pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

tietyöt
Kemissä pääsee pian ajamaan moottoritietä sujuvasti, kun Jarkon alikulkusilta valmistuu ja Rautiolan alikulkusillan kunnostaminen menee talvitauolle

Kemissä pääsee pian ajamaan moot­to­ri­tie­tä su­ju­vas­ti, kun Jarkon ali­kul­kusil­ta val­mis­tuu ja Rau­tio­lan ali­kul­kusil­lan kun­nos­ta­mi­nen menee tal­vi­tauol­le

03.10.2023 05:00 1
Tilaajille
Lapissa päällystetään teitä vähemmän kuin vuosiin – pisimmät työmaat Kittilässä ja Käsivarren tiellä

Lapissa pääl­lys­te­tään teitä vä­hem­män kuin vuosiin – pi­sim­mät työmaat Kit­ti­läs­sä ja Kä­si­var­ren tiellä

15.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Katuja sepelillä toisena kesänä peräkkäin – päällystystyöt alkoivat Tornion keskustassa ja saneeraus  Saarenpäässä

Katuja se­pe­lil­lä toisena kesänä pe­räk­käin – pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Tornion kes­kus­tas­sa ja sa­nee­raus Saa­ren­pääs­sä

20.06.2022 10:42
Tilaajille
Nelostien liittymiä parannetaan Simossa kesällä – kolme uutta siltaa rakennetaan

Ne­los­tien liit­ty­miä pa­ran­ne­taan Simossa kesällä – kolme uutta siltaa ra­ken­ne­taan

12.05.2022 18:35
Tilaajille
Valtakadun peruskorjaus alkaa Rovaniemellä – korjauksen lisäksi kadulle rakennetaan uusi liikenneympyrä

Val­ta­ka­dun pe­rus­kor­jaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä – kor­jauk­sen lisäksi kadulle ra­ken­ne­taan uusi lii­ken­ne­ym­py­rä

07.05.2022 15:00 10
Tilaajille
Tietyöt alkavat Simossa maaliskuussa

Tietyöt alkavat Simossa maa­lis­kuus­sa

16.02.2022 20:45
Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen käynnistynyt

Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­nyt

21.10.2021 17:15
Torniossa on tänä kesänä käynnissä useita katutöitä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin – hankkeiden yhteishinnaksi muodostuu pari miljoonaa euroa

Tor­nios­sa on tänä kesänä käyn­nis­sä useita ka­tu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin – hank­kei­den yh­teis­hin­nak­si muo­dos­tuu pari mil­joo­naa euroa

18.07.2021 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemen päällystysohjelmassa on tänä kesänä kaksitoista kohdetta – muun muassa huonokuntoiset Aittatie ja Ahjotie saavat uuden pinnan

Ro­va­nie­men pääl­lys­tys­oh­jel­mas­sa on tänä kesänä kak­si­tois­ta koh­det­ta – muun muassa huo­no­kun­toi­set Ait­ta­tie ja Ahjotie saavat uuden pinnan

19.05.2021 20:49 4
Tilaajille
Vikajoen uuden sillan rakentaminen alkaa

Vi­ka­joen uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa

17.02.2021 09:18
Tilaajille
Loputkin vaaralliset risteykset poistuvat nelostieltä Simon kohdalta – Karsikon risteys on työn alla, keskustassa työt alkavat ehkä jo tänä vuonna

Lo­put­kin vaa­ral­li­set ris­teyk­set pois­tu­vat ne­los­tiel­tä Simon koh­dal­ta – Kar­si­kon risteys on työn alla, kes­kus­tas­sa työt alkavat ehkä jo tänä vuonna

26.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Nelostien osuudet välillä Viantienjoki–Maksniemi ja Kuivaniemi–Simo valmistuvat –Nopeusrajoituksia nostetaan ohituskaistoilla

Ne­los­tien osuudet välillä Vian­tien­jo­ki–­Maks­nie­mi ja Kui­va­nie­mi–­Si­mo val­mis­tu­vat –No­peus­ra­joi­tuk­sia nos­te­taan ohi­tus­kais­toil­la

11.11.2020 10:28 1
Tilaajille
Raksa on kasvavan kaupungin merkki
Kolumni

Raksa on kas­va­van kau­pun­gin merkki

19.07.2020 10:05 2
Tilaajille
Tie suljettu liikenteeltä Petäjäskoskella Rovaniemellä – Voimalaitoksen patotyöt kestävät perjantaihin

Tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Pe­tä­jäs­kos­kel­la Ro­va­nie­mel­lä – Voi­ma­lai­tok­sen pa­to­työt kes­tä­vät per­jan­tai­hin

29.06.2020 12:33
Tilaajille
Teiden päällystystyöt alkoivat Lapissa – Autoilijoiden toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta

Teiden pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Lapissa – Au­toi­li­joi­den toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

25.06.2020 10:24 1
Tilaajille
Valajaskosken patosillan sulku jatkuu edelleen, uusin päättymisaika on lauantaiaamu

Va­la­jas­kos­ken pa­to­sil­lan sulku jatkuu edel­leen, uusin päät­ty­mis­ai­ka on lauan­tai­aa­mu

10.06.2020 21:17
Tilaajille

Kel­lo­se­län radan kun­nos­tus ha­lu­taan el­vy­tys­pa­ket­tiin

02.06.2020 10:30 1
Tilaajille
Ounasjoen itäpuolentielle asennettiin maanantain vastaisena yönä kaksi uutta siltarumpua: "Toistaiseksi ne riittävät, järeämpiinkin toimiin valmis"

Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­le asen­net­tiin maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä kaksi uutta sil­ta­rum­pua: "Tois­tai­sek­si ne riit­tä­vät, jä­reäm­piin­kin toimiin valmis"

01.06.2020 12:44 1
Tilaajille
Tervolan taajaman tietyöt jatkuvat talvitauon jälkeen

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

13.05.2020 15:09
Nelostien rakennustyöt Kemin ja Oulun välillä jatkuvat talvitauon jälkeen

Ne­los­tien ra­ken­nus­työt Kemin ja Oulun välillä jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

11.05.2020 08:33
Tilaajille