Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Valtiovarainministeriö
Kemin kaupungille myönnettiin 1,1 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Keminmaan hakemus evättiin

Kemin kau­pun­gil­le myön­net­tiin 1,1 mil­joo­naa euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ke­min­maan hakemus evät­tiin

14.12.2023 14:50 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue joutuu hakemaan muiden alueiden tavoin lainanottovaltuuksia valtiolta, mikä on tässä taloustilanteessa perusteltua
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue joutuu ha­ke­maan muiden aluei­den tavoin lai­nan­ot­to­val­tuuk­sia val­tiol­ta, mikä on tässä ta­lous­ti­lan­tees­sa pe­rus­tel­tua

26.09.2023 19:00 5
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Lapin kauppakamari: Perusväylänpidon rahoituksen lasku huolettaa, alv-korotusten lykkäys saa kiitosta talousarviossa

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Pe­rus­väy­län­pi­don ra­hoi­tuk­sen lasku huo­let­taa, alv-ko­ro­tus­ten lykkäys saa kii­tos­ta ta­lous­ar­vios­sa

29.08.2023 12:53 3
Tilaajille
ALV:n nosto olisi valtiovarainministeriön lääke taloudelle – kaikki mahdolliset pääministeripuolueet tyrmäävät korotuksen, joka koskisi ruokaa ja lääkkeitä

ALV:n nosto olisi val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön lääke ta­lou­del­le – kaikki mah­dol­li­set pää­mi­nis­te­ri­puo­lueet tyr­mää­vät ko­ro­tuk­sen, joka koskisi ruokaa ja lääk­kei­tä

06.03.2023 20:36 5
Tilaajille
VM viitoittaa säästökohteita vaalikeskustelun sytykkeeksi ja hallitusohjelman pohjaksi
Pääkirjoitus

VM vii­toit­taa sääs­tö­koh­tei­ta vaa­li­kes­kus­te­lun sy­tyk­keek­si ja hal­li­tus­oh­jel­man poh­jak­si

06.03.2023 14:11 16
Tilaajille
Valtiovarainministeriö julkaisi tuhdin paketin ehdotuksia julkisen talouden vahvistamiseksi – ministeriö leikkaisi  indeksikorotuksista ja valtionavustuksista sekä korottaisi varhaiskasvatusmaksuja

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö jul­kai­si tuhdin paketin eh­do­tuk­sia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si – mi­nis­te­riö leik­kai­si in­dek­si­ko­ro­tuk­sis­ta ja val­tion­avus­tuk­sis­ta sekä ko­rot­tai­si var­hais­kas­va­tus­mak­su­ja

06.03.2023 12:55 2
Jakopolitiikasta sopeuttamisen aikaan
Pääkirjoitus

Ja­ko­po­li­tii­kas­ta so­peut­ta­mi­sen aikaan

09.12.2022 20:00 19
Tilaajille
Tervetullut avaus menokurin lisäämiseksi
Pääkirjoitus

Ter­ve­tul­lut avaus me­no­ku­rin li­sää­mi­sek­si

03.11.2022 20:00 3
Tilaajille
Erityistalousalueet on kannatettava ajatus uutena aluepolitiikan välineenä
Pääkirjoitus

Eri­tyis­ta­lous­alueet on kan­na­tet­ta­va ajatus uutena alue­po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

17.10.2022 20:00 4
Tilaajille
Saarikko ajaa edelleen erityistalousalueita – Ministeriössä perustettiin työryhmä tutkimaan alueellisten verokannustimien edellytyksiä

Saa­rik­ko ajaa edel­leen eri­tyis­ta­lous­aluei­ta – Mi­nis­te­riös­sä pe­rus­tet­tiin työ­ryh­mä tut­ki­maan alueel­lis­ten ve­ro­kan­nus­ti­mien edel­ly­tyk­siä

13.10.2022 16:34
Tilaajille
Työryhmä selvittää toimenpiteitä sähkön hinnan alentamiseksi

Työ­ryh­mä sel­vit­tää toi­men­pi­tei­tä sähkön hinnan alen­ta­mi­sek­si

12.08.2022 12:09 1
Saarikon lapsilisäesitys saa kritiikkiä jopa hallituspuolueiden omista riveistä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion rahoista

Saa­ri­kon lap­si­li­sä­esi­tys saa kri­tiik­kiä jopa hal­li­tus­puo­luei­den omista ri­veis­tä – tiukkaa vääntöä luvassa valtion ra­hois­ta

09.08.2022 16:00 6
Tilaajille
Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taakka karisee harteilta, kunnasta tulee ennen kaikkea kasvattaja, kouluttaja ja hyvän elinympäristön turvaaja
Pääkirjoitus

Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

07.08.2022 21:00 9
Tilaajille
Henkilötunnuksiin tulee uusia välimerkkejä, jotta tunnukset eivät lopu kesken

Hen­ki­lö­tun­nuk­siin tulee uusia vä­li­merk­ke­jä, jotta tun­nuk­set eivät lopu kesken

08.07.2022 14:29
Pelkosenniemi verottaa ankarimmin – Lapin kevyin verotaakka on Inarissa, Rovaniemi sijoittuu keskikastiin

Pel­ko­sen­nie­mi ve­rot­taa an­ka­rim­min – Lapin kevyin ve­ro­taak­ka on Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mi si­joit­tuu kes­ki­kas­tiin

16.02.2022 19:30 4
Tilaajille
Kahden euron bensalitra käy lappilaisten lompakolle, mutta hinnan halventaminen veroa laskemalla ei välttämättä ole järkevää politiikkaa
Pääkirjoitus

Kahden euron ben­sa­lit­ra käy lap­pi­lais­ten lom­pa­kol­le, mutta hinnan hal­ven­ta­mi­nen veroa las­ke­mal­la ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vää po­li­tiik­kaa

07.02.2022 19:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuleeko Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ra­ha­pu­la?

29.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Kunnille yli miljardi koronaeuroa yli tarpeen – "Mitä sitten", kysyy ekonomisti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siirrettiin taskusta toiseen

Kun­nil­le yli mil­jar­di ko­ro­na­eu­roa yli tarpeen – "Mitä sit­ten", kysyy eko­no­mis­ti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siir­ret­tiin tas­kus­ta toiseen

13.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Budjetin veroratkaisuja kasataan nyt — hallitus aikoo löytää veronkorotuksia 100–150 miljoonaa euroa

Bud­je­tin ve­ro­rat­kai­su­ja ka­sa­taan nyt — hal­li­tus aikoo löytää ve­ron­ko­ro­tuk­sia 100–150 mil­joo­naa euroa

24.08.2021 18:30 4
Tilaajille