Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Seurakunnat
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Kolarin seurakunnan ensi viikonloppuna –"Seurakunnan on järkevää etsiä talouteen laajempia hartioita"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kolarin seu­ra­kun­nan ensi vii­kon­lop­pu­na –"­Seu­ra­kun­nan on jär­ke­vää etsiä ta­lou­teen laa­jem­pia har­tioi­ta"

20.02.2024 19:06
Tilaajille
Päivi Helén asetetaan tulevana sunnuntaina Kittilän kirkkoherran virkaan

Päivi Helén ase­te­taan tu­le­va­na sun­nun­tai­na Kit­ti­län kirk­ko­her­ran virkaan

23.10.2023 15:26 2
Tilaajille
Kirkkopalot korostavat paloturvallisuutta – kirkkolaki antaa kulttuurihistoriallisten rakennusten remonteista päätösvallan Museovirastolle

Kirk­ko­pa­lot ko­ros­ta­vat pa­lo­tur­val­li­suut­ta – kirk­ko­la­ki antaa kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten ra­ken­nus­ten re­mon­teis­ta pää­tös­val­lan Mu­seo­vi­ras­tol­le

02.10.2023 05:00
Tilaajille
Tornion kirkkoherra sai piispalta harvinaisen työnjohdollisen varoituksen

Tornion kirk­ko­her­ra sai piis­pal­ta har­vi­nai­sen työn­joh­dol­li­sen va­roi­tuk­sen

09.08.2023 05:00 13
Tilaajille
Jos vanhaa hautaa ei hoideta, se menee uuteen käyttöön – "Tämä on hautausmaa ja tämä on hautaamista varten"

Jos vanhaa hautaa ei hoi­de­ta, se menee uuteen käyt­töön – "Tämä on hau­taus­maa ja tämä on hau­taa­mis­ta varten"

14.07.2023 15:05 15
Tilaajille
Ekopaasto on mahdollisuus kokeilla elämäntapamuutoksia: "Kristillinen paasto hiljentymisineen on vielä laajempi asia."

Eko­paas­to on mah­dol­li­suus ko­keil­la elä­män­ta­pa­muu­tok­sia: "K­ris­til­li­nen paasto hil­jen­ty­mi­si­neen on vielä laa­jem­pi asia."

11.03.2023 18:00
Uusi rovastikunta aloitti toimintansa – Rovaniemi-Koillismaan rovastikunnan ensimmäinen kirkkoherrojen kokous pidettiin Posion seurakuntatalolla

Uusi ro­vas­ti­kun­ta aloitti toi­min­tan­sa – Ro­va­nie­mi-Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­nan en­sim­mäi­nen kirk­ko­her­ro­jen kokous pi­det­tiin Posion seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.01.2023 17:00
Tilaajille
Piispa toivoo äänestysprosentin kasvavan

Piispa toivoo ää­nes­tys­pro­sen­tin kas­va­van

26.10.2022 09:30
Koillismaan rovastikunta yhdistyy Rovaniemeen – lääninrovastiksi Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen

Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­ta yh­dis­tyy Ro­va­nie­meen – lää­nin­ro­vas­tik­si Kuu­sa­mon kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen

22.09.2022 15:45
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki suhtautuu ikääntymisen luottavaisesti – keikoilla voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

80 vuotta täyt­tä­vä Jukka Kuop­pa­mä­ki suh­tau­tuu ikään­ty­mi­sen luot­ta­vai­ses­ti – kei­koil­la voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

30.08.2022 17:00
Tilaajille
Kirkkoherran sitouttaminen pikkukuntaan on Lapissa haastavaa – "Lappiin voisi lähteä vähäksi aikaa hiihtelemään pakoon omaa työtä"

Kirk­ko­her­ran si­tout­ta­mi­nen pik­ku­kun­taan on Lapissa haas­ta­vaa – "Lap­piin voisi lähteä vähäksi aikaa hiih­te­le­mään pakoon omaa työtä"

10.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntien budjetti ylijäämäinen – tukevat Ukrainaa 5199 eurolla

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­tien bud­jet­ti yli­jää­mäi­nen – tukevat Uk­rai­naa 5199 eurolla

07.04.2022 18:06 1
Tilaajille
Piispa rohkaisi Tornion seurakuntaa suuntautumaan ulospäin

Piispa roh­kai­si Tornion seu­ra­kun­taa suun­tau­tu­maan ulos­päin

24.11.2021 10:07
Perhetyöntekijä Minna tulee leikkimään lasten kotiin

Per­he­työn­te­ki­jä Minna tulee leik­ki­mään lasten kotiin

24.11.2021 10:06 1
Kaikki uusiksi viiden miljoonan euron remontissa – "Vanhaa on vain runko ja marmorilattiat"

Kaikki uusiksi viiden mil­joo­nan euron re­mon­tis­sa – "Vanhaa on vain runko ja mar­mo­ri­lat­tiat"

07.09.2021 18:00 8
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnassa yritetään tasapainottaa taloutta: Lomautukset uhkaavat, kappeleita purkuun

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa yri­te­tään ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta: Lo­mau­tuk­set uh­kaa­vat, kap­pe­lei­ta purkuun

07.09.2021 18:00 4
Tilaajille
"Kun Raamattu puhuu synnistä, tarkoituksena ei ole koskaan nujertaa ihmistä" – arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyttäen sitä aseena toista vastaan, mutta keskeneräiseen tapaus Räsäseen hän ei ota kantaa

"Kun Raa­mat­tu puhuu syn­nis­tä, tar­koi­tuk­se­na ei ole koskaan nu­jer­taa ih­mis­tä" – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyt­täen sitä aseena toista vas­taan, mutta kes­ken­eräi­seen tapaus Rä­sä­seen hän ei ota kantaa

05.09.2021 12:00 1
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kannattaisi myydä maitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kan­nat­tai­si myydä maitaan

21.08.2021 05:30
Tilaajille
Enontekiön ja Muonion yhteinen kirkkoherranvirka lakkaa – molempiin seurakuntiin omat virat

Enon­te­kiön ja Muonion yh­tei­nen kirk­ko­her­ran­vir­ka lakkaa – mo­lem­piin seu­ra­kun­tiin omat virat

28.04.2021 16:23
Tilaajille