Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ympäristöministeriö
Järvisen aihkikossa näkee, millaista Rovajärven ampuma-alueella olisi, jos siihen ei olisi kajottu

Jär­vi­sen aih­ki­kos­sa näkee, mil­lais­ta Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la olisi, jos siihen ei olisi kajottu

14.07.2023 12:00 5
Tilaajille
Pakasaivo, Suuripää ja 143 muuta luonnonsuojelualuetta perustetaan Lappiin kesäkuussa – vastustusta herättää Rajapalojen kaivoshanketta koskettava suojelualue

Pa­ka­sai­vo, Suu­ri­pää ja 143 muuta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta pe­rus­te­taan Lappiin ke­sä­kuus­sa – vas­tus­tus­ta he­rät­tää Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­han­ket­ta kos­ket­ta­va suo­je­lu­alue

05.04.2023 05:00 11
Tilaajille
Yläkemijoen kylämaisemiin perustettiin Suomen seitsemäs maisemanhoitoalue – alueella jääkauden muovaamia joenvarsinäkymiä

Ylä­ke­mi­joen ky­lä­mai­se­miin pe­rus­tet­tiin Suomen seit­se­mäs mai­se­man­hoi­to­alue – alueel­la jää­kau­den muo­vaa­mia joen­var­si­nä­ky­miä

23.10.2022 14:00
Tilaajille
Ruotsin uuden hallituksen linjaukset käynnistivät Suomessakin ministeriöruletin
Pääkirjoitus

Ruotsin uuden hal­li­tuk­sen lin­jauk­set käyn­nis­ti­vät Suo­mes­sa­kin mi­nis­te­riö­ru­le­tin

21.10.2022 21:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi sähkö on kal­lis­ta?

03.10.2022 07:03 2
Tilaajille
Luontokadosta huolestunut ministeri Maria Ohisalo vieraili Viiankiaavalla Sodankylässä – "Saamelaisilla oikeus harjoittaa omia elinkeinojaan"

Luon­to­ka­dos­ta huo­les­tu­nut mi­nis­te­ri Maria Ohisalo vie­rai­li Viian­kiaa­val­la So­dan­ky­läs­sä – "Saa­me­lai­sil­la oikeus har­joit­taa omia elin­kei­no­jaan"

13.06.2022 19:26 15
Tilaajille
Tenonlaaksoon perustettiin maan kuudes maisemanhoitoalue – "Poikkeuksellisen näyttävä maisema ja valtakunnallisesti merkittävä päätös"

Te­non­laak­soon pe­rus­tet­tiin maan kuudes mai­se­man­hoi­to­alue – "Poik­keuk­sel­li­sen näyt­tä­vä maisema ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä päätös"

01.06.2022 16:35
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Ympäristöministeriön iso lakihanke sai niin paljon kritiikkiä, että kokonaisuudesta oli pakko luopua – tyrmätty maankäytön ja rakentamisen uudistus jaetaan kahtia

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön iso la­ki­han­ke sai niin paljon kri­tiik­kiä, että ko­ko­nai­suu­des­ta oli pakko luopua – tyr­mät­ty maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen uu­dis­tus jaetaan kahtia

22.03.2022 14:40
Tilaajille
Lapin liitolle 130 000 euroa tuulivoimaselvityksen tekemiseen

Lapin lii­tol­le 130 000 euroa tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­seen

07.03.2022 10:09
Tilaajille
Ympäristöministeriössä ei ole vielä tartuttu viime vuonna jätettyihin Länsi-Lapin kansallispuistoaloitteisiin – Sallan hakemus oli jonossa noin vuoden

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riös­sä ei ole vielä tar­tut­tu viime vuonna jä­tet­tyi­hin Län­si-La­pin kan­sal­lis­puis­to­aloit­tei­siin – Sallan hakemus oli jonossa noin vuoden

05.03.2022 16:00 2
Tilaajille
Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämiseksi eteni valiokuntaan – maa- ja metsätalousministeriö ei kannata aloitetta

Kan­sa­lais­aloi­te uhan­alais­ten lajien met­säs­tä­mi­sen kiel­tä­mi­sek­si eteni va­lio­kun­taan – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö ei kannata aloi­tet­ta

11.02.2022 13:21 7
Tilaajille
Suomen ympäristöministeriö tyrmää Pajalan kaivoksen

Suomen ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö tyrmää Pajalan kai­vok­sen

01.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Vihreät päättivät ministerikierrosta: Krista Mikkonen sisäministeriksi, Ohisalo äitiysloman jälkeen ympäristöministeriksi

Vihreät päät­ti­vät mi­nis­te­ri­kier­ros­ta: Krista Mik­ko­nen si­sä­mi­nis­te­rik­si, Ohisalo äi­tiys­lo­man jälkeen ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rik­si

11.10.2021 23:10
Vaaramaisemaa ja vesistöjä Napapiirillä – Miekojärven kansallispuisto olisi erilainen kuin muut, samalle alueelle on hakkuuaikeita

Vaa­ra­mai­se­maa ja ve­sis­tö­jä Na­pa­pii­ril­lä – Mie­ko­jär­ven kan­sal­lis­puis­to olisi eri­lai­nen kuin muut, samalle alueel­le on hak­kuu­ai­kei­ta

07.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Kemijärvellä sijaitsevan Herra Huun talon historia ja tulevaisuus vaativat selvittämistä

Ke­mi­jär­vel­lä si­jait­se­van Herra Huun talon his­to­ria ja tu­le­vai­suus vaa­ti­vat sel­vit­tä­mis­tä

11.05.2021 18:46 2
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven maa­mies­kou­lun suojelu odottaa uutta kä­sit­te­lyä

10.05.2021 10:01
Tilaajille
Sallan kansallispuiston valmistelu etenee – Erityisesti metsästys ja paikallisten oikeudet puhuttavat

Sallan kan­sal­lis­puis­ton val­mis­te­lu etenee – Eri­tyi­ses­ti met­säs­tys ja pai­kal­lis­ten oi­keu­det pu­hut­ta­vat

26.03.2021 14:10 2
Tilaajille
Mahtuuko Euroopan laajimpaan kaupunkiin tuulivoimaa? – Rovaniemi sai valtiolta rahat selvitykseen

Mah­tuu­ko Eu­roo­pan laa­jim­paan kau­pun­kiin tuu­li­voi­maa? – Ro­va­nie­mi sai val­tiol­ta rahat sel­vi­tyk­seen

19.01.2021 14:05
Tilaajille
EU:n komissio haluaa kieltää metsästyksen suojelualueilla perusteilla, jotka kertovat syvästä tietämättömyydestä
Pääkirjoitus

EU:n ko­mis­sio haluaa kieltää met­säs­tyk­sen suo­je­lu­alueil­la pe­rus­teil­la, jotka ker­to­vat syvästä tie­tä­mät­tö­myy­des­tä

26.11.2020 06:00 3
Tilaajille