar­vos­tel­laan voi­mak­kaas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

04.10.2023 16:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirien res­cue­työl­le ei ole vaih­to­eh­to­ja – meillä lem­mik­ke­jä lo­pe­te­taan ennen ai­ko­jaan

11.07.2023 10:48 6
Leikkaamattomien kissojen hallitsematon lisääntyminen on edennyt jopa kissakriisiksi – Pipsa Parkkinen ja monet muut vapaaehtoiset tarjoavat kodittomille kissoille sijaiskodin

Leik­kaa­mat­to­mien kis­so­jen hal­lit­se­ma­ton li­sään­ty­mi­nen on edennyt jopa kis­sa­krii­sik­si – Pipsa Park­ki­nen ja monet muut va­paa­eh­toi­set tar­joa­vat ko­dit­to­mil­le kis­soil­le si­jais­ko­din

09.07.2023 11:00 2
Tilaajille
Eläimiä on jätetty ilman ruokaa ja vettä, eikä niitä ole viety eläinlääkäriin – yli kolme neljästä eläinsuojelurikoksesta Suomessa on sisältänyt eläinten hoidon laiminlyöntiä

Eläimiä on jätetty ilman ruokaa ja vettä, eikä niitä ole viety eläin­lää­kä­riin – yli kolme nel­jäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta Suo­mes­sa on si­säl­tä­nyt eläin­ten hoidon lai­min­lyön­tiä

05.05.2023 22:02 1
Annetaan kanoille pääsiäisrauha
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan ka­noil­le pää­siäis­rau­ha

06.04.2023 16:12
Luolakoirien taipumuskokeissa kuvatuilla videoilla koirat ottavat yhteen kettujen kanssa ja lattialta pyyhitään verta – "Mielestäni lakia rikotaan ihan selvästi", sanoo asiantuntija

Luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keis­sa ku­va­tuil­la vi­deoil­la koirat ottavat yhteen ket­tu­jen kanssa ja lat­tial­ta pyy­hi­tään verta – "Mie­les­tä­ni lakia ri­ko­taan ihan sel­väs­ti", sanoo asian­tun­ti­ja

25.03.2023 10:25 1
Inarissa eläinlääkärinä työskentelevä Venla Jyrkinen varoittaa koirien liiasta inhimillistämisestä: "Koiran pitäisi saada olla koira" – oman lemmikin kuolema sai Jyrkisen pohtimaan lajien välistä ystävyyttä

Ina­ris­sa eläin­lää­kä­ri­nä työs­ken­te­le­vä Venla Jyr­ki­nen va­roit­taa koirien liiasta in­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä: "Koiran pitäisi saada olla koira" – oman lem­mi­kin kuolema sai Jyr­ki­sen poh­ti­maan lajien välistä ys­tä­vyyt­tä

18.02.2023 19:00 2
Tilaajille
Siili-Sinikka auttaa piikikkäitä tuhisijoita – Menneenä kesänä Jylhän hoiviin päätyi ennätyksellisen pieniä siilejä

Sii­li-Si­nik­ka auttaa pii­kik­käi­tä tu­hi­si­joi­ta – Men­nee­nä kesänä Jylhän hoiviin päätyi en­nä­tyk­sel­li­sen pieniä siilejä

21.10.2022 12:43
Entisen kauppakeskuspäällikön Hanne Martimon oli tarkoitus hoitaa vain väliaikaisesti orpoja oravanpoikasia – pian hän on ollut adoptioäiti jo parillekymmenelle oravanpoikaselle

Entisen kaup­pa­kes­kus­pääl­li­kön Hanne Mar­ti­mon oli tar­koi­tus hoitaa vain vä­li­ai­kai­ses­ti orpoja ora­van­poi­ka­sia – pian hän on ollut adop­tio­äi­ti jo pa­ril­le­kym­me­nel­le ora­van­poi­ka­sel­le

01.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista pistäisi pentutehtailun kuriin – uudella lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja -asetus

La­ki­esi­tys eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta pis­täi­si pen­tu­teh­tai­lun kuriin – uudella lailla kor­vat­tai­siin voi­mas­sa oleva eläin­suo­je­lu­la­ki ja -asetus

22.09.2022 16:30 3
Riutunut Roso-varis pelastettiin kuljettamalla se eläinhoitolaan – pikaruokaa syövät linnut saavat puutteellisen ravinnon vuoksi kehityshäiriöitä

Riu­tu­nut Ro­so-va­ris pe­las­tet­tiin kul­jet­ta­mal­la se eläin­hoi­to­laan – pi­ka­ruo­kaa syövät linnut saavat puut­teel­li­sen ra­vin­non vuoksi ke­hi­tys­häi­riöi­tä

03.08.2022 17:21 6
Tilaajille
Eläinpuistojen aika pelkkien sirkushuvien tarjoajana on ohi: Painopisteen tulee olla uhanalaisten lajien ja haavoittuneiden yksilöiden suojelussa
Pääkirjoitus

Eläin­puis­to­jen aika pelk­kien sir­kus­hu­vien tar­joa­ja­na on ohi: Pai­no­pis­teen tulee olla uhan­alais­ten lajien ja haa­voit­tu­nei­den yk­si­löi­den suo­je­lus­sa

01.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Jokaisen elämä on tärkeä – myös kodittoman koiran
Kolumni

Jo­kai­sen elämä on tärkeä – myös ko­dit­to­man koiran

13.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Päätös lopettaa lemmikki on vaikea mutta välttämätön

Päätös lo­pet­taa lem­mik­ki on vaikea mutta vält­tä­mä­tön

13.02.2022 16:30 2
”Yleensä omistajat ovat eläinrakkaita”- Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys on loukuttanut jopa 70 eläimen kissapopulaation

”Y­leen­sä omis­ta­jat ovat eläin­rak­kai­ta”- Me­ri-La­pin Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys on lou­kut­ta­nut jopa 70 eläimen kis­sa­po­pu­laa­tion

01.12.2021 13:11
SEY: Eläinsuojeluilmoitusten määrä kasvoi, etenkin koirien kohtelusta ilmoitetaan yhä useammin – eläimiin kohdistuvaa arkista kaltoinkohtelua ei usein tunnisteta väkivallaksi

SEY: Eläin­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä kasvoi, etenkin koirien koh­te­lus­ta il­moi­te­taan yhä useam­min – eläi­miin koh­dis­tu­vaa arkista kal­toin­koh­te­lua ei usein tun­nis­te­ta vä­ki­val­lak­si

04.10.2021 08:13 2
Eläinsuojeluilmoitusten määrä on kasvussa Lapissa – "Jos omistaja voi huonosti, eläimet kärsivät"

Eläin­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä on kas­vus­sa Lapissa – "Jos omis­ta­ja voi huo­nos­ti, eläimet kär­si­vät"

23.06.2021 07:00 2
Tilaajille
"Suomen eläinsuojelulaki on sellainen, että eläinten pitää antaa kärsiä vuosikausia"

"Suomen eläin­suo­je­lu­la­ki on sel­lai­nen, että eläin­ten pitää antaa kärsiä vuo­si­kau­sia"

23.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Hilppa-siilille olisi käynyt köpelösti ilman avuliaita oululaisia – Asiantuntijan lempivinkki: "Mitä hoitamattomampi piha, sen paremmin siili voi"

Hilp­pa-sii­lil­le olisi käynyt kö­pe­lös­ti ilman avu­liai­ta ou­lu­lai­sia – Asian­tun­ti­jan lem­pi­vink­ki: "Mitä hoi­ta­mat­to­mam­pi piha, sen pa­rem­min siili voi"

30.05.2021 11:58
Tilaajille