Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vientiteollisuus
Metsäteollisuustuotteiden kysyntä on heikentynyt selvästi

Met­sä­teol­li­suus­tuot­tei­den kysyntä on hei­ken­ty­nyt sel­väs­ti

17.10.2023 14:27 2
Rakentamisen pysähtymisen vuoksi sahoilla makaa nyt yli puoli miljoonaa kuutiota normaalia enemmän tavaraa – "Onneksi on kaksi hyvää vuotta takana"

Ra­ken­ta­mi­sen py­säh­ty­mi­sen vuoksi sa­hoil­la makaa nyt yli puoli mil­joo­naa kuu­tio­ta nor­maa­lia enemmän tavaraa – "On­nek­si on kaksi hyvää vuotta takana"

30.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Suomen vienti USA:han kasvoi huimaa vauhtia – Suurlähettiläs Mikko Hautalan mielestä suomalaisyrityksiä pitää kasvattaa ja kehittää, jotta ne pärjäävät markkinoilla

Suomen vienti USA:han kasvoi huimaa vauhtia – Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hau­ta­lan mie­les­tä suo­ma­lais­yri­tyk­siä pitää kas­vat­taa ja ke­hit­tää, jotta ne pär­jää­vät mark­ki­noil­la

17.04.2023 18:30
Tilaajille
Niin sanottu Suomen malli näyttää toimivan työmarkkinoilla, vaikkakin nitisten
Pääkirjoitus

Niin sanottu Suomen malli näyttää toi­mi­van työ­mark­ki­noil­la, vaik­ka­kin ni­tis­ten

03.03.2023 19:08 1
Tilaajille
Lappi tuottaa reilut seitsemän prosenttia Suomen viennistä, vaikka lappilaisten osuus maan väestöstä on vain kolme prosenttia – käenpoikapuheet on syytä lopettaa
Pääkirjoitus

Lappi tuottaa reilut seit­se­män pro­sent­tia Suomen vien­nis­tä, vaikka lap­pi­lais­ten osuus maan väes­tös­tä on vain kolme pro­sent­tia – käen­poi­ka­pu­heet on syytä lo­pet­taa

12.02.2023 20:00 12
Kauppakamarin selvitys: Matkailu tulisi nähdä osaksi vientituloja

Kaup­pa­ka­ma­rin sel­vi­tys: Mat­kai­lu tulisi nähdä osaksi vien­ti­tu­lo­ja

08.02.2023 11:35
Tilaajille
Outokumpu käynnistää ferrokromiuunin etuajassa – "Työntekijät pääsevät palaamaan ferrokromitehtaalle"

Ou­to­kum­pu käyn­nis­tää fer­ro­kro­mi­uu­nin etu­ajas­sa – "Työn­te­ki­jät pää­se­vät pa­laa­maan fer­rok­ro­mi­teh­taal­le"

19.01.2023 10:50
Tilaajille
Outokumpu palkitsee myös henkilöstöään huippuvuodesta – "Suomen osalta puhutaan yli yhdeksästä miljoonasta eurosta"

Ou­to­kum­pu pal­kit­see myös hen­ki­lös­töään huip­pu­vuo­des­ta – "Suomen osalta pu­hu­taan yli yh­dek­säs­tä mil­joo­nas­ta eu­ros­ta"

09.02.2022 08:30 3
Tilaajille
Outokumpu takoi vahvan tuloksen ja palaa osingonmaksajaksi – "Tehtaamme ovat käyneet täydellä kapasiteetilla"

Ou­to­kum­pu takoi vahvan tu­lok­sen ja palaa osin­gon­mak­sa­jak­si – "Teh­taam­me ovat käyneet täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la"

08.02.2022 09:55
Tilaajille
Outokumpu teki hyvän tuloksen ja yhtiö arvioi kannattavuuden vahvistuvan loppuvuonna edelleen

Ou­to­kum­pu teki hyvän tu­lok­sen ja yhtiö arvioi kan­nat­ta­vuu­den vah­vis­tu­van lop­pu­vuon­na edel­leen

04.11.2021 12:08
Tilaajille
Metsä Group tahkosi yli neljännesmiljardin tulosta – suosittelee säästämään lehdot hakkuilta

Metsä Group tahkosi yli nel­jän­nes­mil­jar­din tulosta – suo­sit­te­lee sääs­tä­mään lehdot hak­kuil­ta

27.10.2021 14:48
Tilaajille
Sellusta voidaan tehdä vaikka mitä, mutta miksi niin ei tehdä?
Pääkirjoitus

Sel­lus­ta voidaan tehdä vaikka mitä, mutta miksi niin ei tehdä?

11.10.2021 05:00
Tilaajille
Outokummun kannattavuus parani alkuvuonna tuntuvasti ja yhtiö povaa tilanteensa paranevan edelleen

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus parani al­ku­vuon­na tun­tu­vas­ti ja yhtiö povaa ti­lan­teen­sa pa­ra­ne­van edel­leen

06.05.2021 09:47 4
Tilaajille
Suomen viennille tärkeä risteilyala osoittaa pieniä virkoamisen merkkejä – matkat käyntiin rokottamisen maailmanmestarimaassa tiukoin kriteerein

Suomen vien­nil­le tärkeä ris­tei­ly­ala osoit­taa pieniä vir­koa­mi­sen merk­ke­jä – matkat käyn­tiin ro­kot­ta­mi­sen maail­man­mes­ta­ri­maas­sa tiukoin kri­tee­rein

14.03.2021 07:00
Tilaajille
Elinkeinoelämä tukee lentojen jatkumista Kemiin. Tuki on tarpeen, takeita jatkuvuudesta ei ole.
Pääkirjoitus

Elin­kei­no­elä­mä tukee len­to­jen jat­ku­mis­ta Kemiin. Tuki on tar­peen, takeita jat­ku­vuu­des­ta ei ole.

21.09.2020 06:00
Tilaajille
Lähes viidesosa suomalaisista vientiyrityksistä ennakoi vientinsä putoavan loppuvuonna jopa yli 20 prosenttia – erityisesti matkustusrajoitukset aiheuttavat ongelmia

Lähes vii­des­osa suo­ma­lai­sis­ta vien­ti­yri­tyk­sis­tä ennakoi vien­tin­sä pu­toa­van lop­pu­vuon­na jopa yli 20 pro­sent­tia – eri­tyi­ses­ti mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ai­heut­ta­vat on­gel­mia

24.08.2020 08:38
Suomen idänkauppa on haalea muisto entisestä, ja tänä vuonna Venäjän-viennin romahdus on vain jatkunut – Kaasuputkien jälkeen toivo on nyt jätehuollossa

Suomen idän­kaup­pa on haalea muisto en­ti­ses­tä, ja tänä vuonna Ve­nä­jän-vien­nin ro­mah­dus on vain jat­ku­nut – Kaa­su­put­kien jälkeen toivo on nyt jä­te­huol­los­sa

11.08.2020 06:00
Avi myönsi luvan Ajoksen meriväylän syventämiselle – 70 miljoonan investoinnit riippuvat nyt Metsä Fibrestä

Avi myönsi luvan Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­sel­le – 70 mil­joo­nan in­ves­toin­nit riip­pu­vat nyt Metsä Fib­res­tä

01.07.2020 15:00 2
Tilaajille
5 000 suomalaisyritystä on vetäytynyt vientitoiminnasta koronakriisin vuoksi

5 000 suo­ma­lais­yri­tys­tä on ve­täy­ty­nyt vien­ti­toi­min­nas­ta ko­ro­na­krii­sin vuoksi

25.06.2020 06:00
Tilaajille