Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Vaalit
Kenen on vastuu, jos kansa ei äänestä?
Kolumni

Kenen on vastuu, jos kansa ei ää­nes­tä?

12.10.2021 21:00 9
Tilaajille
Saksa voi pian suhtautua myönteisesti uuteen EU:n yhteisvelkaan – maan vaalitulos ennakoi uusiutumista ja investointeja, mutta se maksaa

Saksa voi pian suh­tau­tua myön­tei­ses­ti uuteen EU:n yh­teis­vel­kaan – maan vaa­li­tu­los ennakoi uu­siu­tu­mis­ta ja in­ves­toin­te­ja, mutta se maksaa

27.09.2021 18:30 6
Tilaajille
Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuun lopulla – tästä vaaleissa äänestetään

En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

16.09.2021 13:30
Tilaajille
Aluevaltuustoon ei tule valita kuntapoliitikkoja, vaan yhteistyökykyisiä maakunnan edun valvojia
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­toon ei tule valita kun­ta­po­lii­tik­ko­ja, vaan yh­teis­työ­ky­kyi­siä maa­kun­nan edun val­vo­jia

06.09.2021 20:00 8
Tilaajille
Markus Lohi ei jatka Lapin liitossa, mutta asettuu ehdolle aluevaltuustoon –  Budjetti ihan eri luokkaa kuin Lapin liitossa

Markus Lohi ei jatka Lapin lii­tos­sa, mutta asettuu ehdolle alue­val­tuus­toon – Bud­jet­ti ihan eri luokkaa kuin Lapin lii­tos­sa

01.09.2021 06:30 11
Tilaajille
Tammikuun aluevaalien kampanja-ajat jäävät lyhyiksi – ehdokasnumerot jaetaan jouluaatonaattona ja pyhinä kampanjointi ei kannata

Tam­mi­kuun alue­vaa­lien kam­pan­ja-ajat jäävät ly­hyik­si – eh­do­kas­nu­me­rot jaetaan jou­lu­aa­ton­aat­to­na ja pyhinä kam­pan­join­ti ei kannata

21.08.2021 06:00
Tilaajille
Kommentti: Aluevaltuutetut pääsevät ratkomaan hoitoalan kestämätöntä tilannetta

Kom­ment­ti: Alue­val­tuu­te­tut pää­se­vät rat­ko­maan hoi­to­alan kes­tä­mä­tön­tä ti­lan­net­ta

21.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Jättikö kulttuuriväki äänestämättä?
Kolumni

Jättikö kult­tuu­ri­vä­ki ää­nes­tä­mät­tä?

31.07.2021 07:00 6
Tilaajille
Jos kansanedustaja on myös kaupungin- ja aluevaltuutettu, miten aika voi riittää kaikkien luottamustoimien hoitamiseen?
Pääkirjoitus

Jos kan­san­edus­ta­ja on myös kau­pun­gin- ja alue­val­tuu­tet­tu, miten aika voi riittää kaik­kien luot­ta­mus­toi­mien hoi­ta­mi­seen?

29.06.2021 15:07 7
Tilaajille
Kaksi sitoutumatonta ryhmää aikoo tuoda avoimuuden Kolarin päätöksentekoon – Toinen ryhmä kannattaa kaivoshanketta, toisella ei yhteistä linjausta

Kaksi si­tou­tu­ma­ton­ta ryhmää aikoo tuoda avoi­muu­den Kolarin pää­tök­sen­te­koon – Toinen ryhmä kan­nat­taa kai­vos­han­ket­ta, toi­sel­la ei yh­teis­tä lin­jaus­ta

24.06.2021 07:00 5
Tilaajille
Miksi Jeppe juo, eikä äijä äänestä?
Kolumni

Miksi Jeppe juo, eikä äijä ää­nes­tä?

17.06.2021 10:28 7
Tilaajille
Näkökulma: Hallituspuolueiden on pakko profiloitua ennen seuraavia vaaleja – monesta asiasta käydään syksyllä kunnon tappelu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

14.06.2021 19:24 1
Tilaajille

Pellon li­sä­pai­kat ja­kaan­tu­vat nel­jäl­le – Martti Ko­va­lai­sen ää­ni­saa­lis toi li­sä­pai­kan ko­koo­muk­sel­le

13.06.2021 22:38
Tilaajille

Yli­tor­nion par­haak­si ry­ti­näl­lä val­tuus­toon – Uusi ryhmä vie yhden paikan va­sem­mis­to­lii­tol­ta ja yhden kes­kus­tal­ta ja kaikki val­tuus­ton li­sä­pai­kat

13.06.2021 22:47
Tilaajille
Kemissä sdp teki historiallisen tempun ja ohitti vasemmistoliiton - Paavo Väyrynen nousi suvereeniksi äänikuninkaaksi

Kemissä sdp teki his­to­rial­li­sen tempun ja ohitti va­sem­mis­to­lii­ton - Paavo Väy­ry­nen nousi su­ve­ree­nik­si ää­ni­ku­nin­kaak­si

13.06.2021 23:09 10
Tilaajille
Vaalihuoneistot ovat auki: Tänään äänestetään, ketkä päättävät kuntien asioista

Vaa­li­huo­neis­tot ovat auki: Tänään ää­nes­te­tään, ketkä päät­tä­vät kuntien asiois­ta

13.06.2021 09:53
Päiväkirja: Kuka haluaa uuden äänen?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kuka haluaa uuden äänen?

12.06.2021 07:00
Tilaajille
Vaalivankkurit kiskovat kohti uurnaa – Suomalainen vaalisanasto on täynnä kielikuvia, keräsimme yhteen hassuimpia

Vaa­li­vank­ku­rit kis­ko­vat kohti uurnaa – Suo­ma­lai­nen vaa­li­sa­nas­to on täynnä kie­li­ku­via, ke­rä­sim­me yhteen has­suim­pia

06.06.2021 12:27
Tilaajille
Äänen voi antaa myös ulkona - Kemin torille rakennettiin drive in -äänestyspaikka.

Äänen voi antaa myös ulkona - Kemin torille ra­ken­net­tiin drive in -ää­nes­tys­paik­ka.

26.05.2021 10:51
Maakuntavaalien ajankohta rikkoo Euroopan neuvoston suositusta – Vaalijohtaja: Jos tulee moitteita, ne otetaan vastaan

Maa­kun­ta­vaa­lien ajan­koh­ta rikkoo Eu­roo­pan neu­vos­ton suo­si­tus­ta – Vaa­li­joh­ta­ja: Jos tulee moit­tei­ta, ne otetaan vastaan

26.05.2021 06:30
Tilaajille