äänestäminen
Äänestysikärajan laskulle vahva tuki: kaksi kolmesta kannatti 16-vuotiaiden äänioikeutta kyselyssä nuorisojärjestöille – "hyödyttäisi eniten vihreitä ja kokoomusta"

Ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­ni­oi­keut­ta ky­se­lys­sä nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30
Tilaajille
Hieman yli kolmannes siirtäisi kuntavaaleja, käy ilmi kyselystä – valtio-opin professorin mukaan koronavaalit voivat vaikuttaa t

Hieman yli kol­man­nes siir­täi­si kun­ta­vaa­le­ja, käy ilmi ky­se­lys­tä – val­tio-opin pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­vaa­lit voivat vai­kut­taa t

23.02.2021 18:36
Tilaajille
Äänestäjä, kiinnitä ainakin näihin asioihin huomiota kuntavaaleissa: koulut, varhaiskasvatus, kunnan talous ja vetovoima

Ää­nes­tä­jä, kiin­ni­tä ainakin näihin asioi­hin huo­mio­ta kun­ta­vaa­leis­sa: koulut, var­hais­kas­va­tus, kunnan talous ja ve­to­voi­ma

23.02.2021 18:30 3
Tilaajille
"Tässä ovat vastakkain sairastuneen oikeus äänestää ja vaalitoimitsijan oikeus terveyteen" – Koronaan sairastunut ei pääse äänestämään kuntavaaleissa

"Tässä ovat vas­tak­kain sai­ras­tu­neen oikeus ää­nes­tää ja vaa­li­toi­mit­si­jan oikeus ter­vey­teen" – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut ei pääse ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa

23.02.2021 18:00 5
Tilaajille
Kuntavaalit on poliitikkojen mielestä koronalle immuuni
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lit on po­lii­tik­ko­jen mie­les­tä ko­ro­nal­le immuuni

07.02.2021 15:00 6
Tilaajille
Ota tämä väline mukaasi kuntavaalien äänestyspaikalle, jos haluat minimoida riskiä saada kopissa koronavirustartunta

Ota tämä väline mukaasi kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kal­le, jos haluat mi­ni­moi­da riskiä saada kopissa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

08.01.2021 22:07
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys aiempaa laajempi: äänestää voi myös kappeleissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin en­nak­ko­ää­nes­tys aiempaa laa­jem­pi: ää­nes­tää voi myös kap­pe­leis­sa

27.10.2020 16:13 1
Kemiin rakennetaan vaellusreitti ja istutetaan puita hiilinieluiksi – kaupunkilaiset saivat vaikuttaa 30000 euron käyttöön

Kemiin ra­ken­ne­taan vael­lus­reit­ti ja is­tu­te­taan puita hii­li­nie­luik­si – kau­pun­ki­lai­set saivat vai­kut­taa 30000 euron käyt­töön

14.04.2020 19:35
Tilaajille
Äänestysinto on nousussa Yhdysvaltojen demokraattimielisillä alueilla – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrittäville

Ää­nes­tys­in­to on nou­sus­sa Yh­dys­val­to­jen de­mo­kraat­ti­mie­li­sil­lä alueil­la – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrit­tä­vil­le

19.02.2020 20:43