Vaalit

Vain kes­kus­tal­la ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on ehdokas jo­kai­ses­sa Lapin kun­nas­sa

05.05.2021 19:08 2
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä pääs­tään ää­nes­tä­mään – Lisää eh­dok­kai­ta on löy­ty­nyt ainakin viisi

04.05.2021 18:42
Tilaajille

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jä, onko sinua häi­rit­ty?

31.03.2021 13:18

Kau­pun­gin­hal­li­tus aikoo antaa va­roi­tuk­sen tut­kin­ta­pyyn­nön teh­neil­le – Va­roi­tus­ta ei ole kun­ta­lais­sa

15.03.2021 15:47 8
Tilaajille

Vaa­li­joh­ta­ja Jääs­ke­läi­nen torjuu ar­vos­te­lun hi­taas­ta va­rau­tu­mi­ses­ta ko­ro­na­vaa­lei­hin – "Kunnat saivat en­sim­mäi­set ohjeet lo­ka­kuus­sa"

10.03.2021 06:30
Tilaajille

Entinen ay-joh­ta­ja Matti Huutola ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Markus Lohi tekevät paluuta kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan – Pe­rus­suo­ma­lai­set kas­vat­ta­neet eniten eh­do­kas­mää­rään­sä Ro­va­nie­mel­lä

09.03.2021 18:01 3
Tilaajille

Oi­keus­mi­nis­te­riön muis­tio: Kirje- tai net­ti­ää­nes­tys eivät rat­kai­su ko­ro­na­eris­tet­ty­jen on­gel­maan – muis­tios­sa pe­rus­tel­laan syitä vaalien siir­tä­mi­sel­le

07.03.2021 17:29

Neu­vot­te­lu­ja kun­ta­vaa­lien mah­dol­li­ses­ta siir­tä­mi­ses­tä jat­ke­taan tänään, mutta PS vas­tus­taa siirtoa myös ke­sä­kuul­le

06.03.2021 10:11 1

SDP edel­leen yk­kö­se­nä Ylen kun­ta­vaa­li­gal­lu­pis­sa ennen pe­rus­suo­ma­lai­sia ja ko­koo­mus­ta

04.03.2021 07:36 4

"Tässä ovat vas­tak­kain sai­ras­tu­neen oikeus ää­nes­tää ja vaa­li­toi­mit­si­jan oikeus ter­vey­teen" – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut ei pääse ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa

23.02.2021 18:00 5
Tilaajille

Oi­keus­kans­le­ri: Kun­ta­vaa­lien jär­jes­tä­mi­sen ajan­koh­taa ar­vioi­ta­va mah­dol­li­sim­man pi­kai­ses­ti uu­del­leen

17.02.2021 08:21 1
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa syntyy usein si­tou­tu­mat­to­mien ryhmiä, jotka haas­ta­vat vanhat val­ta­puo­lueet – yksi teema ei yleensä takaa si­tou­tu­mat­to­mil­le pitkää ikää

25.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on varaa yhteen täy­si­päi­väi­seen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaan. Joh­ta­jan pai­kal­le pitää voida nousta myös yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta.

17.01.2021 21:00 4
Tilaajille

Ota tämä väline mukaasi kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kal­le, jos haluat mi­ni­moi­da riskiä saada kopissa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.01.2021 22:07
Tilaajille

Geor­gian osa­val­tio ää­nes­tää se­naat­to­reis­taan – Tämän takia vaalit ovat mer­ki­tyk­sel­li­set Joe Bidenin pre­si­dent­ti­kau­den kan­nal­ta

05.01.2021 13:43

Ve­ne­zue­las­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na par­la­ment­ti­vaa­lit, joihin op­po­si­tio ei osal­lis­tu – ko­ko­sim­me yhteen, mitä kahden pre­si­den­tin valtion de­mo­kra­tian rip­peis­tä tulee tietää ennen ää­nes­tys­tä

05.12.2020 07:00
Pääkirjoitus

Vas­tus­ta­mal­la voi päästä val­taan, mutta val­ta-ase­mas­sa kan­na­tuk­sen aitous tes­ta­taan

04.12.2020 06:30 4
Tilaajille

Vaa­li­tu­los kään­ty­mäs­sä so­sia­lis­ti­eh­dok­kaan hyväksi Bo­li­vias­sa – sun­nun­tain ää­nes­tys sujui rau­hal­li­ses­ti, vaikka vä­ki­val­tai­suuk­sia pe­lät­tiin

19.10.2020 11:08

Vaa­li­tu­los johti mel­la­koin­tiin Kir­gi­sias­sa – mie­le­no­soit­ta­jat va­paut­ti­vat van­gi­tun ex-pre­si­den­tin ja sy­tyt­ti­vät hal­lin­to­ra­ken­nuk­sia tuleen

06.10.2020 10:49