Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

äänestäminen
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­ton vallan li­sää­mi­nen nos­tai­si ih­mis­ten kiin­nos­tus­ta ja ää­nes­ty­sin­toa, mutta mi­nis­te­riöt eivät val­las­taan luovu.

22.08.2021 15:42 2
Tilaajille
Kolumni

Ää­nes­tä­jäl­lä ei ole ku­lut­ta­jan­suo­jaa – No­peim­mat loik­ka­si­vat toiseen puo­luee­seen jo ennen en­sim­mäis­tä ko­kous­ta

10.08.2021 10:28 19
Tilaajille

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son valmis poh­ti­maan en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pi­den­tä­mis­tä – torjuu net­ti­ää­nes­tyk­sen käyt­töön­oton

15.06.2021 08:29 1
Tilaajille

Katso, miten Ro­va­nie­men asuin­alueet ää­nes­ti­vät – kes­kus­ta vei kylät ja jo­ki­var­ret, kau­pun­gin­osat ko­koo­muk­sel­le ja so­siaa­li­de­mo­kraa­teil­le

14.06.2021 18:30 1
Tilaajille

Uts­jo­ke­lai­set nou­si­vat koko Suomen ak­tii­vi­sim­mik­si ää­nes­tä­jik­si – Lapin lais­kim­mat ää­nes­tä­jät löy­tyi­vät Ro­va­nie­mel­tä

14.06.2021 12:00
Tilaajille

Näin val­tuus­to­pai­kat jae­taan: Ääni menee sekä eh­dok­kaal­le että lis­tal­le ja ää­ni­ha­ra­van äänistä on iso hyöty listan hän­nil­lä

13.06.2021 19:28
Tilaajille

Jos tus­kai­let eh­do­kas­va­lin­taa, et ole ainoa – Lue tut­ki­jan vinkit ek­sy­neel­le ää­nes­tä­jäl­le tai katso, miten muut päät­tä­vät

12.06.2021 06:30 3
Tilaajille

Mistä kun­ta­po­li­tii­kas­sa on kyse? – "Ää­nes­tä­mäl­lä kun­ta­vaa­leis­sa voit konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­seen käy­tet­tä­viin kei­noi­hin"

11.06.2021 06:15
Tilaajille

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Kolumni

Tunnen tus­kan­hi­keä ää­nes­tys­ko­pis­sa

06.06.2021 18:00
Tilaajille

Saa­ren­ky­län ul­ko­ää­nes­tys­telt­ta vetää väkeä Ro­va­nie­mel­lä – en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen toinen viikko alkaa, reilu kym­me­nes on antanut äänensä

01.06.2021 13:23
Kolumni

Eh­dok­kaan ko­ne­ka­las­tus alkaa

10.05.2021 21:00 3
Tilaajille

Lapin Kansan vaa­li­ko­ne aukeaa nyt eh­dok­kail­le – ää­nes­tä­jil­le vasta 19.5.

21.04.2021 06:30

Ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­ni­oi­keut­ta ky­se­lys­sä nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30
Tilaajille

Hieman yli kol­man­nes siir­täi­si kun­ta­vaa­le­ja, käy ilmi ky­se­lys­tä – val­tio-opin pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­vaa­lit voivat vai­kut­taa t

23.02.2021 18:36
Tilaajille

Ää­nes­tä­jä, kiin­ni­tä ainakin näihin asioi­hin huo­mio­ta kun­ta­vaa­leis­sa: koulut, var­hais­kas­va­tus, kunnan talous ja ve­to­voi­ma

23.02.2021 18:30 3
Tilaajille

"Tässä ovat vas­tak­kain sai­ras­tu­neen oikeus ää­nes­tää ja vaa­li­toi­mit­si­jan oikeus ter­vey­teen" – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut ei pääse ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa

23.02.2021 18:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lit on po­lii­tik­ko­jen mie­les­tä ko­ro­nal­le immuuni

07.02.2021 15:00 6
Tilaajille

Ota tämä väline mukaasi kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kal­le, jos haluat mi­ni­moi­da riskiä saada kopissa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.01.2021 22:07
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin en­nak­ko­ää­nes­tys aiempaa laa­jem­pi: ää­nes­tää voi myös kap­pe­leis­sa

27.10.2020 16:13 1