Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eduskuntavaalit
Kokoomus ja perussuomalaiset haluaisivat siirtää eduskuntavaalit huhtikuulta maaliskuulle – helpompi olisi muuttaa virkamiesten lomia
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ha­luai­si­vat siirtää edus­kun­ta­vaa­lit huh­ti­kuul­ta maa­lis­kuul­le – hel­pom­pi olisi muuttaa vir­ka­mies­ten lomia

04.10.2023 20:00 8
Selvitys: Sdp:n äänestäjät äänestivät mielellään nuoria, mutta toisaalta myös kokeneita konkareita – Monissa puolueissa ei ollut nuoria ehdokkaana lainkaan

Sel­vi­tys: Sdp:n ää­nes­tä­jät ää­nes­ti­vät mie­lel­lään nuoria, mutta toi­saal­ta myös ko­ke­nei­ta kon­ka­rei­ta – Monissa puo­lueis­sa ei ollut nuoria eh­dok­kaa­na lain­kaan

25.06.2023 18:30 1
Tilaajille
Eduskuntaan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mahdotonta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan
Pääkirjoitus

Edus­kun­taan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mah­do­ton­ta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan

06.06.2023 19:00
Suomalainen vaalijärjestelmä on pääpiirteittäin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo ministeri Lauri Tarasti – hän yhdistäisi Lapin ja Oulun vaalipiirit

Suo­ma­lai­nen vaa­li­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo mi­nis­te­ri Lauri Tarasti – hän yh­dis­täi­si Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rit

09.04.2023 18:20 6
Toimittajalta: Karppisesta Seppäseen – Rovaniemen ääniharava heilahti laidalta toiseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Karp­pi­ses­ta Sep­pä­seen – Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­va hei­lah­ti lai­dal­ta toiseen

06.04.2023 16:40 3
Tilaajille
Meri-Lappi sai kaksi kansanedustajaa
Kolumni

Me­ri-Lap­pi sai kaksi kan­san­edus­ta­jaa

06.04.2023 07:30 1
Rovaniemeläisillä oli paljon sananvaltaa Lapin vaalitulokseen – politiikan tutkija: perussuomalaisilla voi tulla vaikeuksia moneen suuntaan tehtyjen lupausten pitämisessä

Ro­va­nie­me­läi­sil­lä oli paljon sa­nan­val­taa Lapin vaa­li­tu­lok­seen – po­li­tii­kan tut­ki­ja: pe­rus­suo­ma­lai­sil­la voi tulla vai­keuk­sia moneen suun­taan teh­ty­jen lu­paus­ten pi­tä­mi­ses­sä

05.04.2023 08:48 13
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Voitto joka seisautti veret – 32 vuotta sitten keskusta ja naiset tekivät Lapissa historiaa

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Voitto joka sei­saut­ti veret – 32 vuotta sitten kes­kus­ta ja naiset tekivät Lapissa his­to­riaa

01.04.2023 11:30
Tilaajille
"Meinasin itsekin jättää äänestämättä, koska en tiedä ketä äänestäisin" – rovaniemeläisten nuorten mielestä äänestämisessä ei menetä mitään, mutta ehdokkaan valitseminen on työlästä

"Mei­na­sin itsekin jättää ää­nes­tä­mät­tä, koska en tiedä ketä ää­nes­täi­sin" – ro­va­nie­me­läis­ten nuorten mie­les­tä ää­nes­tä­mi­ses­sä ei menetä mitään, mutta eh­dok­kaan va­lit­se­mi­nen on työ­läs­tä

23.03.2023 07:00 5
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Valtakunnanoikeudesta suoraan vaaleihin

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Val­ta­kun­nan­oi­keu­des­ta suoraan vaa­lei­hin

22.03.2023 16:00
Tilaajille
Heikki Autto: Suomi on pelastettava ylivelkaantumiselta
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Suomi on pe­las­tet­ta­va yli­vel­kaan­tu­mi­sel­ta

22.03.2023 06:00
Vaalijännitys tiivistyy, sillä ennakkoäänestys alkaa tänään – ennakkoon voi Suomessa äänestää yli 900 paikassa

Vaa­li­jän­ni­tys tii­vis­tyy, sillä en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään – en­nak­koon voi Suo­mes­sa ää­nes­tää yli 900 pai­kas­sa

22.03.2023 05:00
Vaaleista vaaleihin: Eripura Lapissa oli pilata Kekkosen kalareissun

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Eripura Lapissa oli pilata Kek­ko­sen ka­la­reis­sun

21.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Olli Rainio rakentaa Lapin tulevaisuutta asiakeskeisyydellä ja ratkaisuhakuisesti
Mainos Olli Rainio

Olli Rainio ra­ken­taa Lapin tu­le­vai­suut­ta asia­kes­kei­syy­del­lä ja rat­kai­su­ha­kui­ses­ti

21.03.2023 06:00
Heikki Autto: Turvallisuuden varmistaminen on tulevan eduskunnan tärkein tehtävä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on tulevan edus­kun­nan tärkein tehtävä

17.03.2023 06:00
”Pitää uskaltaa puhua ja toimia” – Pekka Tiitinen on valmis puolustamaan Lapin etua
Mainos Kemin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

”Pitää us­kal­taa puhua ja toimia” – Pekka Tii­ti­nen on valmis puo­lus­ta­maan Lapin etua

16.03.2023 06:00
Heikki Autto: On valtavan tärkeää, että Lapin ääni kuuluu eduskunnassa
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: On val­ta­van tär­keää, että Lapin ääni kuuluu edus­kun­nas­sa

05.03.2023 06:00
Lappilainen kansanedustaja on tuomittu kuolemaan ja muilutettu itärajalle – vaalihistoria tuntee myös läpimenijän, joka toivoi, ettei kukaan äänestäisi häntä
Kolumni

Lap­pi­lai­nen kan­san­edus­ta­ja on tuo­mit­tu kuo­le­maan ja mui­lu­tet­tu itä­ra­jal­le – vaa­li­his­to­ria tuntee myös lä­pi­me­ni­jän, joka toivoi, ettei kukaan ää­nes­täi­si häntä

02.03.2023 12:47 2
Pääministeri Marin pitää työperäisen maahanmuuton edistämistä yhtenä tärkeimmistä asioista vaalikauden alussa

Pää­mi­nis­te­ri Marin pitää työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mis­tä yhtenä tär­keim­mis­tä asiois­ta vaa­li­kau­den alussa

18.02.2023 12:47 6
Näissä vaaleissa kaikki puolueet haluavat torille, demarit jopa kotioville – "Kaikki Lapin kunnat kierretään, osa kahteenkin kertaan"

Näissä vaa­leis­sa kaikki puo­lueet ha­lua­vat to­ril­le, demarit jopa ko­ti­ovil­le – "Kaikki Lapin kunnat kier­re­tään, osa kah­teen­kin ker­taan"

14.02.2023 19:30 16
Tilaajille