Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arktinen keskus
Lapin yliopistolle miljoonarahoitus oikeudenmukaisen vihreän siirtymän tutkimukseen

Lapin yli­opis­tol­le mil­joo­na­ra­hoi­tus oi­keu­den­mu­kai­sen vihreän siir­ty­män tut­ki­muk­seen

14.09.2023 20:34 11
Tilaajille
Vanhojen kuvien keruukampanjassa etsitään kuvia pohjoisen tietoliikenteestä – onko sinulla esimerkiksi kuvaa lennätin- ja puhelinlinjoista?

Van­ho­jen kuvien ke­ruu­kam­pan­jas­sa et­si­tään kuvia poh­joi­sen tie­to­lii­ken­tees­tä – onko sinulla esi­mer­kik­si kuvaa len­nä­tin- ja pu­he­lin­lin­jois­ta?

30.03.2023 16:54 1
Tilaajille
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
Arktinen keskus tutkii, miten ihminen sopeutuu kylmään ja muuttuvaan ilmastoon – tutkimukseen etsitään osallistujia Inarin alueelta

Ark­ti­nen keskus tutkii, miten ihminen so­peu­tuu kylmään ja muut­tu­vaan il­mas­toon – tut­ki­muk­seen et­si­tään osal­lis­tu­jia Inarin alueel­ta

13.01.2023 19:08 1
Tilaajille
Tiedekeskus Arktikumin näyttely kokee ensi vuonna täydellisen muodonmuutoksen – Lapin yliopisto on sitoutunut toteuttamaan uudistuksen mutta etsii siihen vielä lisärahoittajia

Tie­de­kes­kus Ark­ti­ku­min näyt­te­ly kokee ensi vuonna täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen – Lapin yli­opis­to on si­tou­tu­nut to­teut­ta­maan uu­dis­tuk­sen mutta etsii siihen vielä li­sä­ra­hoit­ta­jia

11.12.2022 14:00 5
Tilaajille
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän Grönlannin jääpeitteen säilymiselle – alueen kalastajien pitkäaikainen ja syvällinen tuntemus halutaan tutkijoiden avuksi

Tut­ki­jat ovat ke­hit­tä­neet uuden me­ne­tel­män Grön­lan­nin jää­peit­teen säi­ly­mi­sel­le – alueen ka­las­ta­jien pit­kä­ai­kai­nen ja sy­väl­li­nen tun­te­mus ha­lu­taan tut­ki­joi­den avuksi

26.10.2022 19:03
Tilaajille
Arktinen aluekin kärsii sodasta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyyssijana – Arktinen keskus teki valtioneuvostolle selvityksen Suomen uudesta roolista

Ark­ti­nen aluekin kärsii so­das­ta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyys­si­ja­na – Ark­ti­nen keskus teki val­tio­neu­vos­tol­le sel­vi­tyk­sen Suomen uudesta roo­lis­ta

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Venäjä suljettiin pois Barentsin neuvoston toiminnasta - "yhteistyön lopettamisella on järisyttäviä vaikutuksia arktiselle tutkimukselle"

Venäjä sul­jet­tiin pois Ba­rent­sin neu­vos­ton toi­min­nas­ta - "yh­teis­työn lo­pet­ta­mi­sel­la on jä­ri­syt­tä­viä vai­ku­tuk­sia ark­ti­sel­le tut­ki­muk­sel­le"

09.03.2022 12:43 1
"Tämähän on ihan helppoa!" – viidesluokkalaiset pääsivät kokeilemaan lumitutkimusta Ounasjoen rannalla

"Tä­mä­hän on ihan help­poa!" – vii­des­luok­ka­lai­set pää­si­vät ko­kei­le­maan lu­mi­tut­ki­mus­ta Ou­nas­joen ran­nal­la

25.02.2022 20:30
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 11
Tilaajille
Tutkija ja viestijä katsovat yhdessä pohjoiseen – Bruce Forbes ja Markku Heikkilä ovat tehneet töitä arktisen tutkimuksen eteen jo vuosikymmeniä

Tutkija ja vies­ti­jä kat­so­vat yhdessä poh­joi­seen – Bruce Forbes ja Markku Heik­ki­lä ovat tehneet töitä ark­ti­sen tut­ki­muk­sen eteen jo vuo­si­kym­me­niä

15.07.2021 17:00
Tilaajille
”Tämä ei ole siirtymä vaan romahdus” – Turpeen energiakäytön alasajaminen on lappilaisen tutkijan mielestä epäonnistunut pahasti

”Tämä ei ole siir­ty­mä vaan ro­mah­dus” – Turpeen ener­gia­käy­tön ala­sa­ja­mi­nen on lap­pi­lai­sen tut­ki­jan mie­les­tä epä­on­nis­tu­nut pahasti

30.05.2021 11:19 31
Tilaajille
Miepä sanon: Riemun kanssa Rovaniemelle – "Aitona luontoihmisenä tänne on helppo tulla"
Kolumni

Miepä sanon: Riemun kanssa Ro­va­nie­mel­le – "Aitona luon­to­ih­mi­se­nä tänne on helppo tulla"

03.03.2021 08:21
Arktisen keskuksen uudelle johtajalle Lappi tuli tutuksi Kittilän Särestössä

Ark­ti­sen kes­kuk­sen uudelle joh­ta­jal­le Lappi tuli tutuksi Kit­ti­län Sä­res­tös­sä

07.02.2021 19:23 5
Tilaajille
Mammutin syöksyhammas esille Arktikumiin

Mam­mu­tin syök­sy­ham­mas esille Ark­ti­ku­miin

05.01.2021 13:29
Johanna Ikävalko Arktisen keskuksen johtajaksi

Johanna Ikä­val­ko Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­jak­si

18.12.2020 13:43
Tilaajille
Arktisen keskuksen Timo Koivurova valittiin Suomen Arktisen Seuran puheenjohtajaksi

Ark­ti­sen kes­kuk­sen Timo Koi­vu­ro­va va­lit­tiin Suomen Ark­ti­sen Seuran pu­heen­joh­ta­jak­si

30.11.2020 17:29
Tilaajille
"Arktisuuden merkitys kasvaa koko ajan" – Arktisen keskuksen yhteistyötä tiedekuntien kanssa pitäisi tiivistää, arvioi Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja

"Ark­ti­suu­den mer­ki­tys kasvaa koko ajan" – Ark­ti­sen kes­kuk­sen yh­teis­työ­tä tie­de­kun­tien kanssa pitäisi tii­vis­tää, arvioi Lapin yli­opis­ton hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

10.11.2020 17:00 1
Tilaajille
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtajaksi hakevien lista täydentyi

Lapin yli­opis­ton Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­jak­si ha­ke­vien lista täy­den­tyi

06.10.2020 18:56
Tilaajille