Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Venäjä-pakotteet
Veristä sotaa käyvän maan kansalaisten lomailu Suomessa on moraalisesti kestämätöntä – siksi turistiviisumien myöntämisen venäläisille on loputtava
Pääkirjoitus

Veristä sotaa käyvän maan kan­sa­lais­ten lomailu Suo­mes­sa on mo­raa­li­ses­ti kes­tä­mä­tön­tä – siksi tu­ris­ti­vii­su­mien myön­tä­mi­sen ve­nä­läi­sil­le on lo­put­ta­va

25.07.2022 20:35 6
Tilaajille
EU:n kuudes pakotepaketti jäi öljyn osalta torsoksi, kiitos Unkarin – venäjämielisen Viktor Orbánin touhuja ei voida katsoa unionissa enää sormien läpi
Pääkirjoitus

EU:n kuudes pa­ko­te­pa­ket­ti jäi öljyn osalta tor­sok­si, kiitos Unkarin – ve­nä­jä­mie­li­sen Viktor Orbánin touhuja ei voida katsoa unio­nis­sa enää sormien läpi

01.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Venäläisen poronlihan ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itärajalle"

Ve­nä­läi­sen po­ron­li­han ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itä­ra­jal­le"

24.05.2022 20:38 6
Tilaajille
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

17.05.2022 14:43 9
Tilaajille
Rakkavaarantie ja Hissitie peruskorjataan Kittilässä – miljoonaurakassa suositellaan venäläisen öljyn boikotointia

Rak­ka­vaa­ran­tie ja His­si­tie pe­rus­kor­ja­taan Kit­ti­läs­sä – mil­joo­nau­ra­kas­sa suo­si­tel­laan ve­nä­läi­sen öljyn boi­ko­toin­tia

11.05.2022 21:16 2
Tilaajille
USA:n edustajainhuoneen puhemies Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa: "Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes taistelu on käyty"

USA:n edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Pelosi tapasi Ze­lens­kyin Kio­vas­sa: "Olemme si­tou­tu­neet tu­ke­maan teitä, kunnes tais­te­lu on käyty"

01.05.2022 18:22 3
EU lisäsi Pyhätunturilta maata omistavan Boris Rotenbergin pakotelistalleen

EU lisäsi Py­hä­tun­tu­ril­ta maata omis­ta­van Boris Ro­ten­ber­gin pa­ko­te­lis­tal­leen

16.04.2022 20:33 5
Tilaajille
Kahdessa vuodessa se onnistuu – energiaomavaraisuus ei vaadi ihmetemppuja

Kah­des­sa vuo­des­sa se on­nis­tuu – ener­giao­ma­va­rai­suus ei vaadi ih­me­temp­pu­ja

09.04.2022 20:57 3
Tilaajille
EU maksaa Venäjälle energiasta liki miljardin päivässä – Suomalaismepit vaativat kovempaa ostokieltoa: "Aikamoinen sotakassa Venäjälle"

EU maksaa Ve­nä­jäl­le ener­gias­ta liki mil­jar­din päi­väs­sä – Suo­ma­lais­me­pit vaa­ti­vat ko­vem­paa os­to­kiel­toa: "Ai­ka­moi­nen so­ta­kas­sa Ve­nä­jäl­le"

06.04.2022 18:09 1
Tilaajille
Komissaari Jutta Urpilainen avaa EU:n uutta pakotepakettia haastattelussamme –  "Komissiolla ja jäsenmailla on valmius valmistella lisääkin"

Ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­nen avaa EU:n uutta pa­ko­te­pa­ket­tia haas­tat­te­lus­sam­me –  "Ko­mis­siol­la ja jä­sen­mail­la on valmius val­mis­tel­la li­sää­kin"

05.04.2022 19:55 1
Tilaajille
Euroopan parlamentissa mitta täyttyi Venäjän sodasta – Saksan uskotaan taipuvan venäläisen energian ostokieltoon, mistä kivihiili on ensiaskel

Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa mitta täyttyi Venäjän sodasta – Saksan us­ko­taan tai­pu­van ve­nä­läi­sen ener­gian os­to­kiel­toon, mistä ki­vi­hii­li on en­sias­kel

05.04.2022 17:45 4
Tilaajille
Stora Enso toivoo harvennushakkuista Venäjän tuontipuun korvaajaa – "Kahden miljoonan kuution lisätarve on mahdollista korvata suomalaisella puulla"

Stora Enso toivoo har­ven­nus­hak­kuis­ta Venäjän tuon­ti­puun kor­vaa­jaa – "Kahden mil­joo­nan kuution li­sä­tar­ve on mah­dol­lis­ta korvata suo­ma­lai­sel­la puulla"

16.03.2022 11:49 6
Tilaajille
Lapin vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö Venäjän kanssa loppuu Ukrainan sodan takia

Lapin vuo­si­kym­me­niä kes­tä­nyt yh­teis­työ Venäjän kanssa loppuu Uk­rai­nan sodan takia

14.03.2022 14:59 19
Tilaajille
Suomen viisumeita halutaan nyt Murmanskissa tavallista enemmän – Rajanylitystä ei rajoita sota, vaan korona

Suomen vii­su­mei­ta ha­lu­taan nyt Mur­mans­kis­sa ta­val­lis­ta enemmän – Ra­ja­ny­li­tys­tä ei rajoita sota, vaan korona

11.03.2022 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­pees­sa on pe­las­tuk­sem­me

07.03.2022 05:00
Tilaajille
"Kotikaupunkini on palasina" – Ukrainalainen George Launoila pitää Venäjä-pakotteita hyvänä asiana, mutta tuomitsee venäläisvihan: "olemme sukulaiskansa"

"Ko­ti­kau­pun­ki­ni on pa­la­si­na" – Uk­rai­na­lai­nen George Lau­noi­la pitää Ve­nä­jä-pa­kot­tei­ta hyvänä asiana, mutta tuo­mit­see ve­nä­läis­vi­han: "olemme su­ku­lais­kan­sa"

04.03.2022 17:53
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta antaa vetoapua irtaantumisessa Venäjän energiariippuvuudesta – tosin turvekin voi tehdä väliaikaisen paluun
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta antaa ve­toa­pua ir­taan­tu­mi­ses­sa Venäjän ener­gia­riip­pu­vuu­des­ta – tosin tur­ve­kin voi tehdä vä­liai­kai­sen paluun

03.03.2022 20:33 6
Tilaajille
Lännen pakotteet iskevät lujaa paitsi Kremliin ja Venäjän eliittiin myös tavallisiin venäläisiin – juuri tässä piilee pakotteiden suurin voima
Pääkirjoitus

Lännen pa­kot­teet iskevät lujaa paitsi Krem­liin ja Venäjän eliit­tiin myös ta­val­li­siin ve­nä­läi­siin – juuri tässä piilee pa­kot­tei­den suurin voima

28.02.2022 20:00 3
Tilaajille
Pakotteet, puskurit, pankkipaniikit – Mitä Venäjän taloudessa tapahtuu?

Pa­kot­teet, pus­ku­rit, pank­ki­pa­nii­kit – Mitä Venäjän ta­lou­des­sa ta­pah­tuu?

28.02.2022 18:30 3
Tilaajille
Länsimaat sopivat uusista raskaista pakotteista: Venäläispankkeja suljetaan Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle, Venäjän keskuspankin varat "halvaannutetaan"

Län­si­maat sopivat uusista ras­kais­ta pa­kot­teis­ta: Ve­nä­läis­pank­ke­ja sul­je­taan Swift-mak­su­jär­jes­tel­män ul­ko­puo­lel­le, Venäjän kes­kus­pan­kin varat "hal­vaan­nu­te­taan"

27.02.2022 08:18 2