tietyöt
Nelostien osuudet välillä Viantienjoki–Maksniemi ja Kuivaniemi–Simo valmistuvat –Nopeusrajoituksia nostetaan ohituskaistoilla

Ne­los­tien osuudet välillä Vian­tien­jo­ki–­Maks­nie­mi ja Kui­va­nie­mi–­Si­mo val­mis­tu­vat –No­peus­ra­joi­tuk­sia nos­te­taan ohi­tus­kais­toil­la

11.11.2020 10:26 1
Tilaajille
Raksa on kasvavan kaupungin merkki
Kolumni Pyry Dementjeff

Raksa on kas­va­van kau­pun­gin merkki

19.07.2020 10:05 2
Tilaajille
Tie suljettu liikenteeltä Petäjäskoskella Rovaniemellä – Voimalaitoksen patotyöt kestävät perjantaihin

Tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Pe­tä­jäs­kos­kel­la Ro­va­nie­mel­lä – Voi­ma­lai­tok­sen pa­to­työt kes­tä­vät per­jan­tai­hin

29.06.2020 08:14 0
Tilaajille
Teiden päällystystyöt alkoivat Lapissa – Autoilijoiden toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta

Teiden pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Lapissa – Au­toi­li­joi­den toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

25.06.2020 10:24 1
Tilaajille
Valajaskosken patosillan sulku jatkuu edelleen, uusin päättymisaika on lauantaiaamu

Va­la­jas­kos­ken pa­to­sil­lan sulku jatkuu edel­leen, uusin päät­ty­mis­ai­ka on lauan­tai­aa­mu

08.06.2020 21:17 0
Tilaajille

Kel­lo­se­län radan kun­nos­tus ha­lu­taan el­vy­tys­pa­ket­tiin

02.06.2020 10:30 1
Tilaajille
Ounasjoen itäpuolentielle asennettiin maanantain vastaisena yönä kaksi uutta siltarumpua: "Toistaiseksi ne riittävät, järeämpiinkin toimiin valmis"

Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­le asen­net­tiin maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä kaksi uutta sil­ta­rum­pua: "Tois­tai­sek­si ne riit­tä­vät, jä­reäm­piin­kin toimiin valmis"

01.06.2020 12:12 1
Tilaajille
Tervolan taajaman tietyöt jatkuvat talvitauon jälkeen

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

13.05.2020 15:09 0
Nelostien rakennustyöt Kemin ja Oulun välillä jatkuvat talvitauon jälkeen

Ne­los­tien ra­ken­nus­työt Kemin ja Oulun välillä jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

11.05.2020 08:33 0
Tilaajille
Rovaniemen Ruokasenkadun ja Ruokasenpuiston peruskorjaus käynnistyy – läpiajo estyy kesäkuussa

Ro­va­nie­men Ruo­ka­sen­ka­dun ja Ruo­ka­sen­puis­ton pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy – läpiajo estyy ke­sä­kuus­sa

08.05.2020 13:12 0
Tilaajille

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jäl­keen, val­mis­ta ennen syksyä

08.05.2020 10:53 0
Tilaajille

Val­ta­tie 4:n Ou­lu–­Ke­mi-hank­keen Ou­lu­joen itäi­sem­män sillan kannen be­to­ni­va­lu­työt alkavat maa­nan­tai­na

07.05.2020 10:53 0
Tilaajille
Rovaniemen tiet remonttiin kesällä – Skanskalle 15 tienpätkän asfalttiurakka

Ro­va­nie­men tiet re­mont­tiin kesällä – Skans­kal­le 15 tien­pät­kän as­falt­ti­urak­ka

24.03.2020 17:03 0
Tilaajille
Tältä näyttää valmis Pallarintien alikulkusilta Rovaniemellä – ”Nyt ei tarvitse pelätä, että kuorma-auto ajaa päälle”

Tältä näyttää valmis Pal­la­rin­tien ali­kul­kusil­ta Ro­va­nie­mel­lä – ”Nyt ei tar­vit­se pelätä, että kuor­ma-au­to ajaa päälle”

13.11.2019 20:30 0
Tilaajille
Kellosta pohjoiseen päin avautuu torstaina kahdeksan kilometrin pätkä uutta moottoritietä – Nelostien työt edenneet aikataulussa

Kel­los­ta poh­joi­seen päin avautuu tors­tai­na kah­dek­san ki­lo­met­rin pätkä uutta moot­to­ri­tie­tä – Ne­los­tien työt eden­neet ai­ka­tau­lus­sa

12.11.2019 10:50 0
Tilaajille
Tervolan keskustan tietyömaa keskeytyy talveksi – rakenteilla olevilla osuuksissa talvihoidon taso voi poiketa normaalista

Ter­vo­lan kes­kus­tan tie­työ­maa kes­key­tyy tal­vek­si – ra­ken­teil­la ole­vil­la osuuk­sis­sa tal­vi­hoi­don taso voi poiketa nor­maa­lis­ta

01.11.2019 09:40 0
Tilaajille
Lapinkävijäntie aukenee liikenteelle – viimeistelytyöt jatkuvat keväällä

La­pin­kä­vi­jän­tie aukenee lii­ken­teel­le – vii­meis­te­ly­työt jat­ku­vat ke­vääl­lä

31.10.2019 17:48 0
Tilaajille
Jäämerentie avautuu liikenteelle maanantaina – pakkasjakso keskeytti tien päällystystyöt, viimeistely jää ensi kesään

Jää­me­ren­tie avautuu lii­ken­teel­le maa­nan­tai­na – pak­kas­jak­so kes­keyt­ti tien pääl­lys­tys­työt, vii­meis­te­ly jää ensi kesään

29.10.2019 13:09 0
Tilaajille

Kier­to­liit­ty­mä val­mis­tui Iso­aa­van­tien ja Teol­li­suus­tien ris­teyk­seen, lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan jälleen nor­maa­lis­ti

23.10.2019 17:09 0
Tilaajille
Rovaniemen Viirinkankaalla paljastui öljyvahinko, jonka laajuutta ei vielä tiedetä – Väinämöisentien kaivaminen keskeytyy talveksi

Ro­va­nie­men Vii­rin­kan­kaal­la pal­jas­tui öl­jy­va­hin­ko, jonka laa­juut­ta ei vielä tiedetä – Väi­nä­möi­sen­tien kai­va­mi­nen kes­key­tyy tal­vek­si

23.10.2019 14:16 0
Tilaajille